laptop, przed którym leży notatnik i długopis

Stypendia ministra na rok akademicki 2019/2020

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców wprowadza się w Uniwersytecie Śląskim  następujący tryb przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra na rok akademicki 2019/2020.

  1. Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe za pośrednictwem dziekana w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019 r. Przedstawiając swoją kandydaturę student przesyła wniosek stypendialny wraz z dokumentacją potwierdzającą uzyskanie znaczących osiągnięć zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 1 kwietnia 2019 r. na adres:
  1. Wniosek stypendialny składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia w wersji dokumentu elektronicznego (w formacie edytowalnym – docx) oraz w podpisanej wersji papierowej, w której student potwierdza, że wersja papierowa jest zgodna z elektroniczną. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie (SdS 2019 (6) plik w formacie pdf, a także  plik pdf zawierający skany dokumentacji potwierdzające uzyskane osiągnięcia. Wzory wszystkich dokumentów znajdują się na stronie MNiSW: www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020.
  2. Dziekan przed przedstawieniem rektorowi kandydatury studenta zobowiązany jest do merytorycznej oceny osiągnięć przedstawionych przez studenta we wniosku oraz prawidłowości dokumentacji zgodnie ze wskazanym Rozporządzeniem MNiSW. W procesie merytorycznej oceny osiągnięć Dziekan może zasięgnąć opinii np. dyrektora instytutu, dyrektora kierunku lub innych naukowców uznanych w danej dziedzinie za ekspertów.
  3. Dziekan po zapoznaniu się z wnioskiem oraz dokumentacją zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej opinii czy przedstawione przez studenta osiągnięcia mają charakter znaczący, o których mowa w cyt. Rozporządzeniu oraz czy są one związane z odbywanymi przez studenta studiami (z wyłączeniem osiągnięć sportowych). W przypadku, gdy przedstawione osiągnięcia nie będą zgodne z katalogiem znaczących osiągnięć lub nie będą związane ze studiami, opinia dziekana może być negatywna.
  4. Dziekan pod częścią B (wersja papierowa) wniosku potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku studenta.
  5. W terminie do 9 października 2019 r. dziekan przekazuje (przesyła) w wersji elektronicznej i papierowej odpowiednio wnioski studentów wydziału wraz dokumentacją, oświadczeniem oraz opinią do rektora za pośrednictwem Biura Studenckich Spraw Socjalnych na adres: bstud@us.edu.pl.
  6. Biuro Studenckich Spraw Socjalnych dokonuje oceny formalnej wniosków, po czym przedstawia pozytywnie zaopiniowane wnioski do podpisu rektora i przesłania ministrowi za pomocą systemu teleinformatycznego.
Accessibility