„Teoria bibliografii w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym”

dr Agnieszka Gołda (Zakład Bibliotekoznawstwa, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Badania historyczne wypowiedzi przedstawicieli polskiego środowiska bibliotekarskiego (m.in. Stefan Burhardt, Maria Głowińska, Jan Muszkowski, Adam Łysakowski, Zygmunt Mocarski, Mieczysław Rulikowski, Stefan Vrtel-Wierczyński) na temat bibliografii jako dziedziny wiedzy i umiejętności praktycznej. Analizą objęte zostały również poglądy na temat najważniejszych typów opracowań bibliograficznych, jak bibliografie regionalne i bibliografie rodzajów piśmienniczych. Z uwagi na specyfikę tematu dokonano pełnego przeglądu zawartości wybranych czasopism naukowych i fachowych wydawanych w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w tym „Bibliotekarza” , „Biuletynu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy”, „Exlibrisu”, „Przeglądu Bibliotecznego”, „Silva Rerum”; kwerendą objęto materiały z czterech zjazdów bibliotekarskich oraz opracowania książkowe. Celem podjętych badań jest ukazanie okresu przejściowego w teorii dyscypliny – między dziewiętnastowiecznym pojmowaniem bibliografii jako ogólnej nauki o książce a okresem po II wojnie światowej, gdy bibliografia została częścią bibliologii i jednocześnie narzędziem służącym do poszukiwania i porządkowania materiałów źródłowych.

 

Accessibility