Tematy, streszczenia, recenzje prac

Tematy prac obecnych studentów Studiów doktoranckich zaaprobowane przez Radę Wydziału Filologicznego w czasie procedury otwierania przewodów doktorskich

Nowe tematy prac doktorskich: lista tematów (plik word)

 

Otwarte przewody doktorskie


Maciej Helbig

Musa illa rustica. Rośliny w sielankach Wergiliusza
promotorzy: dr hab. prof. UŚ Tadeusz Aleksandrowicz i prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik


Krzysztof Muszyński

Afekty Literatur Mniejszych, Analiza komparatystyczna wybranych dzieł prozatorskich XX wieku
promotor:dr hab. Zbigniew Kadłubek, prof. UŚ 


Ryszard Wylecioł

Preposizione nel contesto del verbo andare. Variazione delle forme in chiave cognitiva
promotor: dr hab. prof. UŚ Katarzyna Kwapisz-Osadnik 


Małgorzata Cekiera

Serbska tożsamość w internecie
promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka 


Tomasz Labuk

Gluttons, Drunkards and Lechers. The Discourses of Food in 12th Century Byzantine Literature: Ancient Themes and Byzantine Innovations
promotor: prof. dr hab. Przemysław Marciniak


Natalia Żórawska-Janik

Ciężar (nie)pamięci. Dyskurs traumy w narracjach wojennych trzeciego pokolenia
promotor: dr hab. Agnieszka Nęcka


Małgorzata Mazur

Kryspina Parwicka

Proteuszowe oblicza transgresji w listach Zygmunta Krasińskiego
promotor: prof. zw. dr hab. Marek Piechota 


Maciej Labocha

Współczesna leksykografia przekładowa polsko-rosyjska. Z zagadnień teorii i praktyki
promotor: dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek


Michał Kisiel

Prismatic Theatres: Towards the New Materialist Readings of Samuel Beckett and Tadeusz Kantor (Teatry pryzmatyczne: ku nowomaterialistycznym odczytaniom Samuela Becketta i Tadeusza Kantora).
promotor: prof. zw. dr hab.  Wojciech Kalaga


Anna Wójciuk

Reklama społeczna w dobie konsumpcjonizmu. Perspektywa pragmalingwistyczna
promotor: prof. dr hab. Aldona Skudrzyk


Kamil Kozakowski


Monika Pakura

Sprawność językowa i komunikacyjna dzieci romskich. Wielokulturowość a dysglosja
promotor: prof. dr hab. Aldona Skudrzyk


Bartłomiej Kuchciński

The Evolutionary Subject: Science Fiction from the Perspective of Darwinian Literary Studies (Podmiot ewolucyjny: fantastyka naukowa z perspektywy literaturoznawstwa darwinistycznego)
promotor: prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga


Magdalena Jochimczyk

Dialog intertekstualny w polskich i niemieckich rozprawach lingwistycznych – próba konfrontacji
promotor: prof. zw. dr hab. Jan Iluk


Ewelina Palian-Kobiela

Biblioteka i ludzie. Motyw książki w wybranych przekładach powieści obcej po roku 1989
promotor: dr hab. Anna Tokarska 
promotor pomocniczy: dr Ewa Bartos 


Agnieszka Wójtowicz-Zając

Ocaleć. Narracja, Z/zagłada, kobieta. Proza Magdaleny Tulli
promotor: prof. dr hab. Krystyna Kłosińska


Michał Spurgiasz

Nippon wyobrażony. Japonia i Japończycy w piśmiennictwie polskim do 1939 roku
promotor: dr hab. Anna Gomóła – promotor
promotor pomocniczy: dr Małgorzata Rygielska 


Marta Rusek-Cabaj

Gdy dorosły baśnie czyta…Współczesne przepisania tradycyjnych baśni
promotor: dr hab. prof. UŚ Małgorzata Krakowiak 
promotor pomocniczy: dr Aleksandra Dębska-Kossakowska 


Dawid Kujawa

Powrót możliwego. Polska poezja po roku 2000 w perspektywie schizoanalizy
promotor: dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak-Fast 


Natalia Wiśniewska

Analiza hiszpańskiego dyskursu politycznego z punktu widzenia teorii argumentacji w kontekście aktualnych przemian społeczno-ekonomicznych
promotor: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska


Artur Jabłoński

Literacka narracja Jana Rompskiego o narodzie kaszubskim
promotor: prof. dr hab. Jolanta Tambor 


Iwona Rak-Poks

Literacka rama wydawnicza w edycjach polskich postylli z wieku XVI. Wybrane problemy)
promotor:
 dr hab. prof. UŚ Anna Sitko 

 

Mateusz Ostalak

A comparative analysis of grammatical structures and vocabulary in Polish and English Facebook chats (Analiza porównawcza polskich i angielskich struktur gramatycznych i słownictwa w rozmowach internetowych na portalu społecznościowym Facebook)
promotor: prof. zw. dr hab. Rafał Molencki 
promotor pomocniczy: dr Iwona Dronia 


Maciej Bojda

Strategie oporu wobec przemocy obiektywnej w twórczości Pokolenia Nic
promotor: prof. dr hab. Dariusz Pawelec 


Bartłomiej Kopczacki

Nagroda literacka Jasna Polana – ideologia, estetyka, poetyka
promotor: prof. dr hab. Piotr Fast
promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Polak 


Beata Brachaczek-Świerkot

Das schlesische Schrifttum im deutschen Periodikum Oberschlesisches Jahrbuch (Piśmiennictwo śląskie w niemieckim periodyku Oberschlesisches Jahrbuch)
promotor: prof. zw. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk 


Anna Kisiel

Corporeal Aesth/ethics: The Body in Bracha L. Ettinger’s Theory and Art – Korporalna est/etyka: ciało w teorii i  sztuce Brachy L. Ettinger
promotor:  prof. zw. em. dr hab. Wojciech Kalaga 


Anna Swoboda

La prose de Ken Bugul: entre le réel et le surnaturel (Proza Ken Bugul: między realnym a nadprzyrodzonym)
promotor: dr hab. Katarzyna Gadomska


Dorota Jasiak

Potencjał glottodydaktyczny dramy w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów (na materiale języka rosyjskiego)
promotor: dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik
promotor pomocniczy: dr Gabriela Wilk


Małgorzata Laburda-Lis

Strażnicy dziedzictwa, strażnicy pamięci, strażnicy wyobrażeń. Tradycje kulturowe Kresowiaków na przykładzie mieszkańców Bytomia
promotor: prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska


Sabina Kwak

Proza Tadeusza Dołęgi Mostowicza w kontekście recepcji psychoanalizy w Polsce
promotor: prof. dr hab. Ryszard Koziołek


Łukasz Matuszyk

The game of reading liberature and e-liberature (Lektura liberatury i e-liberatury jako gra)
promotor: prof. em. dr hab. Wojciech Kalaga 


Nina Augustynowicz

Conceptual Food Metaphors in Selected Victorian Literature (Metafory pojęciowe jedzenia na wybranych przykładach literatury wiktoriańskiej
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Białas 


Marek Lyszczyna

Twórczość filmowa Jeana Rollina w kontekście francuskiej tradycji grozy
promotor:prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka


Wojciech Sitek

Życie w wieloznacznym świecie. Profil społeczeństwa ponowoczesnego w twórczości telewizyjnej i filmowej Michaela Manna
promotor: dr hab. prof. UŚ Piotr Zawojski 


Beata Stefaniak-Maślanka

Kołysanka poetycka – genealogie i przekształcenia
promotor: prof. dr hab. Ryszard Koziołek


Magdalena Mrowiec

Robactwo. Żywioł owadzi w polskim przekazie ludowym i jego współczesne artykulacje
promotor: dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska


Mira Czarnecka

Przekład literacki mowy niestandardowej na przykładzie tłumaczeń prozy anglojęzycznej
promotor: dr hab. Agnieszka Pośpiech


Małgorzata Marcinkowska-Malara
Modlitwy przygodne w polskich drukach oświeceniowych
promotor: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurek 


Izabela Malicka

Dysfunkcje oddychania i połykania jako przyczyny zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym
promotor: dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska


Agata Stronciwilk

Wspólnota, ciało, polityka. Kulturowe i estetyczne konteksty jedzenia w polskiej sztuce współczesnej
promotor: dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk
promotor pomocniczy: dr Alicja Głutkowska


Katarzyna Szkaradnik

Historia jako tekst i doświadczenie w  piśmiennictwie Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły
promotor: prof. dr hab. Ryszard Koziołek 


Zoriana Czajkowska

Lwów w twórczości współczesnych pisarzy polskich, ukraińskich i rosyjskich
promotor: dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak


Tomasz Brenet

20th-Century Chicana Literature as a Symbolic Habitus (Dwudziestowieczna literatura pisarek amerykańskich meksykańskiego pochodzenia jako habitus symboliczny)
promotor: dr hab. Paweł Jędrzejko


Anna Gryglaszewska

Naturaleza cíclica del tiempo. México en la metanovela histórica de Carmen Boullosa (Cykliczna natura czasu. Meksyk w  metapowieści historycznej Carmen Boullosy)
promotor: prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz


Jan Baron

Aspekty retoryczne kazań maryjnych Jacka Liberiusza
promotor: prof. zw. dr hab. Jan Malicki 


Diana Jagodzińska

Obraz nauczyciela w języku wybranych aktów prawa oświatowego
promotor: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska 


Mateusz Płotkowiak 

Theatrum Reymonta. Inscenizacje historii polityki i codzienności
promotor: prof. dr hab. Ryszard Koziołek


Grzegorz Wlaźlak

Neoclassical Formations and Latinate Affixation in the 18th-Century English Word Formation: A Corpus and Dictionary Based Analysis” (Złożenia neoklasyczne i derywaty z afiksami łacińskimi w słowotwórstwie języka angielskiego osiemnastego wieku. Analiza korpusowo-słownikowa
promotor: dr hab. Bożena Cetnarowska 


Magdalena Bemke-Świtilnik

Analiza bibliometryczna współczesnych czasopism z zakresu nauk górniczych
promotor: prof. dr hab. Wiesław Babik  


Maria Spiechowicz

Joseigo i daseigo w nauczaniu języka japońskiego jako obcego
promotor: prof. dr hab. Andrzej Łyda


Ewa Wylężek

Tropes of Tauromachy – Representations of Bullfighting in Selected Works of Anglophone Literature of the 20th and 21st Centuries (Tropy tauromachii – literackie reprezentacje corridy w wybranych utworach anglojęzycznych XX i XXI wieku)
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Białas


Elżbieta Sroka

Digitalizacja dokumentów życia społecznego w polskich bibliotekach cyfrowych
promotor:dr hab. Jolanta Gwioździk


Anna Szkonter-Bochniak

L’analyse des personnages principaux dans les romans d’Ananda Devi à la lumière du modèle théorique de l’effet-personnage de Vincent Jouve (Analiza głównych postaci powieści Anandy Devi w świetle modelu teoretycznego „effet-personnage” Vincenta Jouve’a)
promotor: dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż 
promotor pomocniczy: dr Ewelina Berek

Sylwia Klos

Humor Translation in Children*s Literaturę (With the Emphasis on Translation of Wordplays) in the Light of the Theory of Mental Spaces and Conceptual Integration
promotor: dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż


Katarzyna Kulesa

Nauczyciel akademicki w świecie zdalnej edukacji. Studium przypadku
promotor: dr hab. prof. UŚ Jacek Tomaszczyk 


Kinga Rak

Nowa piśmienność. Współczesne instytucje literackie w kontekście przemian technologicznych i kulturowo-społecznych
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski

Aleksandra Musiał

„An American Tragedy”: Strategies of Representing Victimhood in American Narratives of the War in Vietnam („Amerykańska tragedia”: Strategie przedstawiania ofiar w amerykańskich narracjach o wojnie w Wietnamie)
promotor: dr hab. Leszek Drong


Alicja Bemben

On Robert Graves’s historical consciousness – A case study in literary historiography (Świadomość historyczna Roberta Gravesa – Studium przypadku historiografii literackiej)
promotor: dr hab. Paweł Jędrzejko 


Olga Pavliuk

Mieszkańcy południowo-wschodniej Ukrainy wobec polskości. Dylematy tożsamościowe na przełomie XX/XXI wieku (na przykładzie obwodu zaporoskiego
promotor: dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska 


Kateryna Metelska

Perswazja i  manipulacja we współczesnym dyskursie prasowym (na przykładzie polskich i  ukraińskich magazynów modowych
promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kita 


Sandra Trela

Rękopisy poetyckie Jacka Malczewskiego: edycja krytyczna —interpretacja — autokorespondencja sztuk
promotor: prof. dr hab. Ryszard Koziołek


Paweł Kamiński

La figure du Juif errant dans la prose française du XXe siècle (Postać Żyda wiecznego tułacza w prozie francuskiej XX wieku)
promotor: prof. zw. dr hab. Magdalena Wandzioch 


Maciej Skrzypecki

Praktyka translatorska Stanisława Barańczaka wobec teorii analogii Douglasa Hofstadtera
promotor: dr hab. prof. UŚ Joanna Dembińska-Pawelec 


Agnieszka Loska

Le néofantastique féminin d’Anne Duguël (Kobieca neofantastyka Anne Duguël)
promotor: dr hab. Katarzyna Gadomska 


Adam Pomietło

Ciało – histeria – wyobraźnia. O pisarstwie Mariusza Sieniewicza
promotor: dr hab. Agnieszka Nęcka


Joanna Cieślar

Kategoria pogranicza w refleksji nad przekładem (o polskim tłumaczeniu esejów Draga Jančara)
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz 


Kamila Gęsikowska

Polskie Towarzystwo Teozoficzne na Śląsku Cieszyńskim (1919-1931). Idee, działalność, funkcje
promotor: dr hab. Anna Gomóła 


John Starnes

Rebels against the dream. The American white nationalist novel and the culture of defeat (Sen o rebelii. Amerykańska powieść białego nacjonalizmu a „kultura klęski”)
promotor: dr hab. Paweł Jędrzejko 

 

Piotr Kruszewski

Sacrum i mythos w polskiej literaturze fantastycznej
promotor: prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński


Adam Andrysek

Kinostalgia i mediofilia jako formy doświadczenia audiowizualnego w XXI wieku
promotor: dr hab. prof. UŚ Piotr Zawojski


Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik

Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej – ciągłość i zmiana
promotor: dr hab. Artur Jazdon (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Swietłana Biczak

Языковые механизмы комизма  в произведениях Михаила Жванецкого (Jazykovyje mehanizmy komizma v proizvedenijah Mihaila Zvaneckogo/Językowe mechanizmy komizmu w utworach Michaiła Żwanieckiego)
promotor: dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik


Monika Wojtas-Tarnowska

Gry taneczne w kinie Carlosa Saury
promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka 


Oskar Kalarus

Pierwsze polskie relacje z podróży do Japonii (18851927)
promotor: dr hab. Magdalena Bąk


Katarzyna Bańka

The specificity of Chinese and its impact on the acquisition of spoken and written Chinese by Polish student beginners (Specyfika języka chińskiego i jej wpływ na przyswajanie tego języka w mowie i piśmie przez początkujących studentów polskich)
promotor: prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker 


Agata Hajda

„Coraz bardziej się do siebie upodabniam”. Światy możliwe w twórczości Edwarda Stachury
promotor: prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska


Aneta Nott-Bower

Badanie poziomu kompetencji narracyjnej dzieci w kontekście dwujęzycznościu
promotor: dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe


Patrycja Gardin

Płeć w nauczaniu języka jako obcego. Obraz kobiety i  mężczyzny w wybranych podręcznikach polskich i francuskich
promotor: prof. dr hab. Jolanta Tambor


Halina Magiera

Z zagadnień biografii i twórczości Kazimiery Alberti
promotor: prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek


Ewelina Suszek

Figuracje braku i nieobecności. Miłobędzka – BiałoszewskiKozioł
promotor: prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek 


Magdalena Kowalczyk

Film sportowy jako gatunek
promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka


Dominika Dykta

Analisi cognitiva dell’alternanza e del cambio di codice in quanto atti di linguaggio nel dialetto talamonese (Anzaliza kognitywna alternacji i  zmiany kodu jako aktów mowy w dialekcie talamońskim)
promotor: dr hab. prof. UŚ Katarzyna Kwapisz-Osadnik


Magdalena Mikrut-Majeranek

Projektowanie interakcji za pomocą nowych mediów we współczesnym teatrze tańca
promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka

 

Agnieszka Podruczna

Reading the Body of the Other in Feminist Postcolonial Science Fiction [Ciało Innego w feministycznym postkolonialnym dyskursie science-fiction]
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Białas


Adriana Świątek

Obrzęd weselny jako widowisko kulturowe w huculskiej kulturze ludowej
promotor: prof. dr hab. Ewa Wąchocka


Marzena Smyłła

Stolica „Czarnego Kraju”. Obraz Katowic w polskim piśmiennictwie do roku 1939 przygotowanej
promotor: prof. dr hab. Dariusz Rott


Barbara Sambor

 „Skaza dykcyjna” czy wada wymowy? Analiza badań realizacji fonemów spółgłoskowych u młodych adeptów sztuki teatralnej
promotor: dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska 

 


Weronika Kocela

Trudna sztuka babienia. Kultura medyczna Polski drugiej połowy XVIII wieku
promotor: prof. zw. dr hab. Jan Malicki


Ewelina Suszek

Figuracje braku i nieobecności. Miłobędzka – Białoszewski – Kozioł
promotor: prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek 


Marlena Gęborska

Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą
promotor: dr hab. Katarzyna Tałuć 


Dominika Żelezik

Teatralizacja żywiołów w polskich inscenizacjach dramatu muzycznego Richarda Wagnera. Studium z dziejów scenicznych
promotor: dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska


Katarzyna Niesporek

Hałda. O śląskiej wyobraźni poetyckiej i  symbolicznej
promotor: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel


Agata Hajda

Coraz bardziej się do siebie upodabniam”. Światy możliwe w twórczości Edwarda Stachury
promotor: prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska


Jan Chojnowski

Komunikacja lekarza z pacjentem w świetle teorii aktów mowy)
promotor: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka


Piotr Rybka

Gwarowa wymowa mieszkańców Górnego Śląska w ujęciu akustycznym (w oparciu o autorską metodę badawczą
promotor: dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak


Katarzyna Frukacz

Temat: Polski reportaż książkowy przemiany i adaptacje
promotor:  dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak


Agata Arkabus 

Źródła Informacji w pracy nauczyciela edukacji regionalnej na przykładzie Częstochowy
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Gondek


Katarzyna Strębska-Liszewska

Epistemic modality in the rulings of the American Supreme Court and Polish Sąd Najwyższy. A corpus-based analysis of judicial discourse. (Modalność epistemiczna w orzeczeniach sądów najwyższych w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Analiza korpusowa dyskursu sędziowskiego)
promotor: prof. dr hab. Andrzej Łyda


Julia Ostapenko

Orędzia noworoczne prezydentów państw w analizie semiotycznej. Studium porównawcze
promotor: dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe


Justyna Jajszczok 

The Parasite and Parasitism in Victorian Science and Literature (Pasożyt i pasożytnictwo w wiktoriańskiej nauce i literaturze)
promotor: dr hab. Małgorzata Nitka


Marta Kubarek

Konceptualizowanie czasu przez dzieci i młodzież. Na podstawie tekstów werbalnych i ikonicznych
promotor: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska


Ekaterina Nikitina 

Człowiek, maszyna, tożsamość: narracje o ludzkim i nie-ludzkim w literaturze modernistycznej
promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek


Antonina Kurtok

Kulturalne i literackie konteksty relacji chorwacko-węgierskich w XIX i XX wieku
promotor: prof. dr hab. Lech Miodyński


Marlena Gruda

Bohater w powieści słoweńskiej po 1991 roku
promotor: prof. dr hab. Bożena Tokarz


Agnieszka Cielesta

Fantazmaty erotyczne w chorwackim i serbskim dramacie modernistycznym i ekspresjonistycznym
promotor: prof. dr hab. Lech Miodyński 


Agnieszka Palion-Musiał

Desambiguación semántica automática de los verbos seleccionados de movimiento salir entrar en el enfoque orientado a objetos (Automatyczna dezambiguizacja semantyczna wybranych czasowników ruchu salir / entrar w ujęciu zorientowanym obiektowo)
promotor: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś


Aleksandra Fudali-Barańska

Telewizja jako medium kultury. Cykliczne programy Telewizji Katowice w perspektywie medioznawczo-kulturowej
promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź 


Cezary Augustynowicz

Wykorzystanie opowiadania w procesie sprzedaży aplikacji Google Apps for Work. Ujęcie z perspektywy genologii lingwistycznej
promotor: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka


Agata Arkabus

Źródła informacji w pracy nauczyciela edukacji regionalnej (na przykładzie Częstochowy)
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Gondek


 Marta Niedziela-Janik

Realizm magiczny, absurd i dramat — próba interpretacji sztuk Niny Sadur
promotor: prof. zw. dr hab. Halina Mazurek


Agnieszka Kamieniecka

Estudio de las funciones de marcadores discursivos desde la perspectiva de la lingüística cultural (Studium funkcji konektorów dyskursywnych z perspektywy lingwistyki kulturowej)
promotor: prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska


Anna Miś

The Identity of Cosmopolitan Women – the Beauty Myth in Horoscopical Discourse (Tożsamość kosmopolitycznych kobiet – mit piękna w dyskursie horoskopowym)
promotor: dr. hab. prof. AJD Piotr Mamet


Joanna Soćko

Materia (meta)fizyczna. Przyroda, transcendencja, granice języka w poezji R. S. Thomasa
promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

Accessibility