Kierunki studiów

kierunek: ARCHITEKTURA INFORMACJI

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia

Innowacyjny kierunek studiów licencjackich łączący w oryginalny sposób technologie informacyjno-komunikacyjne z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi. Treści programowe są skupione na projektowaniu przestrzeni informacyjnych w środowisku cyfrowym. Studenci uczą się tworzenia użytecznych i atrakcyjnych wizualnie serwisów internetowych, profesjonalnego wyszukiwania, oceny i selekcji informacji, a także funkcjonalnego organizowania, przetwarzania i prezentowania danych. Poznając techniki i narzędzia efektywnej komunikacji językowej i wizualnej, doskonalą umiejętności tworzenia i edycji różnego rodzaju tekstów i materiałów graficznych oraz ich publikowania w formie cyfrowej. Kierunek powstał z myślą o studentach, którzy reprezentują humanistyczne podejście w korzystaniu z technologii komputerowych.

Absolwenci architektury informacji dzięki wszechstronnym kompetencjom nabytym w trakcie studiów skutecznie konkurują na rynku pracy i kreatywnie reagują na zmiany zachodzące we współczesnym świecie informacji i mediów. Są dobrze przygotowani zarówno do pracy etatowej w firmach, instytucjach i urzędach, jak i do prowadzenia własnej działalności biznesowej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako: architekt informacji, projektant stron internetowych (webmaster), menadżer zawartości serwisów internetowych, projektant interfejsów i interakcji (user experience, UX), projektant grafiki komputerowej, specjalista zarządzania informacją, broker informacji (researcher), specjalista ds. mediów społecznościowych, analityk informacji i raportów medialnych, redaktor publikacji cyfrowych i nowych mediów, specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, specjalista ds. e-commerce, pracownik wydawnictwa.

Kryteria kwalifikacji


kierunek: FILOLOGIA logo studiów EMLex

Specjalność: EUROPEJSKIE STUDIA LEKSYKOGRAFICZNE – EMLex

Forma i poziom kształcenia:

STACJONARNE: II stopnia

Europejskie studia leksykograficzne (European Master in Lexicography, EMLex) realizuje wspólnie osiem placówek naukowych z Europy i Afryki: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Károli Gáspár Református Egyetem Budapest (Węgry), Université de Lorraine (Nancy, Francja), Universidade do Minho (Braga, Portugalia), Università degli Studi Roma Tre (Włochy), Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania), Stellenbosch University (Republika Południowej Afryki). Jednostkami stowarzyszonymi są także uniwersytety z USA, Brazylii i Niemiec: Universität Hildesheim (Niemcy), Institut für Deutsche Sprache Mannheim (Niemcy), University of Texas at Austin (USA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brazylia). Studia prowadzone są od 2009 roku, do konsorcjum EMLex Uniwersytet Śląski dołączył kilka lat temu.

EMLex to specjalność oferowana na II stopniu studiów, która zdobyła grant Erasmus Mundus Joint Master Degree. Zajęcia, realizowane w języku niemieckim i angielskim, skierowane są do studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie leksykografii teoretycznej i praktycznej. W ramach programu studiów studenci doskonalą kompetencje językowe na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego. Drugi lub trzeci semestr spędzają za granicą na uniwersytecie partnerskim. O przyjęcie na studia EMLex mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra na kierunkach filologicznych lub na kierunku lingwistyka stosowana, znający język niemiecki i angielski na poziomie B1/B2.

Studia umożliwiają poznanie zasad warsztatu leksykografa i najnowocześniejszych technik komputerowych. W ramach programu studiów studenci odbywają praktyki, wybierając często zagraniczne firmy lub instytuty naukowe, także te spoza Europy, np. Kanady, Izraela czy Republiki Południowej Afryki.

Uniwersytet Śląski podpisał już umowy o podwójnym dyplomie (double degree) z kilkoma uniwersytetami partnerskimi (w Erlangen, Bradze, Rzymie i Budapeszcie) oraz umowę o wspólnym dyplomie ze wszystkimi uniwersytetami z konsorcjum EMLex (joint master degree). Absolwenci europejskich studiów leksykograficznych otrzymają zatem nie tylko dyplom Uniwersytetu Śląskiego, ale i dyplom wspólny wszystkich uniwersytetów partnerskich lub dyplom uczelni, na której spędzą jeden semestr studiów. To wyróżnia Uniwersytet Śląski nie tylko na tle krajowych, lecz także europejskich uniwersytetów. Wspólne dyplomy są ciągle jeszcze rzadkością w Unii Europejskiej. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego jest jedynym wydziałem humanistycznym w Polsce, który w 2015 roku wraz z uniwersytetami partnerskimi zdobył grant Erasmus Mundus Joint Master Degree.

Absolwenci są przygotowani do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych, w zakresie zestawiania słowników tradycyjnych i elektronicznych, począwszy od opracowania koncepcji do jej (także technicznej) realizacji. Posiadają kompetencje przydatne w pracy redakcyjnej, selekcji i opracowywaniu danych, pracy z korpusami, bazami danych itp. oraz w zakresie doskonalenia zawodowego. Ich wiedza i umiejętności są przydatne także w pracy w sektorze edukacyjnym, w mediach, instytucjach kulturalnych oraz w przemyśle i dużym firmach w sektorze usługowym. Wykształcenie, które ma solidną bazę teoretyczną, umożliwia im również podjęcie pracy o charakterze naukowym.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia EMLex mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra na kierunkach filologicznych lub na kierunku lingwistyka stosowana. Wymagany poziom znajomości języka niemieckiego i języka angielskiego: B1 (j. angielski) i B2 (j. niemiecki) lub B2 (j. angielski) i B1 (j. niemiecki). Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs dyplomów oraz rozmowę kwalifikacyjną na temat zainteresowań związanych z zakresem studiów. W przypadku kandydatów o niepoświadczonej znajomości w/w języków sprawdzany jest także poziom językowy.


zdjęcie: student pokazujący znak "ok" w kabinie do tłumaczenia symultanicznego

kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK FRANCUSKI I JĘZYK ANGIELSKI

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Program (DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA):

 • tłumaczeniowy.

Program (DOT. STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH II STOPNIA):

 • tłumaczeniowy z językiem biznesu.  

Nikomu nie trzeba uświadamiać konieczności posługiwania się językami obcymi we współczesnych kręgach świata nauki i kultury. W języku angielskim jako urzędowym porozumiewają się nie tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii, ale także jej byłych kolonii (m.in. w Irlandii, Kanadzie, RPA i Nowej Zelandii). Ponadto obowiązuje w Australii i Stanach Zjednoczonych, należy do oficjalnych języków ONZ, a od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych: jako obcym posługuje się nim dziś 1,2–1,6 miliarda osób. Po francusku mówią natomiast, prócz mieszkańców Francji, Belgowie, mieszkańcy Szwajcarii, największej prowincji Kanady – Quebeku, a także krajów Czarnej Afryki, Algierii, Maroka i Tunezji. Francuski jest także oficjalnym językiem wielu organizacji o zasięgu międzynarodowym: Europejskiej Agencji Kosmicznej, FIFA, Interpolu, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, NATO, ONZ. Liczbę frankofonów szacuje się na około 200 mln.

Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę tych dwóch języków: angielskiego i francuskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury, kultura i cywilizacja angielskiego oraz francuskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz przekład tekstów.

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w: firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, administracji, instytucjach kulturalnych i badawczych, mediach, wydawnictwach.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne


kierunek: FILOLOGIA Zdjęcie: wnętrze budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Specjalność: JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK WŁOSKI I JĘZYK ANGIELSKI

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia

NIESTACJONARNE: I stopnia

Program:

 • tłumaczeniowy.

Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę dwóch języków: angielskiego i włoskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury, cywilizacja Włoch oraz cywilizacja angielskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz blok modułów tłumaczeniowych. Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie oraz dobra znajomość języka włoskiego, orientacja we współczesnej literaturze angielskiej, amerykańskiej i włoskiej, głęboka wiedza o strukturze języka angielskiego i włoskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem i w nauczaniu.

Absolwenci tej specjalności pracować mogą w: firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, administracji, instytucjach kulturalnych i badawczych, mediach, wydawnictwach.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne


zdjęcie: studenci podczas zajęć w sali wykładowej na Wydziale Filologicznym w Sosnowcukierunek: FILOLOGIA

Specjalność: JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK HISZPAŃSKI I JĘZYK PORTUGALSKI

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia

NIESTACJONARNE: I stopnia 

Program:

 • tłumaczeniowy.

Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę dwóch języków: hiszpańskiego i portugalskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury hiszpańskiego i luzofońskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz blok modułów tłumaczeniowych. Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała znajomość języka hiszpańskiego w mowie i w piśmie oraz dobra znajomość języka portugalskiego, orientacja we współczesnej literaturze hiszpańskiego i luzofońskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o strukturze języka hiszpańskiego i portugalskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem i w nauczaniu.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę w: firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, administracji, instytucjach kulturalnych i badawczych, mediach, wydawnictwach.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne


zdjęcie: studenci w kabinach do tłumaczeń symultanicznych kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: JĘZYK FRANCUSKI

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia 

Program:

 • tłumaczeniowy.

 

Studia przewidują przede wszystkim praktyczną naukę języka francuskiego oraz drugiego języka romańskiego. Uzupełnienie stanowi tutaj historia literatury francuskojęzycznej oraz kultura francuskiego obszaru językowego. Drugi blok to przedmioty związane z tłumaczeniem tekstu ustnego i pisemnego, także z dziedzin specjalistycznych (prawa, administracji, ekonomii) w zakresie dwóch języków obcych. Dodatkowo zajęcia z nowych technologii dają możliwość zapoznania się z programami komputerowymi wspomagającymi tłumaczenie.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w: firmach współpracujących z partnerami francuskiego obszaru językowego, instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, instytucjach kulturalnych czy w wydawnictwach obcojęzycznych. 

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne


zdjęcie: studenci podczas wykładu w sali na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: JĘZYK FRANCUSKI W MEDIACH I W BIZNESIE                    

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Studia na tej specjalności charakteryzują się bogatą ofertą mającą na celu doskonalenie znajomości języka francuskiego w mowie i w piśmie, pozyskanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie drugiego języka obcego, orientację we współczesnej literaturze francuskiego obszaru językowego, zdobycie wiedzy o strukturze języka francuskiego, poznanie i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, a także kompetencje, które zapewnią skuteczne funkcjonowanie w środowisku biznesu: znajomość słownictwa branżowego z zakresu gospodarki rynkowej, marketingu i bankowości.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować w: firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, administracji, instytucjach kulturalnych i badawczych, mediach, placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne


zdjęcie: dwie studentki czytające notatki kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: FILOLOGIA ROMAŃSKA

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: II stopnia

NIESTACJONARNE: II stopnia

Studia w zakresie filologii romańskiej to uzupełniające studia magisterskie. Program obejmuje praktyczną naukę języka francuskiego i drugiego języka obcego (na studiach stacjonarnych) oraz językoznawstwo i literaturę francuskiego obszaru językowego. Absolwent może zostać nauczycielem języka francuskiego lub zająć się tłumaczeniem tekstów z tego języka. Obie ścieżki mają swoje odzwierciedlenie w programie kształcenia: są przewidziane zajęcia z zakresu organizacji pracy tłumacza, a w bloku obowiązkowych zajęć nauczycielskich: psychologia, pedagogika, metodyka języka obcego oraz praktyki pedagogiczne w szkołach. Absolwenci mogą ponadto podjąć pracę w instytucjach kulturalnych i administracji lub znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach obcojęzycznych.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia niestacjonarne


zdjęcie: dwoje studentów patrzących w ekran laptopa kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: JĘZYK FRANCUSKI – TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE I WSPOMAGANE KOMPUTEROWO

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: II stopnia

Język wykładowy: francuski

 

Studia te obejmują: praktyczną naukę języka francuskiego oraz praktyczną naukę drugiego języka (do wyboru), zajęcia z zakresu teorii, historii literatury oraz cywilizacji francuskiego obszaru językowego, językoznawstwo oraz zajęcia z zakresu tłumaczenia specjalistycznego: język biznesu w przekładzie, przekład tekstów ekonomicznych i prawnych w UE, tłumaczenie tekstów naukowych lub artystycznych, przekład tekstów technicznych lub prasowych, a także zajęcia z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo: teoria i praktyka przekładu we współpracy z komputerem, główne narzędzia komputerowe wspomagające tłumaczenie, tłumaczenie produktów medialnych. Ponadto plan studiów przewiduje seminaria magisterskie i specjalizacyjne oraz praktyki zawodowe.

Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie, dobra znajomość drugiego języka obcego, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze francuskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o historii i strukturze języka francuskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu pisemnego oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, w komunikacji oraz w przekładoznawstwie. Te kompetencje uprawniają absolwentów wskazanego kierunku do podjęcia pracy w instytucjach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa i gospodarki Unii Europejskiej. Gruntowna wiedza z zakresu obsługi głównych programów CAT pozwoli absolwentowi na samodzielne wykonywanie tłumaczeń pisemnych o wysokim stopniu trudności. Absolwent specjalności język francuski – tłumaczenie specjalistyczne i wspomagane komputerowo charakteryzuje się otwartą postawą oraz posiada świadomość językową, a zatem jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości różnych języków i kultur. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej absolwent będzie mógł skutecznie starać się o pracę wszędzie tam, gdzie ceniona jest znajomość zasadniczych języków unijnych, wiedza ogólna o krajach UE i wysokie umiejętności tłumaczeniowe.

Kryteria przyjęć:

II stopnia stacjonarne


zdjęcie: piątka studentów z radością idących przez hol Wydziału Filologicznego w Sosnowcu kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: JĘZYK WŁOSKI

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

NIESTACJONARNE: I stopnia

 Program:

 • tłumaczeniowy.

 

Specjalność: FILOLOGIA WŁOSKA

Forma studiów i poziom kształcenia:

NIESTACJONARNE: II stopnia

Język wykładowy: włoski

 

Specjalności te powinny zostać wybrane przez wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem znajomości języka włoskiego. Program specjalności język włoski obejmuje nie tylko praktyczną jego naukę, zapewniającą doskonałą znajomość w mowie i piśmie, lecz dodatkowo studenci opanowują drugi język. Równolegle prowadzony jest blok przedmiotów przekładoznawczych przygotowujących studenta do wykonywania tłumaczeń tekstów z języka włoskiego na polski. To jednak nie wszystko – uzupełnienie programu stanowią zajęcia z historii literatury włoskiej i kultury Włoch, elementy prawa oraz nowe technologie w środowisku zawodowym. Poznanie tych rozwiązań i posiadanie umiejętności stosowania technologii niezbędne jest do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym w przyszłym miejscu pracy italianisty

Studia w zakresie filologia włoska, studia niestacjonarne II stopnia obejmują: praktyczną naukę języka włoskiego, zajęcia z zakresu teorii literatury, językoznawstwa, przekładoznawstwa i kulturoznawstwa. Plan studiów przewiduje również dwa opcjonalne moduły przedmiotów z zakresu specjalizacji tłumaczeniowej lub nauczycielskiej.

Absolwenta tych specjalności cechuje bardzo dobra znajomość języka włoskiego w mowie i piśmie. Posiada również gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i przekładoznawstwa. Moduły w ramach specjalizacji nauczycielskiej dają możliwość starannego przygotowania do wymagań stawianych współczesnemu nauczycielowi języka obcego z uwzględnieniem nowatorskich metod i tendencji w metodyce nauczania. Specjalizacja tłumaczeniowa zapewnia absolwentowi nabycie kompetencji w zakresie posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu pisemnego oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, w komunikacji oraz w przekładoznawstwie. Absolwent opisanych specjalności charakteryzuje się otwartą postawą oraz posiada świadomość językową, a zatem jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości różnych języków i kultur. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej absolwent będzie mógł skutecznie starać się o pracę wszędzie tam, gdzie ceniona jest znajomość zasadniczych języków unijnych, wiedza ogólna o krajach UE i wysokie umiejętności tłumaczeniowe oraz dydaktyczne. W konsekwencji może znaleźć zatrudnienie w polskich firmach współpracujących z partnerami zagranicznymi oraz przedstawicielstwach firm zagranicznych w Polsce, instytucjach świadczących usługi turystyczne, instytucjach kulturalnych i jednostkach administracyjnych wymagających znajomość języka włoskiego, edukacji i szkolnictwie (nauczanie w szkołach pod warunkiem uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych po licencjacie).

Kryteria przyjęć:

język włoski

I stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

filologia włoska

II stopnia niestacjonarne 


kierunek: FILOLOGIA Zdjęcie: wnętrze budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

Specjalność: JĘZYK WŁOSKI W MEDIACH I W BIZNESIE  

Forma studiów i poziom kształcenia: 

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Studia na tej specjalności charakteryzują się bogatą ofertą mającą na celu doskonalenie znajomości języka włoskiego w mowie i w piśmie, pozyskanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie drugiego języka obcego, orientację we współczesnej literaturze włoskiego obszaru językowego, zdobycie wiedzy o strukturze języka włoskiego, poznanie i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, a także kompetencje, które zapewnią skuteczne funkcjonowanie w środowisku biznesu: znajomość słownictwa branżowego z zakresu gospodarki rynkowej, marketingu i bankowości.

Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę w: firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, administracji, instytucjach kulturalnych i badawczych, mediach, placówkach dyplomatycznych czy w wydawnictwach.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne


zdjęcie: studentka w kabinie do tłumaczenia symultanicznegokierunek: FILOLOGIA

Specjalność: JĘZYK HISZPAŃSKI  

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Program: tłumaczeniowy. 

 

Język hiszpański wywodzi się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jest trzecim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi – posługuje się nim około 500 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej. Program studiów na tym kierunku ukształtowany jest przede wszystkim z myślą o praktycznej nauce języka hiszpańskiego oraz drugiego języka obcego. Ponadto student poznaje historię literatury hispanojęzycznej, kulturę hiszpańskiego obszaru językowego, elementy ekonomii, prawa i marketingu oraz przedmioty przekładoznawcze, których celem jest kształcenie kompetencji tłumacza w zakresie przekładu ustnego i pisemnego.

Absolwenci tej specjalności znajdą pracę w: firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, administracji, instytucjach kulturalnych i badawczych, mediach, wydawnictwach.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

II stopnia niestacjonarne


zdjęcie: studenci i prowadząca zajęcia, która trzyma w ręce książkękierunek: FILOLOGIA

Specjalność: JĘZYK HISZPAŃSKI Z PROGRAMEM KULTURA, LITERATURA I MEDIA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ                    

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Studia na tej specjalności charakteryzują się bogatą ofertą mającą na celu doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego w mowie i w piśmie, dobra znajomość drugiego języka obcego, podstawy wiedzy z zakresu medioznawstwa, orientacja w literaturze i kulturze hiszpańskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o strukturze języka hiszpańskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem.

Absolwenci znaleźć mogą zatrudnienie w: firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne, administracji, instytucjach kulturalnych i badawczych, mediach, placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne


zdjęcie: studenci siedzący na ławkach i czytający notatkikierunek: FILOLOGIA  

Specjalność: JĘZYKI STOSOWANE: JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia

 

Specjalność: JĘZYK ROSYJSKI

 Program:

 • tłumaczeniowy (studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne I i II stopnia)
 • język biznesu (studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne II stopnia) 

 

Specjalność: JĘZYK ROSYJSKI W MEDIACH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Forma studiów i poziom kształcenia: 

STACJONARNE: I stopnia

 

Specjalność: ROSJOZNAWSTWO

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

 

Współczesny wizerunek naszego wschodniego sąsiada – Federacji Rosyjskiej, kształtowany był na przestrzeni wielu wieków. Jej początki sięgają czasów wczesnego średniowiecza, a wydarzenia historyczne, przełomy kulturalne i religijne następnych stuleci budowały bogactwo dzisiejszego narodu. Dla osób zainteresowanych dziejami, tradycjami, literaturą i językiem tego kraju Uniwersytet Śląski przygotował kilka ciekawych propozycji, przedstawionych poniżej.

W specjalności języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim na kierunku filologia szczególny nacisk położony jest na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, dotyczące zarówno tłumaczenia polsko-rosyjskiego, jak i polsko-angielskiego, m.in. lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne. Realizacja pozostałych przedmiotów ma na celu poszerzenie wiedzy lingwistycznej i kulturowej oraz doskonalenie kompetencji translatorskich, warunkujących adekwatny przekład. Absolwenta języków stosowanych cechuje doskonała znajomość języka rosyjskiego i dobra angielskiego w mowie i w piśmie, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze rosyjskiej oraz angielskiego obszaru językowego, gruntowna wiedza językoznawcza, znajomość różnych technik przekładu pisemnego i ustnego. szechstronna wiedza zdobyta przez absolwenta może być wykorzy­sta­na w: biurach tłumaczeń, turystyce (instytucje i organizacje turystyczne, biura podróży itp.), firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim lub angielskim, przedstawicielstwach rosyjskich / angielskich firm i instytucji, wydawnictwach, mediach elektronicznych i tradycyjnych, placówkach oświatowych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych.

Celem studiów na specjalności język rosyjski program tłumaczeniowy jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do podejmowania różnorodnych form pracy tłumacza. Szczególny nacisk położony jest na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie: lingwistyczne podstawy przekładu, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne. Program kształcenia przewiduje także opanowanie języka nowożytnego: angielskiego lub niemieckiego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych, w sferze usług turystycznych (instytucjach i organizacjach turystycznych, biurach podróży itp.), instytucjach kulturalnych i badawczych, w firmach współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji, w charakterze nauczyciela języka rosyjskiego (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych). 

Specjalność język rosyjski – program język biznesu ukierunkowana jest na sferę biznesu, szczególnie opanowanie słownictwa specjalistycznego z zakresu m.in. ekonomii, biznesu, reklamy, turystyki i hotelarstwa, prawa, sądownictwa, współpracy międzynarodowej. Absolwenci tej specjalności biegle posługują się językiem rosyjskim w mowie i piśmie. Posiadają wiedzę o kulturze, literaturze, historii i współczesności Rosji. Z uwagi na wszechstronne przygotowanie absolwentów do wykonywania różnorodnych zadań, w programie studiów znalazły się również przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie. Program kształcenia przewiduje także opanowanie języka nowożytnego: angielskiego lub niemieckiego. Po tej specjalności można znaleźć pracę w firmach współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji, przedstawicielstwach firm i instytucji z Rosji i krajów rosyjskojęzycznych, sferze usług turystycznych czy w biurach tłumaczeń. 

Wzrost znaczenia komunikacji społecznej dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa sprawia, iż celem kształcenia na specjalności język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej jest pozyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających rozumienie oraz analizę procesów zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych, w szczególności polskim i rosyjskim. Celem kształcenia w ramach specjalności jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnym społeczeństwie polskim i rosyjskim, nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania środków komunikowania społecznego w pracy w różnych instytucjach oraz kształtowanie analitycznej postawy wobec przekazów medialnych. Absolwenci mogą pracować w: biurach tłumaczeń, administracji publicznej, firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji, instytucjach politycznych i społecznych, jednostkach samorządowych, mediach elektronicznych i tradycyjnych.

Studia na specjalności rosjoznawstwo przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy dotyczącej Rosji dawnej i współczesnej. Program obejmuje bardzo szeroki wachlarz zagadnień: historię, współczesne realia społeczno-gospodarcze, literaturę, filozofię, religię, teatr, kinematografię, sztukę i architekturę Rosji. Studenci uzyskują jednocześnie gruntowne wykształcenie w zakresie języka rosyjskiego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w pracy, której podstawą jest biegła znajomość języka rosyjskiego oraz komplementarna wiedza dotycząca życia społecznego, kulturalnego, politycznego i gospodarczego Rosji, w instytucjach kulturalno-oświatowych, badawczych i analitycznych, w strukturach samorządu terytorialnego, administracji państwowej oraz organizacjach pozarządowych współpracujących ze Wschodem.

Kryteria przyjęć:

języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim

I stopnia stacjonarne

język rosyjski – program tłumaczeniowy

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

II stopnia niestacjonarne

język rosyjski – program język biznesu

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne

II stopnia niestacjonarne

język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej

I stopnia stacjonarne

rosjoznawstwo

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne


zdjęcie: dwójka studentów stojących na piętrze w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu i machająca do kogoś na dolekierunek: FILOLOGIA KLASYCZNA

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Program (DOT. STUDIÓW I STOPNIA):

 • filologia grecka i łacińska

Programy (DOT. STUDIÓW II STOPNIA):

 • filologia łacińska,
 • filologia grecka,
 • filologia grecka i łacińska. 

Program studiów filologii klasycznej obejmuje naukę starożytnych języków: greckiego i łacińskiego oraz literatury i kultury antycznej z uwzględnieniem recepcji i kontynuacji antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyńskiej i epok późniejszych aż po czasy współczesne. Zajęcia z zakresu przedmiotów kierunkowych (greka i łacina), wzbogacone szeregiem przedmiotów dodatkowych (historia starożytna, historia kultury antycznej, wstęp do mitologii i retoryki, współczesna recepcja kultury antycznej), pozwalają na poznanie wszelkich aspektów świata grecko-rzymskiego. Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich). Od kandydatów nie jest wymagana znajomość łaciny bądź greki.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne


kierunek: FILOLOGIA ANGIELSKA zdjęcie: wnętrze budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia

Specjalności:

 • nauczycielska z informatyką,
 • nauczycielska z językiem niemieckim,
 • kultura i literatura angielskiego obszaru językowego,
 • kultura – media – translacja,
 • projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE),
 • tłumaczeniowa z językiem arabskim,
 • tłumaczeniowa z językiem chińskim,
 • tłumaczeniowa z językiem japońskim,
 • tłumaczeniowa z językami Indii,
 • tłumaczeniowa z językiem niemieckim,
 • język biznesu.

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: II stopnia

Specjalności:

 • amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji,
 • kultura i literatura angielskiego obszaru językowego,
 • kultura – media – translacja,
 • projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II),
 • nauczycielska,
 • tłumaczeniowa z językiem arabskim,
 • tłumaczeniowa z językiem niemieckim,
 • tłumaczeniowa z językiem chińskim,
 • tłumaczeniowa z językiem japońskim,

Forma studiów i poziom kształcenia:

NIESTACJONARNE: I stopnia

Specjalności:

 • tłumaczeniowa z językiem chińskim (tryb wieczorowy),
 • tłumaczeniowa z językiem japońskim (tryb wieczorowy),
 • język biznesu (tryb wieczorowy).

Uzupełniające studia I stopnia (VI semestr wyrównawczy) dla słuchaczy i absolwentów NKJO pod opieką naukową UŚ.

Forma studiów i poziom kształcenia:

NIESTACJONARNE: II stopnia

Specjalności:

 • nauczycielska,
 • kultura – media – translacja,
 • tłumaczeniowa,
 • język biznesu.

 

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowią gramatyka, językoznawstwo, język mówiony i pisany oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalności przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalności nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński, japoński, hiszpański lub języki Indii), a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego oraz przekładu w środowisku internetowym. Specjalności kultura i literatura angielskiego obszaru językowego oraz kultura – media – translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów użytkowych i literackich oraz komunikacji językowej. Specjalność projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) zawiera komponent humanistyczny (obejmujący np. wiedzę z teorii narracji i historii sztuki) oraz komponent kompetencji twórczych i technicznych (rysunek, tworzenie fabuły i „świata” gry, projektowanie poziomów gry, współpraca w grupie twórczej). Specjalność amerykanistyka dla stosunków międzykulturowych i dyplomacji oferuje zajęcia poświęcone współczesnej historii, kulturze i polityce Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz dyplomacji. Natomiast dla osób chcących szkolić język angielski biznesowy przygotowana zastała specjalność z intensywną nauką języka ukierunkowaną na sferę biznesu: leksykę, a także gramatykę praktyczną, korespondencję handlową i służbową, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia.

 Przed absolwentami tego kierunku stoją następujące perspektywy zawodowe:

 • praca w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w placówkach edukacyjnych różnego szczebla (w zależności od uzyskanego stopnia: licencjat/magister),
 • zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń,
 • praca w środkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet),
 • praca w turystyce i sektorze usług, w działach współpracy z zagranicą,
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych, które wymagają zaawansowanej znajomości języka angielskiego,
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością języków obcych (m.in. reklama, public relations),
 • praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych i gier tradycyjnych,
 • praca w placówkach dyplomatycznych oraz instytucjach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi.

Kryteria przyjęć:


kierunek: FILOLOGIA GERMAŃSKA

 Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

NIESTACJONARNE: II stopnia

Specjalności:

 • język niemiecki od podstaw (studia stacjonarne I stopnia),
 • język szwedzki (studia stacjonarne I stopnia),
 • nauczycielska z językiem szwedzkim (studia stacjonarne I stopnia),
 • tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych (studia stacjonarne I stopnia),
 • interkulturowe studia niemcoznawcze (studia stacjonarne I i II stopnia),
 • nauczycielska (studia stacjonarne II stopnia, studia niestacjonarne II stopnia),
 • tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego (studia stacjonarne II stopnia).

 

Na studiach stacjonarnych I stopnia (licencjackich) filologia germańska proponuje studentom ścieżki kształcenia:

Specjalność język szwedzki, oprócz gruntownej nauki języka szwedzkiego i przedmiotów związanych z kulturą krajów skandynawskich, zakłada naukę drugiego języka obcego – niemieckiego.

Specjalność język niemiecki od podstaw zakłada oprócz zdobywania umiejętności językowych również pogłębianie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, ich kultury i literatury.

Specjalność nauczycielska z językiem szwedzkim, oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim i przedmiotów przygotowujących do prowadzenie lekcji języka obcego, zakłada naukę drugiego języka obcego – szwedzkiego.

Specjalność interkulturowe studia niemcoznawcze, oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim kładzie nacisk na znajomość kultury i literatury trzech krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), na historię oraz literaturę i kulturę niemiecką na Śląsku.

Studia ze specjalnością tłumaczeniową w zakresie języków specjalistycznych obejmują poznanie odmian niemieckiego języka specjalistycznego, zajęcia z zakresu historii i literatury niemieckiego obszaru językowego oraz językoznawstwo, teorię i praktykę przekładu, a także elementy marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego. 

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w różnych placówkach edukacyjnych (w ramach uprawnień stopnia licencjata filologii germańskiej), jako nauczyciele języka szwedzkiego na poziomie podstawowym i gimnazjalnym (po specjalności nauczycielskiej), tłumacze, pracownicy instytucji kulturalnych i oświatowych zajmujących się stosunkami kulturalnymi Polski i Niemiec, wydawnictw, redakcji czasopism, środków masowego przekazu, turystyki i sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej, firm międzynarodowych wymagających znajomości niemieckiego języka biznesu oraz zasad prowadzenia korespondencji handlowej w tym języku.

Na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich) studenci mają do wyboru trzy specjalności.

Specjalność interkulturowe studia niemcoznawcze obszaru językowego, oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim, kładzie nacisk na znajomość kultury i literatury trzech krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), na historię oraz literaturę i kulturę niemiecką na Śląsku. Biegła znajomość języka oraz kultury niemieckiej predestynuje absolwenta studiów II stopnia filologii germańskiej do wykonywania zawodu tłumacza, pracownika instytucji kulturalnych i oświatowych na Śląsku i w innych regionach kraju (np. domy współpracy, fundacje, instytuty) zajmującego się stosunkami kulturalnymi Polski i Niemiec, a także do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej.

Specjalność nauczycielska, oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim i przedmiotów przygotowujących do prowadzenie lekcji języka obcego, zakłada naukę drugiego języka obcego – szwedzkiego. Absolwent studiów II stopnia filologii germańskiej ze specjalnością nauczycielską może – dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dogłębnemu przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu – podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania oraz w zawodzie nauczyciela języka szwedzkiego (dotyczy absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Uniwersytetu Śląskiego) na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Absolwent studiów II stopnia filologii germańskiej ze specjalnością nauczycielską może – dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dogłębnemu przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu – podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania oraz w zawodzie nauczyciela języka szwedzkiego (dotyczy absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Uniwersytetu Śląskiego) na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.

Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w zakresie tłumaczeń specjalistycznych i przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie prawa i ekonomii. Absolwent zostanie przygotowany do pracy jako tłumacz, szczególnie w kancelariach prawniczych, urzędach (także Unii Europejskiej) oraz w firmach niemieckojęzycznych. Uzyska wykształcenie wyróżniające go w skali kraju – jako filologa z przygotowaniem prawniczo-ekonomicznym.

Kryteria przyjęć:


kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zdjęcie: półka z książkami

 Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Specjalności:

dyskurs publiczny (studia I i II stopnia),

dziennikarstwo i komunikacja kulturowa (studia I i II stopnia),

 • edytorstwo i redakcja tekstu (studia I i II stopnia),
 • literaturoznawstwo (studia I i II stopnia),
 • nauczycielska (studia I i II stopnia),
 • nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców (studia II stopnia).  

 

Studia na kierunku filologia polska są ofertą przede wszystkim dla osób pragnących zachować krytyczny stosunek do zmieniających się błyskawicznie realiów życia literackiego, kulturalnego, społeczno-politycznego. Oferta specjalnościowa kierunku sprawia, iż studenci polonistyki uczą się nie tylko rozumienia tekstów literackich oraz innych form wypowiedzi, poznają niełatwe reguły profesjonalnego ich tworzenia, ale także zdobywają umiejętności pozwalające sprawnie i aktywnie poruszać się w labiryncie nowoczesnego świata. Perspektywy zawodowe rysujące się przed absolwentem kierunku obejmują zatem zarówno tradycyjne ścieżki kariery (nauczyciel polonista z uprawnieniami do prowadzenia zajęć w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych), jak też profile nowoczesnej aktywności praktycznej: praca w mediach (dziennikarz, redaktor tekstów, edytor), działach PR (copywriter, rzecznik prasowy), Internecie (bloger, administrator portalu).Śląskie środowiska literaturoznawcze i językoznawcze należą do najściślejszej czołówki polonistycznej pod względem osiągnięć naukowych. Dlatego studia na naszym kierunku dają szczególną gwarancję jakości. Pracownicy, absolwenci, doktoranci polonistyki UŚ są między innymi redaktorami i autorami fachowych pism literackich, kulturalnych, językowych oraz dydaktycznych („FA-art”, „Opcje”, „artPAPIER”, „Fabryka Silesia”, „Śląsk”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, „Postscriptum Polonistyczne”, „Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego”), na łamach których studenci śmiało mogą spróbować swoich sił w dziedzinie krytyki literackiej oraz artystycznej, a także publikować teksty dotyczące dydaktyki polonistycznej.  

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w charakterze nauczyciela (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne) lub podjąć pracę w mediach (redakcja i korekta tekstów), działach PR, sekretarze prasowym, jako dziennikarze i copywriterzy, w wydawnictwach, księgarniach, placówkach kulturalnych lub mogą zajmować się krytyką literacką czy karierą badacza literatury i języka polskiego.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne


kierunek: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Specjalność (DOT. STUDIÓW I STOPNIA):

 • językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim

Specjalność (DOT. STUDIÓW II STOPNIA):

 • przekład w komunikacji międzykulturowej.

 

Studia slawistyczne to studia, na których można się uczyć trzech języków obcych (dwóch słowiańskich i jednego zachodnioeuropejskiego). Kandydaci sami wybierają pierwszy język kierunkowy spośród wszystkich języków słowiańskich znajdujących się w ofercie dydaktycznej Instytutu Filologii Słowiańskiej. Może to być język: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki lub słoweński. Decyzja o tym, które języki będą pierwszymi językami kierunkowymi, zostanie podjęta na podstawie złożonych deklaracji. Wybór pierwszego języka kierunkowego kandydaci deklarują w dokumentach składanych na studia (tzw. deklaracja). Na drugim roku rozpoczyna się nauka drugiego języka kierunkowego. Może nim być także któryś z języków słowiańskich znajdujących się w ofercie IFS. Ponadto od pierwszego roku przez cały okres studiów studenci mają zajęcia językowe z wybranego języka zachodnioeuropejskiego (do wyboru w roku akademickim 2016/2017: język angielski, język niemiecki, język nowogrecki i język włoski – w wymiarze 4 h tygodniowo przez cały okres studiów). Zajęcia językowe prowadzone w zdecydowanej większości przez native speakerów.

Na studiach drugiego stopnia oferujemy naukę na specjalności tłumaczeniowej: przekład w komunikacji międzykulturowej. Studenci tej specjalności rozwijają kompetencje, pozwalające im podjąć pracę tłumacza w zakresie pierwszego i drugiego języka kierunkowego (osiągając poziom co najmniej B2+ ESOKJ). Śląska slawistyka ma największe spośród slawistyk, bo 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu studiów przekładoznawczych. Ponadto zatrudnia czynnych zawodowo tłumaczy przysięgłych.

Znajomość języków obcych to dzisiaj jedna z podstawowych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Coraz więcej ofert pojawia się dla osób znających kilka języków. Szczególnie cenna okazuje się znajomość języków nietypowych. Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w: biurach tłumaczeń, biurach turystycznych i agencjach podróży, instytucjach kulturalnych, placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach, redakcjach gazet i czasopism (w tym naukowych i obcojęzycznych), firmach współpracujących z krajami słowiańskimi, placówkach i przedstawicielstwach handlowych, środkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, portale internetowe), dynamicznie rozwijającym się sektorze BPO i SSC.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne


kierunek: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Studia przygotowują do pracy w bibliotekach, ośrodkach informacji, wydawnictwach oraz instytucjach kultury. Absolwenci uzyskają kompetencje w zakresie kompleksowego zarządzania usługami bibliotecznymi, nabędą umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-bibliotecznych oraz wiedzę o źródłach informacji.

Studia I stopnia

Program trzyletnich studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) obejmuje przedmioty realizowane w pięciu blokach:

 • wiedza ogólnohumanistyczna,
 • wiedza o literaturze,
 • podstawy bibliologii i informatologii,
 • organizacja dostępu do informacji,
 • bibliotekarstwo.

Student przez dwa lata uczestniczy w wybranym przez siebie lektoracie języka obcego, a w ramach osobnych konwersatoriów zapoznaje się z terminologią specjalistyczną w języku angielskim i niemieckim/rosyjskim.

Studia II stopnia

Dwuletnie studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) adresowane są do absolwentów studiów licencjackich kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz do absolwentów innych kierunków studiów I lub II stopnia. Poza treściami wspólnymi programu kształcenia (np. marketing biblioteczny, projektowanie i aranżacja przestrzeni bibliotecznej, e-learning, infobrokerstwo, biblioteki cyfrowe i digitalizacja zbiorów bibliotecznych) studiujący wybierają jedną z proponowanych specjalizacji (liczba uruchomionych specjalizacji zależy od liczby studentów na roku):

 • nowoczesna biblioteka,
 • publikowanie w Internecie,
 • młody czytelnik w świecie książki i mediów,
 • ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych,
 • kultura i edytorstwo książki,
 • biblioteka w społeczności lokalnej.

W toku studiów, w ramach fakultatywnych zajęć Bloku Kształcenia Nauczycielskiego, realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po zaliczeniu praktyki, studenci mogą zdobyć uprawnienia pedagogiczne umożliwiające pracę w szkolnictwie podstawowym i/lub ponadpodstawowym w zawodzie nauczyciela bibliotekarza.

Jako jedyny instytut bibliotekoznawstwa w Polsce posiada Laboratorium Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, w którym pracowano m.in. nad zabezpieczeniem starodruków z bibliotek na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie. Laboratorium jest wykorzystywane przez naszych studentów do zajęć praktycznych. 

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w: bibliotekach różnego typu, ośrodkach informacji naukowej, wydawnictwach, księgarniach, instytucjach kultury, archiwach.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

II stopnia niestacjonarne


 

zdjęcie: półki z książkami w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej kierunek: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia

Specjalności:

 • komunikacja promocyjna,
 • negocjacje kryzysowe,
 • doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo,
 • logopedyczna.

 

Komunikacja promocyjna i kryzysowa to kierunek praktyczny, który jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy. Dzięki tym studiom nie tylko można zdobyć wiedzę z zakresu społecznego komunikowania, ale przede wszystkim, pod czujnym okiem ekspertów, wykształcić praktyczne umiejętności, tak ważne w pracy rzeczników, doradców wizerunkowych, negocjatorów, specjalistów od promocji oraz osób zajmujących się szeroko rozumianą diagnozą i terapią logopedyczną.

Kompetentna komunikacja społeczna jest podstawą dobrego funkcjonowania różnych podmiotów działających w sferze publicznej. Wymaga to udziału wykształconych kadr, posiadających wiedzę na temat mechanizmów kreowania i przepływu informacji, społecznego oddziaływania oraz zarządzania komunikacją; specjalistów umiejących zauważać konflikty i pracować nad ich rozwiązaniem. We współczesnym świecie wyraźnie widać wiele kryzysów, które mogą być rozwiązywane na etapie dobrze zaplanowanych i prowadzonych konsultacji społecznych, pertraktacji i rozmów wielostronnych dzięki zaangażowaniu osób mających wiedzę na temat negocjacji oraz mediacji. Sytuacją kryzysową są też niewątpliwie coraz powszechniejsze zaburzenia w komunikacji językowej zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dlatego potrzebni są znawcy komunikacji społecznej umiejący zaplanować i podejmować działania z zakresu profilaktyki logopedycznej, m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy logopedycznej w społeczeństwie, wczesną identyfikację zaburzeń mowy oraz zapobieganie negatywnym skutkom istniejących już problemów logopedycznych.

Trudno sobie dziś wyobrazić jakikolwiek podmiot gospodarczy czy organizację społeczną, rządową, pozarządową, która nie potrzebowałaby dobrze przygotowanego rzecznika prasowego. Wykształcony na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa będzie umiał współdziałać z mediami, zorganizować profesjonalną konferencję prasową, zaaranżować wywiad, umieścić dobrze napisany komunikat we właściwie dobranym medium. Będzie również potrafił zadbać o kreowanie dobrego wizerunku organizacji, a także umiejętne rozwiązywanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sytuacji konfliktowych.

Współcześnie potrzeba specjalistów od promowania wizerunku, ale też towarów i usług, a nawet idei, jak w przypadku organizacji o charakterze politycznym lub charytatywnym. Nie może dziś na rynku funkcjonować firma bez mądrze zaplanowanej reklamy (promocji), która nie tylko nakłania, ale także informuje o usługach i towarach. Wymaga to myślenia strategicznego i praktycznej umiejętności projektowania, tworzenia i poprowadzenia skutecznej kampanii promocyjnej, zgodnej z zasadami zintegrowanego marketingu gospodarczego lub politycznego oraz zasadami prawa, psychologii społecznej, komunikacji międzyludzkiej, a w globalnej gospodarce także komunikacji międzykulturowej.

 Perspektywy zawodowe stojące przed absolwentami tego kierunku to m.in.:

 • rzecznik prasowy w organizacjach społecznych, gospodarczych, politycznych (rządowych, pozarządowych),
 • negocjator kryzysowy w organizacjach społecznych, gospodarczych, politycznych (rządowych, pozarządowych),
 • specjalista do spraw promocji wizerunku, towarów, usług, idei,
 • specjalista i doradca w zakresie budowania marki,
 • copywriter,
 • pracownik biura prasowego, agencji PR,
 • specjalista posiadający wiedzę logopedyczną oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania w przypadku zaburzeń komunikacji językowej u dzieci oraz w zakresie podnoszenia kompetencji interpersonalnych, autoprezentacji i wystąpień publicznych   STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne


kierunek: KULTUROZNAWSTWO

 Forma studiów i poziom kształcenia

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Specjalności:

 • przestrzenie kultury (student ma do wyboru jedno z seminariów specjalizacyjnych z zakresu: dziedzictwa kulturowego, widowisk teatralnych, projektów medialnych, reklamy i public relations, instytucji życia literackiego, estetycznego kształtowania przestrzeni publicznej) – studia I stopnia.
 • estetyka miasta – studia II stopnia;
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach – studia II stopnia;
 • komunikacja kulturowa – studia II stopnia;
 • kultura literacka – studia II stopnia;
 • teatrologia – studia II stopnia;
 • teoria i antropologia kultury – studia II stopni

Śląskie kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek z powodzeniem łączący tradycję i nowoczesność. Nasz unikalny program studiów licencjackich i magisterskich uzupełniających, przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie badawcze i dydaktyczne naszej kadry naukowej, pozwala zgłębić różne aspekty kultury i zbudować podstawy do dalszego wykorzystania jej w praktyce zawodowej w wielu dyscyplinach powiązanych z kulturą, animacją, mediami i edukacją.

Na studiach I stopnia w ramach specjalności przestrzenie kultury student uczestniczy w zajęciach zintegrowanych w bloki tematyczne: 1) teoria kultury (antropologia, teorie widowisk i teatru, filmu i mediów audiowizualnych, języka i komunikacji, literatury i estetyki); 2) historia kultury (historia kultury starożytnej i kultury europejskiej od średniowiecza do współczesności, historia sztuki, historia filozofii, teatru, filmu i kinematografii, mediów); 3) kultura polska (historia Polski i historia obyczaju polskiego, historia i współczesność teatru polskiego, wiedza o literaturze polskiej od wieku XIX do współczesności, folklor polski, estetyka i sztuka polska, historia filmu polskiego i film współczesny, kultura języka polskiego); 4) krytyka artystyczna (przygotowuje do pracy w roli publicysty, krytyka, komentatora zjawisk z zakresu różnych dziedzin kultury artystycznej); 5) współczesne zachowania komunikacyjne (komunikacja audiowizualna i literacka, werbalna i niewerbalna, masowa i sieciowa, międzykulturowa i wizerunkowa).

Podczas trwania studiów I stopnia student odbywa i zalicza trzytygodniowe praktyki zawodowe w samodzielnie wybranej, krajowej lub zagranicznej, odpowiadającej jego zainteresowaniom instytucji kultury, mediach tradycyjnych lub elektronicznych, organizacji rządowej, samorządowej, badawczej, edukacyjnej lub zajmującej się szeroko pojętą animacją kulturową i organizacją imprez masowych.

W ramach studiów kulturoznawczych II stopnia oferujemy zajęcia w ramach 6 specjalności: teoria i antropologia kultury, teatrologia, kultura literacka, filmoznawstwo i wiedza o mediach, komunikacja kulturowaestetyka miasta. Student kończący studia magisterskie uzupełniające posiada świadomość złożonej natury tekstów kulturowych, jest wyposażony w narzędzia do opisu i analizy zjawisk z zakresu teatru, filmu, mediów audiowizualnych, języka, literatury i estetyki oraz przygotowany do poruszania się w świecie współczesnych zachowań komunikacyjnych, do ich identyfikacji i strategicznego wykorzystywania. Oferujemy praktyki terenowe, w trakcie których studenci samodzielnie prowadzą badania nad stanem kultury tradycyjnej i współczesnej.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych wyprawach i warsztatach kulturoznawczych oraz badaniach terenowych, festiwalach filmowych, teatralnych i muzycznych, spotkaniach z interesującymi ludźmi kultury i nauki oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej. Nasi studenci mogą oczekiwać programu studiów uwzględniającego najbardziej wartościowe osiągnięcia naukowe, atrakcyjnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową oraz atmosfery sprzyjającej zindywidualizowanemu rozwojowi.

Absolwenci tego kierunku znaleźć mogą zatrudnienie w:

 • rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach kultury (animacja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez masowych, organizacja i promocja życia literackiego, festiwali teatralnych i filmowych),
 • kinach, teatrach, muzeach, galeriach (przygotowywanie oferty programowej i organizacja publiczności, produkcja widowisk teatralnych, promocja wydarzeń kulturalnych i kultury regionu),
 • mediach masowych i interaktywnych (prasa, radio, telewizja, portale internetowe, media elektroniczne),
 • wydawnictwach, działach promocji książki, redakcjach pism,
 • szkołach i ośrodkach kultury, galeriach, klubach (edukacja kulturalna i medialna),
 • agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations i interaktywnych (promocja i działy kontaktów z mediami, copywriting, doradztwo w zakresie komunikacji i kształtowania wizerunku),
 • biznesie, administracji (doradztwo i ekspertyzy w zakresie diagnozowania źródeł problemów kulturowych, estetyki przestrzeni miejskiej, nadzorowanie projektów z zakresu organizowania wydarzeń kulturalnych i imprez masowych, ochrony dziedzictwa kulturowego),
 • własnej działalności w zakresie animacji kulturowej.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

II stopnia niestacjonarne


kierunek: KULTURY MEDIÓW

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia 

NIESTACJONARNE: I stopnia, II stopnia

 Specjalności:

 • nowe media – studia I stopnia (student wybiera jedno spośród seminariów specjalizacyjnych z zakresu: mediów i komunikacji, filmu i nowych mediów, przestrzeni wizualnej, praktyk performatywnych, tekstów w kulturze mediów),
 • komunikacja medialna – studia II stopnia,
 • kultury wizualne – studia II stopnia,
 • estetyka wizualności – studia II stopnia,
 • publicystyka nowomedialna – studia II stopnia,
 • widowiska kulturowe – studia II stopnia.

Kultury mediów to unikalny w skali kraju interdyscyplinarny kierunek koncentrujący się na studiach nad multimedialnością, współczesnymi procesami komunikacyjnymi i nowymi kompetencjami związanymi z mediami cyfrowymi i tzw. kulturą uczestnictwa. Kierunek łączy elementy historii społecznej, politycznej i kulturowej, teorię kultury, mediów i komunikacji oraz sztuk wizualnych i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Program studiów prezentuje problematykę dotyczącą różnych generacji mediów i związanych z nimi odmiennych kultur, czemu odpowiada szeroka oferta specjalności. Studia pozwalają zrozumieć przemiany kultury pod wpływem nowych technologii, ukazują trendy w rozwoju gatunków medialnych i komunikacji medialnej, dają podstawy warsztatu do pracy w mediach i przemyśle kreatywnym. Absolwent uzyskuje tytuł: ekspert nowych mediów.

Na studiach I stopnia w ramach specjalności nowe media student uczestniczy w zajęciach integrujących wiedzę w kilku blokach programowych: 1) historia (historia społeczna i polityczna, historia nauk humanistycznych i historia różnych sztuk) – zajęcia dają wiedzę propedeutyczną dla studiów nad multimedialnością i współczesnymi procesami komunikacyjnymi; 2) teoria (teoria kultury, szeroko pojętych mediów i zjawisk komunikacyjnych, teoria różnych sztuk); 3) multimedialność (wiedza o formach, rodzajach i typologiach mediów elektronicznych, ich społecznych i profesjonalnych kontekstach wykorzystania oraz powiązaniach z innymi dziedzinami nauki, techniki, tendencjami kulturowymi i procesami pozakulturowymi); 4) nowe kompetencje komunikacyjne (wiedza o zachowaniach użytkowników nowych mediów w różnych sytuacjach komunikacyjnych i kontekstach kulturowych oraz o praktykach z zakresu tzw. kultury uczestnictwa); 5) transformacje technologicznej codzienności (wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu sieci zjawisk kulturowych: technologia – komunikacja – konsumpcja, cyberkultura – praktyka twórcza – życie społeczne i gra – rytualizacja – nowa językowość).

Podczas trwania studiów student odbywa i zalicza trzytygodniowe praktyki zawodowe w samodzielnie wybranej, odpowiadającej jego zainteresowaniom instytucji medialnej (media tradycyjne lub elektroniczne), instytucji kultury czy agencji artystycznej, producenckiej lub firmie zajmującej się szeroko pojętą produkcją kulturową i edukacją medialną, animacją kulturową i organizacją imprez masowych.

Studia II stopnia oferują pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w 5 wymiarach oferowanych specjalności: komunikacja medialna, kultury wizualne, estetyka wizualności, publicystyka nowomedialna, widowiska kulturowe. Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają pracę w mediach oraz w przemyśle kreatywnym, a także w tych instytucjach kultury czy administracji, które wymagają krytycznej świadomości funkcjonowania mediów i nowych technologii oraz pogłębionej i ukierunkowanej analitycznie wiedzy ogólnokulturowej. Absolwent uzyskuje tytuł: magister nowych mediów.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych warsztatach medioznawczych, festiwalach filmowych i teatralnych, spotkaniach z interesującymi ludźmi kultury oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej i medialnej. Nasi studenci mogą oczekiwać programu studiów uwzględniającego najbardziej wartościowe osiągnięcia naukowe, atrakcyjnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę naukową oraz atmosfery sprzyjającej zindywidualizowanemu rozwojowi.

Absolwenci tego kierunku pracę znaleźć mogą w:

 • mediach masowych i elektronicznych (telewizja, radio, portale internetowe, media społecznościowe, prasa tradycyjna i elektroniczna; publicystyka, krytyka medialna, autorstwo komunikatów i kampanii medialnych),
 • przemyśle kreatywnym (agencje reklamowe i interaktywne, producenci gier komputerowych, agencje promocyjne i artystyczne, agencje produkcji filmowej, telewizyjnej, medialnej, agencje designu, produkcja widowisk, copywriting),
 • instytucjach kultury (organizacja imprez masowych i wydarzeń kulturalnych; organizacja życia artystycznego; promocja kultury regionu),
 • administracji publicznej (instytucje rządowe, samorządowe) i organizacje pozarządowe związane z animacją kultury, edukacją medialną i promocją regionu oraz dziedzictwa kulturowego,
 • agencjach PR i marketingu, działach PR i współpracy z mediami, działach social media w firmach i instytucjach, rzecznictwo prasowe,
 • firmach i instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych i widowisk medialnych,
 • własnej aktywności w zakresie doradztwa medialnego, animacji kulturowej i edukacji medialnej.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne

I stopnia niestacjonarne

II stopnia niestacjonarne

 


kierunek: MEDITERANISTYKA

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia

Mediteranistyka to studia z zakresu kultury, literatury i historii Śródziemnomorza, czyli krajów basenu Morza Śródziemnego. Prezentują rozwój najważniejszych cywilizacji tego regionu, kładąc szczególny nacisk na czasy starożytne i średniowieczne. Student zdobywa wiedzę o Śródziemnomorzu, uczestnicząc w zajęciach obejmujących literaturę, sztukę, historię oraz zagadnienia bardziej specjalistyczne, dotyczące  historii rodziny, seksualności, roli zwierząt w kulturach Śródziemnomorza. Atrakcyjnym dopełnieniem są zajęcia z kuchni śródziemnomorskiej i kultury wina. Studia pozwalają zdobyć też studentom wiedzę z zakresu funkcjonowania antycznej tradycji w czasach współczesnych (antyk w kinie, w kulturze popularnej). Elementem programu jest także intensywna nauka jednego z języków tego obszaru (nowogreckiego, włoskiego lub hiszpańskiego) oraz nauka podstaw języka starogreckiego, łacińskiego oraz hebrajskiego lub syryjskiego. Absolwenci tego kierunku mogą pracować w charakterze przewodnika wycieczek lub rezydenta w krajach basenu Morza Śródziemnego czy w instytucjach zorientowanych na współpracę europejską.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne


kierunek: MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

Specjalności (DOT. I STOPNIA):

 • kultura i komunikacja w biznesie,
 • kultura i komunikacja w turystyce,
 • kultura i komunikacja w dyplomacji.

Specjalności (DOT. II STOPNIA):

 • doradztwo kulturo­we,
 • publicystyka kulturowa,
 • translatoryka.

Międzynarodowe studia polskie I stopnia to stu­dia poświęcone kulturze polskiej widzianej w kontekście kul­tur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Program studiów proponuje zarówno kultury narodowe, lokalne (np. kultura japońska), jak i ponadnarodowe (np. kultura środkowoeuropejska, Dalekie­go Wschodu). Student wybiera dwie kultury z oferowanego zestawu. Przedmiotem studiów kulturowych są relacje w zakresie języka, literatury, sztuki, obyczajów, kultury codziennej z uwzględnieniem specyfiki danego regionu. W efekcie studia przygotowują do czynnego uczestnictwa w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej. Student, stając się ekspertem do spraw relacji interkulturowych, uczy się jednocześnie, jak wykorzystać nabytą wiedzę w ramach atrakcyjnych zawodów, wybierając jedną z trzech oferowany specjalności.

Międzynarodowe studia polskie II stopnia to studia poświęcone szeroko rozumianej kulturze polskiej (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) widzianej z perspektywy relacji międzynarodowych i międzykulturo­wych. Studiom na temat Polski w świecie towarzyszy na­bywanie ogólniejszej wiedzy o współczesnym świecie jako obszarze kulturowych zróżnicowań i różnorodnych kulturo­wych transferów. Daje to możliwość samodzielnych studiów (np. w ramach seminariów magisterskich) nad konkretnymi międzynarodowymi relacjami Polski w sferze kultury z inny­mi państwami (narodami).

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w biu­rach firm, instytucjach i korporacjach prowadzących międzynaro­dową działalność biznesową lub agencjach doradzające w takiej działalności,
 • jako rzecznik prasowy firmy, pracownik odpowiedzialny za public relations i sku­teczną komunikację z partnerami zagranicznymi,
 • w biurach turystycznych organizujących kulturowe wycieczki po Polsce i innych regionach świata dla turystów polskich i zagranicznych,
 • w placówkach i służbie dyplomatycznej (ambasady, konsulaty, Instytuty Polskie), instytucje zajmujące się międzynarodową wymianą kulturalną,
 • w instytucjach kulturalnych o charakterze międzynarodowym lub innych instytucjach sfer wymiany i współpracy międzynarodowej (biznes, polityka), gdzie po­trzebny jest ekspert znający normy i konwencje zachowań komunikacyjno-kulturowych,
 • w instytucjach sektora państwowego i samorządowego prowadzących politykę zagraniczną oraz współpracę między­narodową,
 • w prasie, telewizji, mediach elektronicznych jako dziennikarz publicysta specjalizujący się w tematyce kulturowej i międzynarodowej.

Kryteria przyjęć:

I stopnia stacjonarne

II stopnia stacjonarne


kierunek: SZTUKA PISANIA zdjęcie: wnętrze Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Forma studiów i poziom kształcenia:

STACJONARNE: I stopnia

Dziś – w dobie Internetu i nowych mediów – pisanie jest najważniejszym środkiem komunikacji. Porozumiewanie się za pomocą portali społecznościowych, tworzenie odpowiednio sprofilowanych wiadomości na strony internetowe, przygotowywanie przejrzystych sprawozdań i raportów dla pracodawcy, a także – umiejętność napisania ciekawego artykułu dla prasy, scenariusza filmu bądź serialu, przemówienia dla partii politycznej czy powieści, która przykuje uwagę czytelników – wszystko to wymaga dużej sprawności pisarskiej. Sztuka pisania to pierwszy w Polsce tego rodzaju kierunek studiów. Adresowany jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w agencjach prasowych czy szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych, a także do wszystkich, którym bliska jest myśl o karierze literackiej.

Program nauczania oparty został na najlepszych wzorach zachodnich uniwersytetów (creative writing), ale też zaadaptowany do indywidualnych celów i rodzimych realiów. Jego podstawę stanowią:

 • przedmioty teoretyczne, przybliżające podstawową wiedzę z zakresu historii literatury i poetyki, językoznawstwa, kultury najnowszej, jak również teorii mediów,
 • przedmioty praktyczne, realizowane w trakcie licznych warsztatów prowadzonych zarówno przez ludzi nauki, jak i sztuki.

W ten sposób studenci nabywają umiejętności tworzenia tekstów użytkowych, publicystycznych i artystycznych oraz zyskują wiedzę dotyczącą współczesnych mediów, rynku książki, życia literackiego, funkcjonowania rozmaitych obiegów wydawniczych i specyfiki dziennikarstwa w dobie Internetu. W programie studiów znalazły się również zagadnienia związane między innymi ze zróżnicowaniem form i gatunków wypowiedzi, prawem autorskim, retoryką i technikami perswazji.

Absolwenci sztuki pisania mogą być pracownikami agencji prasowych, portali internetowych, wydawnictw, sektora usług medialnych, jako rzecznicy prasowi, prozaicy, autorz tekstów estradowych.

Kryteria przyjęć

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, wszystkich kierunków studiów, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra. O przyjęciu decyduje ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

 

Accessibility