Konferencje naukowe

Zdjęcie: wykład prof. Tadeusza Sławka, który gestykulując mówi do zebranych słuchaczy

 

Konferencje w 2019 roku

 

dwie otwarte książki na tle półki z książkamiPrzestrzenie przekładu 5

Termin: 24-25 października

Miejsce: Wydział Filologiczny w Sosnowcu

Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz Komisja Przekładoznawcza przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Opis: Konferencja stanie się okazją do spotkania traduktologów reprezentujących liczne ośrodki w kraju i za granicą. Szerokie ujęcie tematu, zawarte w tytule konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak też szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych. 


logo konferencji „Various Dimensions of Contrastive Studies” Various Dimensions of Contrastive Studies

Termin: 21-22 października

Miejsce: Ustroń

Organizator: Instytut Języka Angielskiego

Opis: Celem wydarzenia jest zintegrowanie środowiska akademickiego wokół tematu badań kontrastywnych nad językiem w ujęciu formalnym, funkcjonalnym, kognitywnym, semantycznym, pragmatycznym i kulturowym. Tegoroczny temat przewodni konferencji skoncentrowany zostanie na kontakcie językowym.


zachód słońca i lecące ptaki w kluczu

Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia

Termin: 26-27 września

Miejsce: Wydział Filologiczny w Sosnowcu

Organizator: Laboratorium Animal Studies —Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ

Opis: Konferencja zostanie poświęcona zaprezentowaniu złożonej relacji człowiek – zwierzę(ta) w różnorodnych jej aspektach: kulturowych, etycznych, filozoficznych, historycznych, religijnych, społecznych, etnograficznych (ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam mitów, stereotypów i uprzedzeń na temat zwierząt). Przedmiotem refleksji staną się zatem nie tylko same tego rodzaju wyobrażenia, ale także źródła postaw, które często, zarówno w społeczeństwach tradycyjnych, jak i współczesnych prowadziły i prowadzą do mylnych poglądów, utrwalających tzw. fałsz etologiczny (za Janem Wawrzyniakiem). Uczestnicy wydarzenia będą się zastanawiać również nad zmianami, jakie w myśleniu o zwierzętach dokonują się za sprawą nowych odkryć dotyczących zwierzęcej inteligencji, empatii, altruizmu, zdolności komunikacyjnych, społecznego „rozumu” ów „fałsz etologiczny” demitologizujących.


 

Narracje weganizmu: reprezentacje/ interpretacje/ inspiracje

Termin: 26 czerwca

Miejsce: Wydział Filologiczny w Sosnowcu

Organizator:  Zakład Teorii Literatury i Kultury oraz Filologiczny Zespół Badawczy BESTO działający pod patronatem Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (UŚ). 

Opis: Tegoroczne spotkanie będzie okazją do krytycznej dyskusji nad reprezentacjami wegetarianizmu i weganizmu w narracjach literackich i kulturowych (m.in. media) oraz nad artystycznymi ekspresjami idei wegańskich (m.in. sztuka wizualna i muzyka). Wydarzenie adresowane jest do badaczy reprezentujących różne obszary wiedzy, dzięki czemu możliwe stanie się podjęcie dyskusji na temat tego, jak weganizm – zjawisko złożone i niejednoznaczne – inspiruje działania i wypowiedzi literackie, artystyczne i kulturowe. Organizatorzy spotkania zachęcają do namysłu nad językiem, którego literatura używa, by mówić o weganizmie i nad środkami służącymi wyrażaniu wegańskiej tożsamości. W centrum zainteresowań badawczych znaleźć się mogą elementy wegańskiego doświadczenia, które stanowią inspirację dla pisarzy, twórców filmowych i artystów oraz to, jak jednostkowe doświadczenie przekłada się na uniwersalny język artystycznej ekspresji.


czarno-białe zdjęcie profilowe Edmunda NiziurskiegoCo zostało z Niziurskiego?

Termin: 15 maja

Miejsce: Wydział Filologiczny w Katowicach

Organizator: Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach

Opis: Proza Edmunda Niziurskiego zostawiła trwały ślad w literaturze młodzieżowej, wpływając na młodych odbiorców. Niziurski sprawił, że nawet ponury PRL-owski świat miał do zaoferowania mnóstwo niesamowitych przygód. Razem z wykreowanymi przez niego bohaterami czytelnik odkrywał niesamowite wydarzenia. Jednakże uznanie dla każdego pisarza ma to do siebie, że trwa tak długo, jak długo pamięta się o jego dziełach. Edmund Niziurski, tworzący od połowy lat 50. aż do połowy lat 90. XX wieku, może okazać się prozaikiem nieprzystającym do dzisiejszych czasów. Stąd też znak zapytania zawarty w tytule seminarium. Spotkanie będzie okazją do ponownego (prze)czytania często zapomnianych już tekstów Niziurskiego.


zdjęcie rozmyte. Na pierwszym planie widać przesypujący się piasek w klepsydrze. Piasek jest koloru różowego. W klepsydrze stoi odwrócony tyłem mały człowiek w różowej szaciePrzeszłość (nie)miniona: trauma – przemoc – tożsamość

Termin: 7-8 maja

Miejsce: Wydział Filologiczny w Katowicach

Organizator: Zakład Teorii Literatury, Zakład Literatury i Krytyki Ponowoczesnej, Zakład Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ oraz Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach

Opis:  Kategoria traumy już na przełomie XIX i XX wieku została poddana namysłowi badaczy. Jednak skala zainteresowania, które jej towarzyszy w ostatnich latach, jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Tomasz Łysak, otwierając Antologię studiów nad traumą, pisze: „W ostatnich dwóch dekadach pojęcie traumy upowszechniło się jako narzędzie opisu w tak różnych dyscyplinach wiedzy, jak psychoterapia, literaturoznawstwo, badania kulturowe, historiografia, badania nad wizualnością, badania Zagłady itd.”. Autor antologii zwraca tym samym uwagę nie tylko na funkcjonowanie kategorii traumy w teorii psychoanalitycznej i dekonstruktywistycznej, ale także na dokonujące się obecnie „zwroty teoretyczne, m.in.: ku traumie kulturowej, ku badaniom postkolonialnym, ku popularnej kulturze traumy”.

W pytaniach o traumę każdorazowo powraca problem mechanizmów jej przepracowania. Trudne doświadczenia mogą powracać do człowieka mimowolnie, za sprawą zapachów, smaków, dotyku czy podobieństw przeżywanych sytuacji. Temu przypomnieniu (nie)minionego wydarzenia towarzyszy nieodmiennie odkrywanie siebie oraz innych. Przemoc fizyczna i symboliczna, będąca przyczyną i nierzadko konsekwencją urazu, destrukcyjna dla tożsamości jednostki i jej kontaktów, dramatycznie domaga się wysiłku narracji, ekspresji, formy. Przepracowanie, odgrywanie i konstruowanie traumy to bardzo częsta praktyka pisarska i artystyczna. Autorzy, w zmaganiach z pamięcią (nie)minioną, sięgają po różne środki przekazu: literaturę (także dzienniki, listy, historie rodzinne, opowieści o przodkach), film, malarstwo. Przeszłość w społecznym oddziaływaniu przestała należeć tylko do świadków wydarzeń. Stała się zarówno doświadczeniem ich potomków, jak i literackim produktem, przybierającym nierzadko kształt kulturowych klisz, a także kiczu i kampu.


zdjęcie: górski pejzaż, a na jego tle logo IJA i ICFSLA oraz tytuł konferencji: 31st International Conference on Foreign/Second language AcquisitionPrzyswajanie języka drugiego/obcego

Termin: 16-18 maja

Miejsce: Hotel Meta, Szczyrk 

Organizator: Instytut Języka Angielskiego UŚ

Opis: Tytuł XXXI międzynarodowej konferencji poświęconej przyswajaniu języka drugiego/obcego brzmi: „Od code-switching (przełączanie kodu) do translanguaging” („From code-switching to translanguaging”). Spotkanie poświęcone zostanie bardzo szeroko dyskutowanej przez naukowców w związku z wszechobecną wielojęzycznością, migracją i globalizacją życia problematyce. Terminy code-switching, czyli zmiana kodu jezykowego i translanguaging oznaczają zamienne używanie języka w różnych kontekstach interakcji werbalnej świadomie bądź nie, realizując różnorodne cele komunikacyjne. Odnoszą się one zarówno do sytuacji interakcji naturalnej, jak i klasowej, w której przypadku nauczyciel wymiennie używa danego języka (pierwszego lub obcego) dla osiągnięcia określonych zamierzeń, staje się więc strategią dydaktyczną.


Konferencje w 2018 roku

 

Konferencja o Przyswajaniu Języka Drugiego/Obcego - logo

XXX międzynarodowa konferencja poświęcona przyswajaniu języka drugiego/obcego

Termin: 17-19 maja

Miejsce: Szczyrk

Organizator: Instytut Języka Angielskiego UŚ

Opis: Jubileuszowa XXX edycja międzynarodowej konferencji poświęconej przyswajaniu języka drugiego/obcego (30st International Conference on Foreign/Second language Acquisition), której motywem przewodnim była „Tożsamość w przyswajaniu języka drugiego i nauce języka obcego” („Identity in second language acquisition and foreign language learning”). Wśród poruszanych zagadnień znalazły się między innymi zagadnienia związane z następującymi kwestiami: dwu- i wielojęzyczna samoidentyfikacja, tożsamość nauczyciela i ucznia języków obcych, problemy tożsamościowe ujmowane w kontekście akademickim i zawodowym, autoidentyfikacja w prawdziwej i wyobrażeniowej komunikacji.


obiektyw aparatu fotograficznego trzymany w ręce przez kobietęReportaż w świecie – światowość reportażu

Termin: 23–24 maja

Miejsce: Wydział Filologiczny w Katowicach

Organizatorzy: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Opis: Przedmiotem obrad staną się różne odmiany medialne reportażu i pokrewnych mu nurtów niefikcjonalnych, rozpatrywane jako fenomen zarazem obecny w świecie i światowy – będący przedmiotem międzykulturowych odczytań i interferencji, lecz równocześnie ewoluujący pod wpływem transnarodowych zjawisk cywilizacyjnych. Przewidywana tematyka wystąpień obejmie dwie sfery zagadnień. W pierwszym obszarze znajdą się przede wszystkim problemy zagranicznej recepcji polskiego reportażu, genologicznych rozbieżności w jego pojmowaniu w Polsce i na świecie, a także wykorzystania gatunków dokumentalnych w glottodydaktyce. Druga płaszczyzna rozważań będzie dotyczyć relacji reportażu wobec światowych procesów technologicznych, geopolitycznych i społeczno-kulturowych, m.in. rewolucji cyfrowej, konwergencji i tabloidyzacji mediów, globalizacji i multikulturalizmu.


człowiek stojący w masce i dużym błękitnym kapeluszu. Na drugim planie widać rozmytych ludzi i ulicęMaski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku

Termin: 17–18 września 2018 roku

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ oraz Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

Opis: Konferencja ma na celu zaprezentowanie różnorodnych ugruntowanych kulturowo i filozoficznie idei wolności, do których odwołują się dramaturdzy i ludzie teatru XX i XXI wieku. Sympozjum będzie okazją do postawienia pytań o to, jak interesujący nas dramat i teatr sytuują się wobec problematyki szeroko rozumianej wolności, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu tożsamości, który trapi społeczeństwo ponowoczesne. Refleksja naukowa obejmować będzie zagadnienia opisujące wieloaspektowość pojęcia wolności oraz naturalnie występujące w nim antagonizmy i konflikty.


grafika promująca konferencję "Biopoetyka płci" przedstawiająca fragment DNABiopolityka męskości

Termin: 19–21 września

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka 

Organizatorzy: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Opis: Narodziny biopolityki, które zdaniem Michela Foucault należy datować na przełomie XVIII i XIX wieku, stawiają kwestię męskości, jeśli nie w centrum zainteresowania myśli filozoficznej XX i XXI wieku, to na jego produktywnych obrzeżach. Troska, którą interwencje biopolityczne roztoczyły wokół życia człowieka, koncentrowała się w dużej mierze na zadaniach, które przypisywały mężczyznom konieczność kształtowania i obrony męskiej tożsamości, zdolnej przeciwstawić się rozmaitym zagrożeniom (wewnętrznym i zewnętrznym). Obowiązek dbania o zdrowie, konieczność doskonalenia ciała oraz dbanie o rozwój umysłowy i osobisty poprzez cały system urządzeń biopolitycznych, takich jak: higienizacja, aktywność fizyczna (gimnastyka, sport, przygotowanie wojskowe), edukacja, zachęta do działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie w szeroko pojmowaną obronność (immunizację), miały przyczynić się do udoskonalenia ducha męskości, przy jednoczesnym zaangażowaniu go w interes polityki państwowej, ekonomii kapitalistycznej oraz ideologii narodowej, rasowej czy klasowej. W tym kontekście kłopotliwy wydaje się również udział pierwiastka męskiego w procesie przekształcania dyrektyw biopolitycznych w śmiercionośny aparat tanatopolityki (zagłada, Holocaust, terroryzm). Innymi słowy, organizatorzy chcieliby spojrzeć na kwestię męskości, przemieszczając optykę z dyskursów genderowych, ukształtowanych w dziedzinie gender studies czy masculinity studies, w obszar zagadnień biopolitycznych. Celem nadrzędnym konferencji będzie zastanowienie się nad tym, w jaki sposób biopolityczne dyrektywy wpływały na sposób „produkowania” męskości na przestrzeni ostatnich stuleci.


grafika promująca konferencję pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym” przedstawiająca fragment szarej ściany, na tle której widać zarys postaci ludzkiej w kolorze fioletowymZmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym

Termin: 26–28 września

Miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach

Współorganizator:  Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ

Opis:  Inspiracją do zorganizowania tego typu spotkania stało się przekonanie, że obecnie potrzeba włączania wiedzy o procesach zmysłowych i rozwojowych człowieka do metodologii kształtowania oraz technologii kształtowania środowiska życia człowieka jest dziś szczególnie aktualna. Wśród poruszanych podczas konferencji zagadnień zaleźć się mogą następujące kwestie:

 • czym nowe wymiary teoretyzowania o zmysłach (neurokognitywny, neurobiologiczny, neuroestetyczny, technologiczny) mogą skutkować dla praktyki architekta oraz urbanisty?
 • jak uruchomienie pojęcia zmysłów wpływa na rozumienie takich pojęć, jak: „ład przestrzenny”, „krajobraz miasta”„ architektura uniwersalna”, „architektura dostępna”, „edukacja przez architekturę”, „architektura dla dzieci”, „architektura dla seniora”, „dziedzictwo kulturowe”?
 • czy architekci pojmują zmysły w ten sam sposób, co inni profesjonaliści?
 • w jakim stopniu pojmowanie zmysłowości oraz wzorce sensorycznie uwarunkowane są rozwojowo i kulturowo?
  jak na zmysłowość wpływają procesy socjalizacji?
 • czy optymalizacja kosztów i przestrzeni jest wystarczającym usprawiedliwieniem, aby owe wzorce zmieniać?
 • jakie miejsce w myśleniu projektowym zajmuje problem dysfunkcji cielesnych i mentalnych?
 • jakie miejsce wymienione problemy zajmują w politykach państw i instytucji międzynarodowych?
 • jakie funkcje pełnią dziś instytucje zajmujące się kształtowaniem i ochroną krajobrazu kulturowego?

zdjęcie: niewyraźne, rozmyte, widać na nim przewracanie kartki z książki, którą trzyma człowiek. Nie widać nic poza jego palcemPeryferie i przekład

Termin: 11–13 października

Miejsce: Ustroń

Organizator: Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej

Opis: Peryferyjność jest cechą każdego tłumaczenia. Przekład jest peryferyjny zarówno dla kultury źródłowej (jego recepcja w innym języku i kulturze), jak i dla kultury docelowej, zwłaszcza tej o wyraźnym narodowym i jednojęzycznym charakterze. Pozycja i rola literatur peryferyjnych w odniesieniu do poszczególnych języków (o mniejszym i o większym zasięgu) jest historycznie zmienna. Ciekawe wydaje się z jednej strony to, jak literatury peryferyjne tłumaczą się nawzajem, z drugiej strony to, jak są tłumaczone na języki o szerszym zasięgu terytorialnym, a więc nieperyferyjne, bo będące w centrum mapy kulturalnej świata. Gdy zmienimy perspektywę oraz kierunek przekładu i weźmiemy pod uwagę przekłady literatur języków dominujących na języki peryferyjne, możemy się z kolei zastanawiać nad tym, jak te literatury funkcjonują w przekładzie na języki, literatury i kultury peryferyjne, jaką rolę w nich pełnią, jakie zajmują w nich miejsce.


logo konferencji DOBLAC 2018Wymiary Języka i Kultury Biznesu (Dimensions of Business Language and Culture)

Termin: 15–16 października

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka 

Organizatorzy: Instytut Języka Angielskiego

Opis: Celem konferencji jest prezentacja oraz dyskusja dotycząca wyników badań w zakresie szeroko rozumianej kultury i języka biznesu z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, zarówno językoznawstwa, jak i kulturoznawstwa, socjologii, psychologii czy innych dziedzin zajmujących się taką tematyką. Wśród poruszanych kwestii znaleźć się mogą następujące zagadnienia: gatunki języka biznesu, werbalna, niewerbalna i parawerbalna komunikacja w biznesie, kulturowe oraz językowe aspekty kontraktów, spotkań, negocjacji, prezentacji biznesowych, marketingu i reklamy, etyka w biznesie, rola humoru w biznesie, biznes a religia,kultury korporacyjne, zarządzanie konfliktem w biznesie, szok kulturowy, dydaktyka języka biznesu.


Konferencje w 2017 roku

 

zdjęcie: zachód słońca w Paryżu

Współczesne literatury francuskojęzyczne: uniwersalność codzienności i uniwersalność codzienna (Les littératures francophones d’aujourd’hui: l’universel du et au quotidien)

Termin: 24 kwietnia

Miejsce: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu

Opis: Banalne może wydać się stwierdzenie, że trudne jest znalezienie punktów wspólnych i ściśle określonych tendencji w literaturze, która od wielu już lat przyjmuje różne oblicza. Niezależnie od kręgu kulturowego i językowego tym, co łączy twórczość literacką, jest zainteresowanie, którym obdarza się codzienność czy też wręcz banalność życia. Współcześni pisarze pochylają się nad codziennością, tym, co nieważne, odnajdując w tym obszarze, paradoksalnie, niezwykłe bogactwo i odkrywczą moc zwykłości, czemu dają wyraz w różnych gatunkach literackich i różnorodnych praktykach narracyjnych: autofikcji, powieści, noweli, dzienniku, eseju. W literaturze odchodzi się od monumentalnych powieści, proponując teksty bez historii, które skupiają się na zwyczajności i braku zdarzeń. Zainteresowanie tematyką codzienności wymaga bez wątpienia specyficznego sposobu konstrukcji tekstu, który będzie w stanie zaintrygować czytelnika tym, co nie wydaje się godne literatury. Konferencja naukowa „Les littératures francophones d’aujourd’hui: l’universel du et au quotidien” będzie poświęcona refleksji na temat wizji codzienności we współczesnych literaturach frankofońskich. Językiem konferencji będzie język francuski.  


grafika przedstawiająca na czarnym tle dwie obrysowane maski

Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie,  teatrze i performansie. Głosy tradycji i współczesności w Kanadzie i na Górnym Śląsku w Polsce (Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance –Traditional and Contemporary Canadian and  Polish Upper Silesian Perspectives)

Termin: 26–28 kwietnia

Miejsce: Wydział Filologiczny w Sosnowcu

Organizatorzy: Centrum Studiów Kanadyjskich, Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Zespół Badawczy Theatrum Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Anglistyki i Biuro Spraw Indygennych University of the Fraser Valley w Kanadzie

Opis: Pierwsza z zaplanowanych serii konferencji poświęconych badaniom złożoności indygennych kultur Ameryki Północnej i kultur mniejszych Europy Wschodniej i Centralnej. Konferencja ta będzie koncentrowała się na analizie tradycyjnych i współczesnych  przejawów kultury w sztuce opowiadania oraz  dramacie,  teatrze i performansie w Kanadzie i na Górnym Śląsku. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi tematy, takie jak:

 • sztuka opowiadania, dramat, teatr i performans jako narzędzia dekolonizacji i pedagogiki,
 • czytanie i pisanie historii od nowa,
 • poetyka, estetyka i polityka kreowania tożsamości,
 • koncepcje indygenności w kontekście kultur mniejszych i indygennych,
 • indygenność Górnego Śląska,
 • transindygenność i dialog kultur,
 • ontologia, epistemologia, aksjologia i metodologie indygenne oraz ich odzwierciedlenie w sztuce opowiadania, dramacie,  teatrze i performansie,
 • kreowanie koncepcji domu poprzez opowiadanie i performans,
 • poetycka auto-kreacja i mitologizacja indygennych kultur i krajobrazów,
 • turystyka dziedzictwa kulturowego i „storytelling”,
 • festiwale kulturowe i ich rola w ocalaniu i wyobrażaniu kultur.

Wydarzenie będzie okazją do budowania transkulturowego dialogu między badaczami, artystami i pedagogami kultur marginalizowanych, którzy uwagę skoncentrują na narzędziach analizy, jakie oferowane są przez indygenne metody badawcze, epistemologie i teorie pedagogiczne. Komparatystyczny charakter tego projektu otwiera nowe ścieżki badań nad lokalnymi / indygennymi / mniejszymi kulturami Europy Wschodniej/Centralnej w kontekście kultur indygennych Ameryki Północnej. Wśród prelegentów znajdą się m.in.: Tomson Highway (Naród Kri, Kanada), prof. Jo-ann Archibald z  University of British Columbia (Naród Stol:lo, Kanada) oraz dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek z Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego.


Plakat promujący konferencję pt. "Adaptacje" zawierający podstawowe wiadomości nt. wydarzeniaAdaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie

Termin: 15–16 maja 

Miejsce: Wydział Filologiczny w Katowicach

Organizator: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katedra Literatury Porównawczej, Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi

Opis: Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przekształcania i przystosowania oraz jako efekty tych procesów, jest nieodłącznym i uniwersalnym elementem życia społecznego ludzi. Szczególnie ważną rolę odgrywa we współczesnej kulturze, jej partykularnych obszarach, a także w komunikacji społecznej. Nierozłącznie związane z zagadnieniem adaptacji implementacje, konwergencje oraz dziedziczenie, a więc absorbowanie, przystosowanie, (za)stosowanie, twórcze i odtwórcze powtórzenia, zbieżności świadome i nieświadome, wreszcie odnajdowanie czy szukanie korzeni, radzenie sobie z ciężarem dziedzictwa, oddziałują na zjawiska społeczne i kulturowe, ich sposób istnienia i funkcjonowania. Stanowią więc kuszący przedmiot badań interdyscyplinarnych.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi:

 • nowe koncepcje myślenia o dziedzictwie i adaptacjach,
 • problematyka dziedzictwa, konwergencji i adaptacji w Europie Środkowej i Południowej,
 • sztuka Europy Środkowej i Południowej jako przestrzeń namysłu nad dziedzictwem i adaptacjami,
 • kulturowe i psychologiczne ujęcia problematyki adaptacji i dziedzictwa,
 • kultury mniejsze Europy Środkowej i Południowej (kultury mniejszościowe, regionalne, lokalne, peryferyjne),
 • koncepcje narodu i ich przemiany w Europie Środkowej i Południowej,
 • myśl sekularna i postsekularna w Europie Środkowej i Południowej.

grafika pokazująca dwie czerwone maski - komiczną i tragicznąPisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru

Termin: 18–19 maja 

Miejsce: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Organizator: Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych 

Opis: We współczesnych badaniach teatrologicznych przekonanie o pełnej napięcia relacji tekst – scena funkcjonuje jako pewnik niewymagający rozbudowanych uzasadnień naukowych. Różnorodność działań podejmowanych w obszarze dzisiejszych praktyk teatralnych, w tym zwłaszcza istotne przemiany w sposobie używania słowa na scenie, zachęcają jednak do ponownego stawiania pytań o korelację wielu tworzyw w najnowszych sztukach scenicznych, a także o charakter komunikacji teatralnej warunkowanej zdarzeniowym i heterogenicznym wymiarem przekazu artystycznego. W nawiązaniu do refleksji krytyczno-teoretycznej o dwudziestowiecznym teatrze poszukującym, niepoddającym się dyktatowi słowa organizatorzy konferencji proponują rozważania na temat różnych działań artystycznych określanych mianem „pisanie dla sceny”, które jest zjawiskiem symptomatycznym w najnowszej praktyce teatralnej o zdecydowanie szerszym zakresie niż tradycyjna twórczość dramatyczna, poprzedzająca proces inscenizacji. Przedmiotem analizy stać się mają różne strategie pisania tekstów dla teatru (teksty autorskie, scenariusze będące efektem pracy zespołowej, adaptacje i kompilacje różnych utworów opracowane przez dramaturga), a także sposoby funkcjonowania słowa w przedstawieniu traktowanego przez artystów sceny jako materiał przekształceń semantycznych i dźwiękowe tworzywo wieloskładnikowego spektaklu. W centrum zainteresowań znajdą się również rozważania na temat pozasłownych sposobów konstruowania narracji scenicznych (na przykład muzycznych, choreograficznych, audio-wizualnych), dyskusje o pisaniu dla sceny w aspekcie performatywnego procesu tworzenia spektaklu, stanowiącego określony układ słów/gestów/dźwięków, czyli narracja sensu largo – heteronomiczną kompozycję obrazów scenicznych.


zdjęcie: granica terytoria;na, którą miożna przekroczyćSpojrzenie(a) ponad granicę(e). Transkulturowe i transdyscyplinarne aspekty w badaniach germanistycznych oraz nauczaniu języka niemieckiego

Termin: 19–21 maja

Miejsce: aula im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Wydział Filologiczny w Sosnowcu

Organizatorzy: Stowarzyszenie Germanistów Polskich i Instytut Filologii Germańskiej UŚ, przy współudziale Universität des Saarlandes in Saarbrücken i DAAD

Opis: Koncepcja „granicy” stała się nie tylko dla kulturoznawstwa, ale także dla filologii obcych, w tym dla germanistyki (wraz z jej językoznawczymi, literaturoznawczymi, translatorycznymi i glottodydaktycznymi dyscyplinami) ważnym problemem badawczym, cechującym się odniesieniami do różnych praktyk życiowych. Przekraczanie granic dyscyplin, które zakłada w pierwszym rzędzie poszukiwanie elementów łączących, a nie dzielących, otworzyło przed germanistyką nowe możliwości. Transdyscyplinarne i transkulturowe przekraczanie granic wynika m.in. ze zmiany profilu rozwoju i zadań stojących przed germanistyką rodzimą oraz zagraniczną. Poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod, np. lingwistyki korpusowej czy dydaktyki różnojęzyczności pojawiły się nowe możliwości badań nad przyswajalnością drugiego języka obcego oraz tworzenie nowych relacji w procesie dydaktycznym, które wynikają ze współczesnych uwarunkowań języka, będących następstwami migracji i prób integracji w społeczeństwie. Procesy te wpływają także na rozwój polskich badań translatorycznych, zwłaszcza w zakresie języków specjalistycznych i glottodydaktyki. Istotną rolę odgrywają w kontrastywnych badaniach polsko-niemieckich osiągnięcia z zakresu lingwistyki dyskursu i lingwistyki mediów, przyczyniające się do transdyscyplinarnych eksploracji licznych pól badawczych. Przekraczanie granic stanowiło i stanowi nadal istotny element rozwoju literatury, której synkretyczna formuła znalazła w dobie postmodernizmu swoje nowe wcielenie. Wraz z wprowadzeniem do badań literaturoznawczych osiągnięć kulturoznawczych zapoczątkowanych przez culturalturn interpretowanie tekstów nabrało nowego wymiaru.


zdjęcie: dwójka małych dzieci pochylona nad kartką papieru

Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej

Termin: 24–25 maja 

Miejsce: Wydział Filologiczny w Katowicach

Organizator: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Opis: Według Marthy C. Nussbaum jedną z powinności szkoły jest wpieranie krytycznego myślenia, a tym samym odwagi, jakiej wymaga wyrażanie sprzeciwu wobec dominujących opinii. Niebagatelną rolę w kształceniu tej umiejętności odgrywają lekcje języka polskiego, na których wielokierunkowa refleksja nad językiem zwiększa szansę na rozmaite interpretacje tekstów kultury. Konferencja „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej” zostanie poświęcona tym trzem obszarom działań obecnych na kolejnych etapach edukacji. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi następujące kwestie:

 • od słowa do tekstu, od tekstu do słowa,
 • edukacja językowa jako środek do rozumienia świata,
 • interdyscyplinarność edukacji polonistycznej,
 • nie tylko poloniści – miejsce i rola interpretacji na innych przedmiotach,
 • interpretacja a system edukacji,
 • etyka i interpretacja.

czarny plakat promujący konferencję pt. „Corpus HistoricUS: the Body in/of History” Corpus HistoricUS: the Body in/of History

Termin: 30 czerwca–1 lipca

Miejsce: Wydział Filologiczny w Sosnowcu

Organizatorzy: Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, koło naukowe H/Story

Opis: Tematem konferencji, która w całości odbędzie się w języku angielskim, są szeroko rozumiane zagadnienia ciała i cielesności w narracjach historycznych – od cielesności rozumianej metaforycznie jako figury narracyjnej po bardzo dosłowne odniesienia do ciała w tekstach historycznych i w historiografii. Pośród zagadnień poruszanych przez prelegentów z Europy, obu Ameryk oraz Azji będzie można znaleźć takie wątki, jak historia odwzorowywań ciała w kulturze, cielesność jako przestrzeń (w) historii, historyczne geografie cielesności, choroby oraz kulturowe odwzorowania śmierci w historii, monstrualność ciała w narracjach historycznych i okołohistorycznych, transcielesność i estetykę cielesności w historii oraz traumatyzację cielesności w historii i zorientowane na cielesność historie traumy.

Gośćmi honorowymi, którzy wygłoszą konferencyjne wykłady plenarne, będą dr Willemijn Ruberg (Uniwersytet w Utrechcie), dr Richard Sugg (Uniwersytet w Durham) oraz prof. dr hab. Zbigniew Białas (Uniwersytet Śląski).


ściskające się ręcę dwojga osóbVulnerabilities

Termin: 6–8 lipca

Miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach

Organizatorzy: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, Muzeum Śląskie w Katowicach

Opis: Inspiracją do podjęcia tematu konferencji stało się właściwie jedno słowo o łacińskim rodowodzie: vulnerabilis, oznaczające wrażliwość, skłonność, podatność, bezbronność, narażenie. Zastanawiając się nad tym, czy można uwolnić ciągnące się za vulnerabilis znaczenia od ich negatywnych konotacji (choroba, atak, niebezpieczeństwo, zagrożenie), organizatorzy wydarzenia zachęcają do debaty mającej na celu próbę ich pomyślenia jako nowych form społecznej więzi, która objawia tutaj całą swoją kruchość. Na tę problematykę można spojrzeć w dwóch ujęciach: w perspektywie społeczno-politycznej, gdzie vulnerabilis określa ludzi, których życie narażone jest na zetknięcie się z rzeczywistością ujmującą ich w kategoriach inny/obcy. Innymi słowy, z jednej strony chodzi o próbę porzucenia myślenia w kategoriach kultury traktującej jako zagrożenie to, co wobec niej zewnętrzne, na rzecz (grup) podmiotów bezbronnych, bo podatnych na atak z tejże kultury płynący. Z drugiej strony, vulnerabilis może być rozpatrywane w perspektywie ontologicznej oraz zachęcać do pomyślenia i przemyślenia nowych form wspólnego bycia, bycia razem. Jeżeli każda/y z nas może w określonej sytuacji stać się podatny/a na polityczne lub kulturowe zagrożenie, to w ostateczności bycie podatne na innego można potraktować jako warunek bycia w jego ogólności, co z kolei – wracając do wymiaru społeczno-politycznego – zmusza do refleksji nad wydawałoby się wyeksploatowanymi konceptami miłości, przyjaźni i wspólnoty oraz pozwala dostrzec ich głęboko polityczny wymiar. 


zdjęcie: młoda kobieta z walizkąA suitcase of her own: women and travel

Termin: 20–23 września

Miejsce: Szczyrk

Organizator: Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Opis: Międzynarodowa konferencja naukowa, której motywem przewodnim spotkania stanie się kobieta w podróży. Wśród poruszanych kwestii znajdą się następujące zagadnienia:

 • motyw kobiety w literaturze podróżniczej,
 • kobieca literatura podróżnicza,
 • podróż jako ucieczka od płci,
 • podróż jako misja,
 • motyw flaneureuse
 • dyskurs różnicy – analiza poetyki użytej w literaturze podróżniczej,
 • kobiece / feministyczne,
 • dyskurs jako wyzwanie, przeciwwaga, sprzeciw wobec patriarchalnego dyskursu,
 • kobieca perspektywa czasu w podróży,
 • emigracja, wygnanie, misjonarki, pielgrzymi, uchodźcy,
 • handel żywym towarem,
 • podróż jako ucieczka, podróże odmieniające życie,
 • reprezentacje podróżniczek w sztuce, muzyce i filmie.

Wśród prelegentów znajdą się m.in.: Linda Cracknell, Sarah Le Fanu, Olga Tokarczuk, dr Meyda Yeğenoğlu (University of Tampere, Institute for Advanced Social Research). Językiem konferencji będzie język angielski.


zdjęcie: żółto-czarny motyl na wyciągniętej dłoniZootanatos

Termin: 25–26 września 

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) w Katowicach

Organizator: Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej 

 Opis: To III interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt”. Tematem tegorocznej edycji będzie „Zootanatos”. Konferencja, która adresowana jest do literaturoznawców, językoznawców, historyków, filozofów, kulturoznawców, etnologów, psychologów, weterynarzy, biologów, ma na celu zaprezentowanie dawnych i współczesnych zootanatologii, czyli tematu śmierci zwierząt w jej różnych formach i przejawach. W centrum zainteresowania znajdzie się refleksja naukowa na temat śmierci/umierania zwierząt w różnych okolicznościach (działania wojenne, korrida, rzeźnia, polowanie, kłusownictwo, wędkarstwo, doświadczenia medyczne, walki zwierząt) i w warunkach naturalnych w wieloaspektowym kontekście filozoficznym, etycznym, ekologicznym, literackim, kulturowym, medycznym i weterynaryjnym, społecznym, psychologicznym, etnograficznym, religijnym i in.

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą: wymiary śmierci zwierząt, „umieranie” czy „zdychanie” zwierząt, wspólnota losu ludzkiego i zwierzęcego w obliczu śmierci, jak uwrażliwiać na śmierć istot pozaludzkich, wymieranie czy zabijanie gatunków, „wieczne życie” i wszelkie inne propozycje badawcze dotyczące fenomenu śmierci.

Organizatorami wydarzenia są Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej.


zdjęcie promujące konferencję "Rusycystyka i współczesność". Widok na Moskwę

Rusycystyka i współczesność

Termin: 27–29 września

Miejsce: Wydział Filologiczny w Sosnowcu

Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Opis: Planowana konferencja będzie poświęcona współczesnym rusycystycznym badaniom językoznawczym, literaturoznawczym oraz przekładoznawczym. Uczestnicy podejmą dyskusję m.in. nad związkami kultury rosyjskiej z kontekstem społeczno-politycznym współczesności, nad pojęciem tożsamości i mentalności rosyjskiej czy procesem komunikacji międzykulturowej. Wśród proponowanych zagadnień znajdą się także te dotyczące nauczania języka specjalistycznego czy miejsca nowych technologii w procesie nauczania języka rosyjskiego. Spotkanie międzynarodowego grona rusycystów będzie ponadto okazją do wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka rosyjskiego jako obcego. XX jubileuszowe spotkanie rusycystów z Europy i Azji po raz pierwszy odbędzie się w murach Uniwersytetu Śląskiego. Językiem roboczym konferencji będzie język rosyjski. Współorganizatorami wydarzenia są: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Sankt Petersburgu, Odeski Uniwersytet Narodowy, Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze, Euroazjatycki Uniwersytet Państwowy w Astanie oraz Uniwersytet Rzeszowski. Patronat nad tegoroczną edycją wydarzenia objęli Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne oraz Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej.


zdjęcie: słuchacze zebrani w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ

Płeć awangardy

Termin: 18–20 października

Miejsce: Wydział Filologiczny w Katowicach

Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ

Opis: Temat konferencji jest zaproszeniem do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji nad niemal nieobecnym na gruncie polskiej humanistyki zagadnieniem relacji płci i awangardy. Perspektywa ta nie ogranicza się jednak do obecności czy raczej, zwłaszcza w polskiej literaturze i sztuce, nieobecności „kobiecej awangardy” i zadania pytania o powody niewielkiej aktywności kobiet jako autorek eksperymentatorskich gestów. Równie interesujące są bowiem awangardowe konstrukty kobiecości i męskości, na jakie napotykamy w literaturze i sztukach plastycznych, a – może zwłaszcza – w awangardowych manifestach i innego typu wypowiedziach o charakterze metaartystycznym. Podjęcie tematu „płci awangardy” skłania jednak również do prześledzenia w tej perspektywie założeń teoretycznych i filozoficznych dyskursów, zarówno tych należących do historii zachodniej myśli feministycznej, jak i tych rozwijających teorię awangardy. Uwaga badaczy zostanie skoncentrowana zarówno na awangardach historycznych, jak i neoawangardach, skłaniając do zakreślenia szerokich ram czasowych, obejmujących zjawiska XX i XXI wieku. Natura awangardowego gestu, wymierzanego stale w instytucje sztuki i niwelującego wszelkie w obrębie niej podziały, zmusza natomiast do rozszerzenia obszaru badawczego zainteresowania na wszystkie dziedziny artystycznej aktywności, a kosmopolityzm awangardy nakazuje z kolei zniesienie narodowych ram refleksji.


zdjęcie: Heinrich BöllPoetus literarus. Heinrich Böll zum 100. Geburtstag

Termin: 19–20 października

Miejsce: Biblioteka Śląska

Organizatorzy: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Köln-Kattowitz Verein, Biblioteka Śląska

Opis: W 2017 roku przypada setna rocznica urodzin niemieckiego noblisty, Heinricha Bölla (1917–1986). Z tej okazji Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Köln-Kattowitz Verein oraz Biblioteką Śląską organizuje konferencję naukową pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. geburtstag”, poświęconą twórczości kolońskiego pisarza, która odbywać się będzie od 19 do 20 października 2017 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Heinrich Böll należał w okresie powojennym do pisarzy społecznie i politycznie zaangażowanych, zajmujących stanowisko w sprawach ważkich dla całego narodu niemieckiego. Nie szczędził przy tym krytyki i otwarcie wypowiadał swoje sądy, co przysporzyło mu wielu przeciwników i miano „kalającego własne” gniazdo. Czołowy powojenny krytyk niemiecki Marcel Reich-Ranicki doceniał wprawdzie bezkompromisową postawę pisarza, jego zmysł do wyszukiwania tematów trudnych, często niewygodnych, ale uważał, że we współczesnym świecie pisarstwo Bölla skazane jest na zapomnienie. Śledząc wypowiedzi autora, czytając jego powieści, dostrzec można wiele sformułowań oddających dylematy naszych czasów. Böll zwracał już wówczas uwagę na problem migracji, przemieszczania się, pojęcie „małej ojczyzny”, rolę mediów w życiu codziennym człowieka czy solidaryzował się z tzw. ludzkimi śmieciami. Setna rocznica urodzin pisarza skłania do ponownej refleksji nad dziełem niemieckiego noblisty i podjęcia dyskusji nad aktualnością jego książek. Organizatorzy konferencji stawiają sobie za cel przypomnienie nie tylko klasycznych utworów prozatorskich pisarza, ale także zwrócenie uwagi na jego twórczość publicystyczną, wydane niedawno pamiętniki czy listy. Honorowym gościem konferencji będzie syn pisarza – René Böll.


pisząca dłoń na tle książekDlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu

Termin: 19–21.paździerika

Miejsce: Ustroń

Organizator: Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej

Opis: Wydarzenie będzie okazją do spotkania filologów różnych specjalności, praktyków, krytyków, teoretyków translacji próbujących odpowiedzieć na pytanie „dlaczego tłumaczymy?”. Problem celowości przekładu jest bowiem fundamentalny zarówno dla naukowej refleksji nad przekładem, jak i dla podejmowania wysiłku translatorskiego przez poszczególnych tłumaczy. Ze względu na zasadnicze przyczyny istnienia zjawiska przekładu, uczestnicy konferencji będą mogli skoncentrować uwagę na jego aspektach:

 • komunikacyjnym: m. in. na intersubiektywności i intertekstowości w perspektywie międzyludzkiej i międzykulturowej;
 • poznawczym: przekład odkrywa nieznane (lub słabo znane) obszary rzeczywistości, przeżywania, doznawania, myślenia i wyobraźni, będąc jednocześnie przedstawieniem z przedstawienia, konceptualizacją z konceptualizacji; 
 • kształcącym w zakresie języka i postrzegania świata na drodze transgresji i transwersji;
 • estetycznym: ujawnia nieznane w kulturze rodzimej sposoby ekspresji doznań i emocji, dostarczając nowych przeżyć estetycznych, źródeł przyjemności czytelniczej; często przekład rozpoczyna nowe kierunki i nurty literackie (por. awangardowość);
 • pragmatycznym w podwójnym znaczeniu: odpowiedzi na potrzeby kultury rodzimej oraz umacniania dominacji bądź podległości. 

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się może także rozwój i przemiany w teoriach przekładu, w zakresie, w jakim koncentrują się one na kwestii celowości przekładu: od teorii skopos K. Reiss po translation studies i koncepcje będące efektem zwrotu kulturowego w przekładoznawstwie, zainteresowania kategoriami antropologicznymi, literaturoznawczymi, wpływem ideologii i władzy na przekład, a także będące wynikiem inspiracji filozoficznych, dzięki którym można odpowiedzieć na pytania typu: Jakie miejsce zajmuje przekład na literackiej mapie docelowej (peryferie czy centrum)? Czy przekład jest zagarnięciem/wchłonięciem obcej kultury, czy też formą porozumienia międzykulturowego? Jak postrzegają przekład filozofowie? 


zdjęcie: widok na morze, a na pierwszym planie kilka większych głazówVarious Dimensions of Contrastive Studies / Różne wymiary studiów kontrastywnych DOCS 2017

Termin: 23–24 października

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Organizator: Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego

Opis: Spotkanie adresowane jest do naukowców, którzy reprezentują różne metodologie i spojrzenia na analizę językoznawczą. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Various Dimensions of Place”. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą między innymi następujące kwestie:

 • rola miejsca w analizie fonetycznej i fonologicznej,
 • miejsce i słowotwórstwo,
 • nazwy własne miejsc,
 • konceptualizacja miejsca,
 • metafory miejsca,
 • miejsce reprezentowane przez składnię w różnych językach,
 • kontekst miejsca w interakcjach językowych,
 • miejsce i implikatura,
 • miejsce w analizie dyskursu.

kiczowata figurka aniolkaKicz w kulturach mediów

Termin: 15–16 listopada

Miejsce: Biblioteka Śląska w Katowicach

Organizator: Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Biblioteka Śląska

Opis: Tematem trzeciej edycji konferencji z cyklu pt. „Kultura mozaikowa” będzie „Kicz w kulturach mediów”. Celem spotkania jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania kiczu we współczesnych kulturach mediów. Snucie refleksji nad rolą i znaczeniem kiczu w sztuce i w komunikacji może mieć charakter interdyscyplinarny, łącząc perspektywę medioznawczą i filmoznawczą z antropologią kultury, estetyką, językoznawstwem, literaturoznawstwem, historią sztuki, psychologią, pedagogiką. Uczestnicy konferencji spróbują odpowiedzieć na pytania, jak to zjawisko kulturowe ewoluuje pod wpływem mediów, jaką rolę we współczesnych kulturach mediów odgrywa kicz, jak koresponduje z przemianami społeczno-kulturowymi współczesnego świata i jaką w nich spełnia funkcję.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. następujące kwestie:

 • kicz: nieudolność – wyrachowanie – strategia,
 • wspólnototwórcza funkcja kiczu,
 • kicz jako narzędzie, techniki kiczu,
 • przyjemności kiczu,
 • kicz estetyczny,
 • kicz a sfera wartości,
 • kicz w literaturze, teatrze i sztukach performatywnych, filmie, sztukach plastycznych i architekturze, designie, grach komputerowych,
 • kicz w nauce,
 • kicz w edukacji,
 • kicz w komunikacji masowej, popkulturze,
 • kicz promocyjny: propaganda polityczna, reklama komercyjna i społeczna,
 • kicz w strategiach informacyjnych,
 • kicz konsumpcyjny: moda, trendy, styl życia,
 • kiczowatość techniki (kiczowate gadżety, interfejsy itp.),
 • technologie kiczu: marketing wirusowy; lokowanie produktu / lokowanie idei itp.,
 • sensualność kiczu / materia kiczu / kody kiczu,
 • kicz w przestrzeni transsemiotycznej i transmedialnej (translacje, adaptacje, parateksty, kolaż, remiks, pastisz itp.),
 • style kiczu,
 • funkcje kiczu.

zdjęcie: grafik rysujący twarz mężczyzny

Być artystą i mówić o artyście. W kręgu problematyki artystowskiej w niemieckich i polskich tekstach kultury

Termin: 16–17 listopada

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Organizator: Instytut Filologii Germańskiej

Opis: Zdefiniowanie pojęcia ‚artysta’ (w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym słowo ‚Künstler’ oznacza człowieka tworzącego kreatywnie dzieła sztuki, w szerokim tego słowa znaczeniu), określenie jego pozycji w polu sztuki nie jest łatwym przedsięwzięciem. Postać artysty pociąga za sobą cały kompleks zróżnicowanych problemów, począwszy od indywidualnych uwarunkowań osobowości twórcy, poprzez czynniki wpływające na jego rozwój, często ambiwalentną kwestię talentu jako specjalnego daru lub też przekleństwa; analiza tej postaci opiera się niemal zawsze na relacji artysta a społeczeństwo i stosunku do własnej twórczości. Mnogość zagadnień nie ułatwia dotarcia do odpowiedzi i implikuje ich subiektywizm. Uczestnicy konferencji będą się zastanawiać nad następującymi kwestiami: czy wraz ze śmiercią podmiotu nastąpiła także śmierć samego artysty, czy wobec faktu, że opowiedziano już wszystkie wielkie historie, postmodernistyczny twórca rzeczywiście skazany jest na renarrację i poruszanie się w przestrzeni intertekstualnej gry, czy może samo pojęcie artysty wymaga redefinicji, a jeżeli tak, jakie kryteria winny lec u jej podstaw? W oparciu o teksty kultury niemieckiej lub/i polskiej od drugiej połowy XVIII wieku aż po czasy współczesne przedmiotem naukowego (ukierunkowanego komparatystycznie) namysłu uczynione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

 • stan badań: przegląd narzędzi oraz pozycji badawczych,
 • artysta współczesny wobec tradycji,
 • artysta współczesny: kim jest?,
 • czy istnieje mitologia artysty współczesnego?,
 • wyobrażenia o artyście w ujęciu komparatystycznym,
 • rola artystycznych przyjaźni,
 • artysta wobec systemów/władz/zagrożenia wolności twórczej,
 • Künstlerroman: problemy definicji, ewolucja gatunku,
 • artysta w kulturze niemieckiej i polskiej – studia porównawcze,
 • implementacja teorii socjologicznych, estetycznych i antropologicznych w badaniach literaturoznawczych, oscylujących wokół problematyki artystowskiej,
 • artysta versus artystka: dyskurs artystowski w ujęciu genderowym,
 • w jakim celu mówić dzisiaj o artyście? Nowe wyzwania i perspektywy badawcze.

Językami obrad będą języki niemiecki i polski.


dwie studentki siedzące przy półkach w CINiBieSMYS & YRISM 2017

Termin: 16–18 listopada

Miejsce: Szczyrk

Organizatorzy: Instytut Języka Angielskiego UŚ oraz International Association of Multilingualism

Opis: SMYS & YRISM 2017 to dwie równolegle odbywające się konferencje naukowe: „3rd Silesian Meeting of Young Scholars” („SMYS”) oraz „2nd Young Researchers’ International Symposium on Multilingualism” („YRISM”), których nadrzędnym celem jest promowanie badań młodych naukowców oraz ułatwienie im wymiany poglądów z bardziej doświadczonymi naukowcami. „SMYS” adresowana jest przede wszystkim do studentów i znajdujących się na początku swojej kariery naukowej doktorantów, których zainteresowania badawcze dotyczą językoznawstwa i wszystkich jego dziedzin (językoznawstwa stosowanego, psycholingwistyki, wielojęzyczności, translatoryki oraz glottodydaktyki). „YRISM”, która dedykowana jest z kolei doktorantom oraz młodym pracownikom nauki (broniących doktoratu w ciągu ostatnich pięciu lat), będzie się koncentrować na tematyce wielojęzyczności analizowanej pod kątem różnych perspektyw (poznawczej, językowej, socjolingwistycznej czy edukacyjnej) i będzie zorganizowana w formie sesji plakatowych.


plakat promujący konferencję "Kulturowa histroa podróżowania" z ludzmi ciągnącymi torbę Kulturowa historia podróżowania

Termin: 27–28 listopada

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Naukowa

Organizatorzy: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz wydawnictwo grupakulturalna.pl

Opis: Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze. Organizatorzy konferencji chcą zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania. W centrum zainteresowania znajdą się zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Wśród proponowanych zagadnień badawczych znaleźć się mogą m.in.:

 • historia podróżowania,
 • podróżowanie w różnych kulturach,
 • cele, role i funkcje podróżowania,
 • kulturowe wyobrażenia na temat podróży,
 • podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi,
 • podróżowanie w tekstach kultury,
 • figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne,
 • środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika,
 • historie podróży i sylwetki podróżników;
 • przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada.

zdjęcie: archiwum wypełnione mnóstwem starych dokumentówDoświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć

Termin: 6–8 grudnia

Miejsce: Wydział Filologiczny w Katowicach

Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Opis: Tematem konferencji będzie doświadczenie archiwum rozumiane w pierwszej kolejności jako różnorodność praktyk badawczych podejmowanych w ramach pracy nad dokumentami. Każde z takich działań nosi znamiona indywidualnego przeżycia. Pomiędzy badaczką/badaczem a cudzym zapisem tworzy się zamknięta oraz kameralna przestrzeń, w której odzyskuje się ślady innych, ale mimochodem zostawia się również własne. Organizatorzy spotkania zachęcają tym samym do podjęcia refleksji dotyczących m.in. znaczenia gestu odzyskiwania, gromadzenia, porządkowania i przechowywania rozmaitych zapisów, ale i do ponownego przedyskutowania strategii uhistoryczniania i konstruowania przeszłości, a także związanych z tym form oporu i represji. W polu zainteresowania badawczego znajdą się nie tylko archiwa, ale również tworzący je praktycy oraz ich podmioty, m.in. zagadnienie szeroko rozumianej intymności (w) archiwum, kryzysu pamięci i historii, materialności tekstu i ciała, performatywności archiwum oraz złożonego statusu badaczki/badacza.

Accessibility