Przewód doktorski

D o k u m e n t y niezbędne do wszczęcia przewodu doktorskiego


Postawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ((Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. – tekst ujednolicony D.U. z dnia 2 grudnia 2014 r. poz. 1852) oraz Rozporządzenie MNiSzW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora składa następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego – wzór (plik word)
 2. Życiorys naukowy;
 3. Dane do kontaktu adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail;
 4. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 5. Oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadany tytuł zawodowy3
 6. Koncepcję rozprawy doktorskiej, propozycję osoby promotora, wybranej dyscypliny dodatkowej oraz propozycję wybranego nowożytnego języka obcego do egzaminów doktorskich. Kandydat nie jest zobowiązany do zdawania egzaminu z nowożytnego języka obcego, jeżeli wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 (skan dokumentu, plik pdf) do rozporządzenia;
 7. Wykaz prac naukowych wraz z publikacjami do wglądu oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
 8. Oświadczenie opiekuna naukowego w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego (wg wzoru – plik word)
 9. Jeżeli rozprawa doktorska będzie przedstawiona w innym języku niż język polski, kandydat wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego, składa wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski – wzór (plik word)
 10. Zapewnienie o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego, w przypadku kandydatów niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego;
 11. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie;

 

1Art. 11.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. stanowi, iż „Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.44 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

2 Wniosek musi zawierać temat rozprawy, wskazanie obszaru wiedzy i dziedziny, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, oraz określenie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.

3 Zob.: art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki lub dyplomu, o którym mowa w art. 191 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

 


Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej:


Dokumenty wymagane do złożenia po nadaniu stopnia doktora


Zasady postępowania w przewodach doktorskich wszczynanych w „starym trybie”

W momencie przyjęcia przez promotora rozprawy doktorskiej na posiedzeniu Rady Wydziału wyznaczone zostają składy komisji egzaminacyjnych i doktorskiej (plik word) proponowane przez promotora – w przypadku przewodów wszczynanych na zasadach obowiązujących przed nowelizacją ustawy o stopniach i tytule naukowym w skład komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej wchodzi promotor, recenzenci, przewodniczący oraz trzech członków (ustawa pozwala na sześcioosobową komisję, jednak nieparzysta liczba członków usprawnia głosowanie), skład komisji doktorskiej może być taki sam. Komisje z dyscyplin dodatkowych są trzyosobowe – egzaminator wyznaczony przez jednostkę oraz promotor i przewodniczący (ten sam, który przewodniczy komisji egzaminacyjnej i doktorskiej);

 

Zasady postępowania w przewodach doktorskich wszczynanych w „nowym trybie”

W przypadku przewodów wszczynanych na zasadach obowiązujących według znowelizowanej ustawy o stopniach i tytule naukowym (od dnia 1 października 2013 r.) w skład komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej musi wchodzić co najmniej czterech członków posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub artystycznej, w tym promotora albo promotora i kopromotora. W skład komisji doktorskiej musi wejść co najmniej siedmiu samodzielnych pracowników naukowych, ponadto promotor i recenzenci (zgodnie z art. 20 ust.5 Ustawy o stopniach i tytule naukowym – W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód), w związku z tym Komisja w nowym trybie musi liczyć co najmniej 10 członków. Komisje z dyscyplin dodatkowych są trzyosobowe – egzaminator wyznaczony przez jednostkę (w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego musi być to osoba, która naucza danego języka w szkole wyższej) oraz promotor i przewodniczący;


WAŻNE!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 23 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniającym zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 30 grudnia 2011 r.:

§ 2

 • Osoby niebędące pracownikami Uczelni ubiegające się w Uniwersytecie Śląskim o nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego i tytułu profesora obowiązane są do pokrycia kosztów, o których mowa w § 3 związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz za czynności postępowania o nadanie tytułu profesora.
 • Uczestnicy niestacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2012 r. są zobowiązani do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego, o których mowa w § 3 ust. 1. Koszty te uwzględnione są w opłacie za studia.
 • Uczestnicy niestacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia od dnia 1 października 2012 r. są zobowiązani do pokrycia kosztów przewodu doktorskiego, które są uwzględnione w opłacie za studia. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta między uczelnią a doktorantem.
 • Przepis ust. 1 stosuje się również do byłych uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim, którzy ubiegają się o nadanie stopnia naukowego doktora.
 • Podstawą zwrotu kosztów w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4 jest pisemna umowa zawarta pomiędzy wydziałem przeprowadzającym przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora a kandydatem do stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora albo jednostką zatrudniającą kandydata.

Zarządzenie w całości dostępne jest: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201323.pdf

§ 3

1. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego obejmują:

 • wynagrodzenie promotora,
 • wynagrodzenie za recenzje,
 • przeprowadzenie egzaminów doktorskich, (uchylony)
 • koszty podróży służbowych recenzentów, promotora i promotora pomocniczego w przypadku jego udziału niezbędnych dla realizacji ich obowiązków w przewodzie doktorskim,
 • koszty wydziałowe.
Accessibility