Konkursy na granty (NCN, NCBR, MNiSW itp.)

logo HR

Uniwersytet Śląski z logo „HR Excellence in Research


logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Dziedzictwo narodowe
Konkurs, w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego. W tym roku priorytetowymi obszarami badawczymi dla projektów są:
a) Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
b) Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
c) Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
d) Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Nabór wniosków trwa do 31 października 2019 r.


logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Uniwersalia
Konkurs, w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu:
a) włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1”),
b) włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”).
Nabór wniosków trwa do 31 października 2019 r.

logo Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiFundamenty
Konkurs, w którego ramach jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki. Tematem badawczym dla projektów jest „Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju”.
Nabór wniosków trwa do 31 października 2019 r.


logo Narodowego Centrum Nauki
Opus
Konkurs przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. Projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie lub przez zespół badawczy, w tym również w ramach współpracy międzynarodowej. W ramach realizacji projektu można otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do realizacji projektu. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla studentów lub doktorantów. Nabór wniosków trwa do 16 grudnia 2019 r.

logo Narodowego Centrum NaukiPreludium
Konkurs przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy – może, ale nie musi być on związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść 210 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 16 grudnia 2019 r.

logo Narodowego Centrum NaukiPreludium bis
Celem konkursu jest wsparcie szkół doktorskich w kształceniu doktorantów i finansowanie realizowanych przez nich projektów badawczych pod nadzorem promotorów będących kierownikami tych projektów. Grant przewiduje finansowanie stypendium doktoranckiego przez cały okres kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej, który zostanie wybrany do realizacji projektu badawczego w drodze konkursu. We wniosku kierownik określa tematykę projektu badawczego, który będzie realizowany pod jego nadzorem przez doktoranta w ramach planowanej rozprawy doktorskiej. Doktoranta rekrutuje się spośród osób, którym odpowiada projekt badawczy zaproponowany przez konkretnego naukowca. Nabór wniosków trwa do 16 grudnia 2019 r.

logo Narodowego Centrum NaukiSonata
Konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2012–2017. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem oryginalnego rozwiązania metodologicznego albo/oraz nowoczesnego zaplecza aparaturowego. Nabór wniosków trwa do 16 grudnia 2019 r.

logo Narodowego Centrum NaukiMiniatura
Grant przeznaczony dla osób planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, którego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie finansowane mogą być badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.
Konkurs dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i nie kierują projektem badawczym oraz nie są laureatami konkursów finansowanych ze środków NCN. Nabór wniosków prowadzony tylko do 30 września 2019 r.
Accessibility