Rekrutacja

ekran monitora komputera, na którego tle widać dotykające znajdujących się na ekranie tableta zdjęć. Przedmioty leżą na brązowym stoliku. Obok komputera znajduje się smartphoneKryteria rekrutacji (rok akademicki 2018/2019)

Podstawową częścią postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 1–20 punktów (do ostatecznej punktacji jej wynik jest mnożony przez 5 i dodawany do pozostałych punktów).

Kandydat/ka proponuje dwa zagadnienia związane z obszarem jego/jej zainteresowań badawczych; rozmowa kwalifikacyjna będzie polegała na krótkim przedstawieniu tematu przez kandydata/kę i dyskusji z członkami komisji.

Na sumę punktów uzyskanych przez kandydata i decydujących o jego kwalifikacji na studia składają się poza tym:

— ocena na dyplomie magisterskim (celujący — 6 pkt, bardzo dobry — 5 pkt, dobry plus — 4 pkt, dobry — 3 pkt);
— osiągnięcia naukowe kandydata/ki:

 • publikacje naukowe i popularnonaukowe: monografia — 15 pkt; w czasopismach punktowanych — według punktacji ministerialnej, w recenzowanych czasopismach spoza list ministerialnych — 5 pkt, w pozostałych czasopismach — 2 pkt, w recenzowanych monografiach wieloautorskich — 5 pkt; publikacje popularnonaukowe — 2 pkt; kandydat/ka wskazuje maks. 5 publikacji i może otrzymać maks. 40 pkt;
 • poświadczony udział w konferencjach naukowych z referatem: krajowe — 2 pkt, zagraniczne — 3 pkt; kandydat/ka podaje maks. 4 konferencje i może otrzymać maks. 12 pkt;
 • poświadczony pobyt za granicą lub w polskim ośrodku uniwersyteckim: za granicą w ramach Erasmusa plus (2 pkt), w polskim ośrodku uniwersyteckim w ramach MOST-u (1 pkt); staż w renomowanych ośrodkach uniwersyteckich: zagranicznych (2 pkt), krajowych (1 pkt); kandydat/ka podaje maks. 3 pobyty/staże i może otrzymać maks. 6 pkt;
 • stypendium naukowe lub artystyczne: ze źródeł wewnętrznych (stypendium naukowe UŚ otrzymane co najmniej 2 razy — 1 pkt; Grant Rektora UŚ — 2 pkt) lub zewnętrznych: ministerialne (5 pkt), lokalne (2 pkt.); kandydat/ka podaje maks. 2 stypendia i może otrzymać maks. 10 pkt;
 • nagrody i wyróżnienia naukowe lub artystyczne: nagrody uniwersyteckie (1 pkt), nagrody i wyróżnienia ogólnokrajowe i międzynarodowe: I miejsce — 5 pkt, kolejne miejsca i wyróżnienia — 2 pkt; kandydat/ka podaje maks. 2 nagrody/wyróżnienia i może uzyskać maks. 10 pkt;
 • dodatkowe kryteria premiujące:

— potwierdzenie uzyskania Diamentowego Grantu — 10 pkt;
— dyplom ukończenia studiów międzywydziałowych lub dwóch kierunków studiów — 5 pkt;
— poświadczenie ukończenia dwóch specjalności magisterskich (zgodnych z profilem studiów doktoranckich) — 1 pkt.

Liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia naukowe plus dodatkowe kryteria premiujące: 94. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za ocenę na dyplomie, osiągnięcia naukowe plus dodatkowe kryteria premiujące: 100.

Sposób obliczania punktów:

A+B+5C = suma punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie (maks. 200 pkt).

 1. Ocena pracy magisterskiej — maks. 6 pkt (waga: x1);
 2. Osiągnięcia naukowe kandydata plus dodatkowe kryteria premiujące — maks. 94 pkt (waga: x1);
 3. Rozmowa kwalifikacyjna — maks. 20 pkt (waga: x5).

UWAGA

W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby punktów na liście rankingowej sporządzonej według ww. kryteriów przez więcej niż jedną osobę o zakwalifikowaniu na nakładkę na studia doktoranckie decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Harmonogram rekrutacji

Dziedzina: nauki humanistyczne Termin internetowej rejestracji do systemu IRK na wybraną dyscyplinę naukową Termin złożenia wymaganych dokumentów po wcześniejszym dokonaniu rejestracji w systemie IRK* Termin postępowania kwalifikacyjnego Termin ogłoszenia ostatecznych wyników
Humanistyka bez granic – interdyscyplinarne studia doktoranckie 1.06.2018–22.06.2018 4.06.2018–18.06.2018 2.07.2018  6.07.2018 
Literaturoznawstwo 1.06.2018–22.06.2018 4.06.2018–18.06.2018 9.07.2018  13.07.2018 

Językoznawstwo

1.06.2018–22.06.2018

4.06.2018–18.06.2018

9.07.2018

13.07.2018

Kulturoznawstwo

1.06.2018–22.06.2018

4.06.2018–18.06.2018

9.07.2018

13.07.2018

Bibliologia i Informatologia

1.06.2018–22.06.2018

4.06.2018–18.06.2018

9.07.2018

13.07.2018

* Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok.102 (tel. 32 2009259), od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 14.00

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka bez granic” przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego, dokonując rejestracji w Systemie IRK.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na regularne studia doktoranckie przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego, dokonując rejestracji w Systemie IRK oraz zapisując się na wybraną dyscyplinę naukową.

Osoba, która chce być brana pod uwagę jako kandydat zarówno na interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka bez granic”, jak i na regularne studia doktoranckie, dokonuje podwójnej rejestracji. W razie niezakwalifikowania się kandydata na studia interdyscyplinarne jego punkty będą brane pod uwagę w rekrutacji na studia regularne.

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

— zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK i złożyła komplet wymaganych dokumentów;
— posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny potwierdzony dyplomem lub zaświadczeniem z właściwego dziekanatu.

 Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia* (czyli ankieta osobowa z nadrukowanym zdjęciem wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata);
 • życiorys* (ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych);
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów, lub dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;
 • trzy fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa do systemu IRK na swoje indywidualne konto (http://kandydat.us.edu.pl/node/291);
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych — średnią ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia);
 • pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego;
 • formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do projektu „Humanistyka bez granic” (doc, 495 kB)*;
 • pendrive zawierający pliki zeskanowanych dokumentów (wytłuszczonych i zaznaczonych w spisie gwiazdką).

Dokumenty powinny być złożone w białej, wiązanej teczce opisanej pismem drukowanym wg wzoru:

Opiekun naukowy:

Dyscyplina naukowa:

 

MGR ………………………………………

PESEL: …………………………………..

zam. …………………………………………

tel……………….. e-mail………………………

 

 

 • Kandydat jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów w odpowiedniej wydziałowej lub instytutowej komisji rekrutacyjnej w wyznaczonym przez nią terminie.
 • Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia, zobowiązany jest dokonać wpisu w sekretariacie studiów doktoranckich w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu.
 • Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie, a do postępowania kwalifikacyjnego został dopuszczony na podstawie zaświadczenia z właściwego dziekanatu o posiadanym tytule zawodowym magistra lub równorzędnym, zobowiązany jest — w momencie wpisu na studia doktoranckie — do dostarczenia dyplomu magistra wraz z oryginałem dokumentu do wglądu, w celu poświadczenia przez uczelnię kopii.
 • Kandydat, który ukończył studia wyższe za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich pod warunkiem uznania dyplomu za równorzędny polskiemu, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Humanistyka bez granic” (pdf, 550 kB)

logo POWER, UŚ i UE 

Accessibility