Opłaty i ubezpieczenia

OPŁATY

Zakładanie indywidualnego konta doktoranta na stronie internetowej
http://student.us.edu.pl/studenckie_konto

 

Opłaty za studia niestacjonarne obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

 

Dziedzina: 
nauki humanistyczne 
Semestr studiów Opłata za jeden semestr na studiach niestacj. – suma części (PLN) Opłata za jeden semestr na studiach niestacjonarnych wnoszona w częściach Opłata za jeden semestr na st. niest. wnoszona w całości niższa o 5% od opłaty wnoszonej w częściach (PLN)
I część II część III część
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo, literaturoznawstwo, 
bibliologia i informatologia, kulturoznawstwo
I ÷ II 3 000,00 990,00 990,00 1 020,00 2 850,00
III ÷ VI 2 700,00 891,00 891,00 918,00 2 565,00
VII ÷ VIII 2 650,00 874,50 874,50 901,00 2 518,00

Opłata na studiach stacjonarnych za jedne zajęcia powtarzane w ramach zaliczenia rocznego wynosi 400,-


Opłata za jeden semestr wnoszona w całości w terminach:

 • do 5 października – za semestr zimowy
 • do 1 marca – za semestr letni

jest niższa o 5% od opłaty wnoszonej w ratach. Jeżeli opłata zostanie dokonana w całości, lecz wpłynie na konto Uczelni po obowiązującym terminie, doktorant zobowiązany jest do wyrównania kwoty należnej do wysokości łącznej opłaty wnoszonej w ratach.

W przypadku rozłożenia opłat na raty doktorantowi I roku nie przysługuje 5% zniżka.

Doktorant zobowiązany jest wnieść opłatę ratalną w terminie do:

w semestrze zimowym
I rata – 15 października
II rata – 15 listopada
III rata – 15 grudnia

w semestrze letnim
I rata – 15 marca
II rata – 15 kwietnia
III rata – 15 maja

Opłaty za studia niestacjonarne obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 (pdf)


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DOKTORANTÓW

Każdy doktorant powinien we własnym interesie sprawdzić, czy został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, tj. do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia W sytuacji gdy:

 • nie ukończył 26 lat, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z rodziców (bezskładkowo)
 • ukończył 26 lat lub nie ukończył 26 lat lecz nie posiada rodziców albo opiekunów prawnych powinien zgłosić się do sekretariatu studiów doktoranckich i wypełnić oświadczenie, które pozwoli zorientować się na kim spoczywa obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek
 • doktorant (bez względu na wiek) został uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, powinien zgłosić się do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w celu podpisania umowy o ubezpieczenie dobrowolne, a następnie do dziekanatu lub sekretariatu studiów doktoranckich w celu dopełnienia dalszych formalności. Za powyższe osoby składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uniwersytet

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jest warunkiem bezpłatnego korzystania z opieki medycznej

Spoczywający na Uniwersytecie Śląskim obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów (spełniających warunki określone w ww. ustawie powstaje z dniem przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. Wówczas uczelnia dokonuje wyrejestrowania ww. osób z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odpowiedniego wojewódzkiego oddziału NFZ oraz przestaje opłacać składki.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły studia doktoranckie, ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Informacja dot. ubezpieczenia zdrowotnego obcokrajowców

I. Dla osób posiadających ważną Kartę Polaka lub dokument potwierdzający pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji, aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:

  • Udać się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Katowicach, ul. Kossutha 13, tel. 32-735-18-34 (godz. 8:00 – 15:00 Bezpośredni dojazd z centrum Katowic linią autobusową nr 193, przystanek docelowy: „Osiedle Witosa Kossutha NFZ” lub „Osiedle Witosa Kossutha”) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

   Potrzebne dokumenty do umowy:

   • zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta,
   • Karta Polaka lub dokument potwierdzający pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji,
   • paszport,
   • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie województwa śląskiego,
   • PESEL
  • Z podpisaną umową lub kopią „Wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym” potwierdzoną przez NFZ i ważną Kartą Polaka lub dokumentem potwierdzającym pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji należy zgłosić się do dziekanatu w celu dokonania dalszych formalności. W przypadku dokonywania zgłoszenia w Dziekanacie na podstawie kopii Wniosku należy dostarczyć umowę niezwłocznie po jej otrzymaniu z NFZ.
  • Po dokonaniu wyżej wymienionych formalności uczelnia będzie opłacała comiesięczne składki za ubezpieczenie zdrowotne.
  • W celu korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wypełnić deklarację dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 


II. Dla osób nieposiadających ważnej Karty Polaka lub dokumentu potwierdzającego pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji, aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:

 • Udać się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w Katowicach, ul. Kossutha 13, tel. 32-735-18-34 (godz. 8:00 – 15:00 Bezpośredni dojazd z centrum Katowic linią autobusową nr 193, przystanek docelowy: „Osiedle Witosa Kossutha NFZ” lub „Osiedle Witosa Kossutha”) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Potrzebne dokumenty do umowy:
  • zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta,
  • paszport,
  • dokument potwierdzający zameldowanie na terenie województwa śląskiego,
  • PESEL
 • Po dokonaniu wyżej wymienionych formalności doktorant sam opłaca comiesięczne składki za ubezpieczenie zdrowotne.
 • W celu korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wypełnić deklarację w dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Accessibility