Tematy badań statutowych – Wydział Filologiczny

Tematy badań statutowych

zdjęcie: dziewczyna, nad której głową pojawia się mapa złożona z czarnych kół

 

DOTACJA NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO – DOTACJA 2018

Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych ujętych w planie zadaniowym jednostki

 

 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

  1. Studia nad książką, biblioteką, prasą i informacją w ujęciu bibliologicznym i informatologicznym 

Instytut Filologii Germańskiej

1. Analiza kontrastywna języka niemieckiego i polskiego w aspekcie leksykalno-syntaktycznym i pragmatycznym
2. Dramat i teatr krajów niemieckojęzycznych i skandynawskich XX i XXI wieku
3. Interkulturowe, pragmatyczne i psycholingwistyczne aspekty nauczania języka niemieckiego jako obcego
4. Literatura niemiecka i piśmiennictwo na Górnym Śląsku
5. Literatura niemiecka w świetle badań komparatystycznych
6. Niemieckojęzyczna literatura XX wieku. Wielość dyskursów
7. Niemieckojęzyczna literatura kobiet
8. Transdyscyplinarne badania nad kulturą, literaturą i językiem krajów niemieckojęzycznych i skandynawskich

Instytut Filologii Słowiańskiej

1. Język, literatury i kultury Słowian zachodnich i południowych

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

1. Konfrontatywne badanie języków wschodniosłowiańskich w ujęciu komunikacyjno-funkcjonalnym
2. Leksykografia przekładowa polsko-rosyjska
3. Opis gramatyczny języka rosyjskiego w konfrontacji z innymi językami Europy
4. Pragmatyka tekstu i stylistyka tekstu rosyjskiego
5. Przekład w perspektywie komunikacji międzykulturowej
6. Tendencje rozwojowe literatury rosyjskiej XX-XXI wieku

Instytut Języka Angielskiego

1. Badania nad dyskursem w ujęciu analityczno-pragmatycznym  
2. Badania nad historią języka angielskiego i języków indoeuropejskich
3. Badania nad językiem akademickim
4. Badania nad kognitywno-pragmatycznymi aspektami przekładu
5. Badania nad przyswajaniem języka – metodologia i praktyka
6. Specjalistyczne rejestry języka
7. Studia z zakresu gramatyki i semantyki języka
8. Weryfikacja praktyki dydaktycznej w nauczaniu języków obcych

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

1. Badanie odmian funkcjonalnych języka, język regionu, potoczność i codzienność w języku, zaburzenia mowy, język socjalizacji społecznej, tekst i dyskurs w języku mówionym i pisanym
2. Historia języka polskiego – system, tekst, odmiany funkcjonalne, gatunki mowy, dyskurs, polszczyzna śląska
3. Leksykologia i leksykografia, semantyka leksykalna. Lingwistyka kulturowa i kognitywna. Język religijny
4. Lingwistyka cyfrowa w badaniach diachronicznych
5. Współczesny język polski – tekst, dyskurs (konceptualizacje i realizacje tekstowe, teoria i interpretacja), style współczesnego języka polskiego, gatunki mowy

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

1. Dyskurs jako obiekt wielowymiarowy: struktury aksjologiczne, ontologiczne, wypowiedzeniowe i sytuacyjne
2. Hybrydyczność wobec konwencji literackich
3. Języki iberyjskie jako narzędzia w komunikacji międzykulturowej
4. Konstrukcja elektronicznych słowników (baz danych leksykalnych) i dezambiguizacja znaczeniowa dla celów tłumaczenia automatycznego
5. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języków obcych na różnych poziomach nauczania i dla różnych typów odbiorcy
6. Ponowoczesność i postkolonializm w literaturze i przekładoznawstwie
7. Przestrzenie kultury we współczesnej literaturze włoskiej. Tradycje i kontynuacje

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych


1. Hemisferyczne transoceaniczne studia nad kulturami krajów Ameryki Północnej
2. Kanadyjskie studia kulturowe
3. Literackie i kulturowe dyskursy w perspektywie teoretycznej
4. Retoryczne wymiary kultury współczesnej
5. Rozrywka interaktywna
6. Tradycje europejskie w kulturze popularnej
7. Transfer kulturowy w dramacie i teatrze anglojęzycznym
8. Tropy przeszłości, tropy teraźniejszości w brytyjskich studiach kulturowych i literackich
9. Wielkie tematy literatury amerykańskiej
10. Zagadnienia genderqueer w teorii krytycznej i w badaniach literackich

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

1. Antropologiczne, komunikacyjne i edukacyjne aspekty technocodzienności
2. Estetyczne i antropologiczne konteksty kultury
3. Media w kulturze
4. Teatr i dramat wśród społecznych i artystycznych praktyk performatywnych
5. Transformacje kultury literackiej
6. Uniwersalne i kontekstualne uwarunkowania zjawisk kulturowych. Opis, analiza, interpretacja

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

1. Badania literatury polskiej wieków XVIII i XIX
2. Dawna literatura i książka
3. Doświadczenie archiwum. Od rękopisu do edycji
4. Kulturowe i estetyczne aspekty wartościowania w kulturze i literaturze polskiej XX i XXI wieku
5. Literatura dla dzieci i młodzieży w świetle współczesnych metod interpretacji tekstu literackiego
6. Literatura i kultura dawna oraz jej ślady w XX-XXI stuleciu
7. Literatura polska XX i XXI wieku (obiegi wydawnicze, ewolucja poetyk, stanowiska krytyczne)
8. Modernizacje. Literatura i inne dyskursy
9. Modernizm przełomu XIX i XX wieku a postmodernizm przełomu XX i XXI wieku
10. Płeć w perspektywie kulturowej
11. Polska kultura literacka XX i XXI wieku
12. Polska literatura i kultura literacka doby ponowoczesnej
13. Polsko-portugalskie związki literackie i kulturowe
14.  Polska literatura podróżnicza „długiego wieku XIX” w perspektywie antropologicznej
15. Sploty literackie. Ludzie, zwierzęta, rośliny
16. Teoria literatury: przemiany i nowe konteksty

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

1. Dyskurs edukacyjny – uwarunkowania, konteksty, perspektywy
2. Lektura szkolna w kontekście współczesnych metodologii badawczych

Katedra Filologii Klasycznej

1. Studia klasyczne i bizantyńskie

Katedra Literatury Porównawczej

1. Retoryka miejsc

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

1. Adaptacje w języku i kulturze
2. Język i kultura polska w świecie

 

Biblioteka Wydziału Filologicznego

1. Filologiczne badanie tekstów

 

Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego – dotacja 2017 (pdf, 280 kB)

Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego – dotacja 2016 (pdf)

Accessibility