Regularne studia doktoranckie

szóstka studentów siedzących przy stoliku w czytelni czasopism i przeglądająca kilka numerów pism

Kandydatów – cudzoziemców prosimy o kontakt
z Biurem Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

http://kandydat.us.edu.pl/przyjmowanie-cudzoziemcow-na-studia-w-uniwersytecie-slaskim

 

 


REKRUTACJA 2018/2019

Kryteria kwalifikacji

Podstawową częścią postępowania rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 1–20 punktów (do ostatecznej punktacji jej wynik jest mnożony przez 5 i dodawany do pozostałych punktów).

Tematem rozmowy kwalifikacyjnej jest koncepcja pracy naukowej, którą kandydat zamierza realizować w trakcie pracy nad doktoratem. Komisja Rekrutacyjna ocenia orientację kandydata w wybranej dyscyplinie badawczej, ogólną wiedzę o literaturze, języku i kulturze epoki, której dotyczy projekt oraz oryginalność i nowatorstwo propozycji. Rozmowa powinna mieć charakter obrony prezentowanego projektu badawczego.

Na sumę punktów uzyskanych przez kandydata i decydujących o jego kwalifikacji na studia składają się poza tym:

— ocena na dyplomie magisterskim (celujący — 6 pkt, bardzo dobry — 5 pkt, dobry plus — 4 pkt, dobry — 3 pkt),
— osiągnięcia naukowe kandydata/ki:

 • publikacje naukowe (udokumentowane publikacje naukowe z dyscypliny, w zakresie której kandydat aplikuje na studia doktoranckie): monografia — 15 pkt, artykuł w czasopiśmie punktowanym — według punktacji ministerialnej, artykuł w recenzowanych czasopismach spoza list ministerialnych — 5 pkt, w pozostałych czasopismach — 2 pkt, w recenzowanych monografiach wieloautorskich — 5 pkt; kandydat/ka podaje maks. 5 publikacji i może uzyskać maks. 40 pkt;
 • przekład tekstu naukowego w publikacji recenzowanej — 3 pkt;  kandydat/ka podaje maks. 2 przekłady i może uzyskać maks. 6 pkt;
 • przekład tekstu naukowego w publikacji nierecenzowanej — 1 pkt; kandydat/ka podaje maks. 2 przekłady i może uzyskać maks. 2 pkt;
 • publikacja popularnonaukowa w czasopiśmie — 2 pkt za każdą; kandydat/ka podaje maks. 3 publikacje i może uzyskać maks. 6 pkt;
 • poświadczony udział w konferencjach naukowych z referatem: studenckie/doktoranckie — 2 pkt, krajowe — 3 pkt, zagraniczne (czyli odbywające się za granicą) — 5 pkt; kandydat/ka podaje maks. 3 konferencje i może uzyskać maks. 15 pkt;
 • poświadczony udział w warsztatach specjalistycznych związanych z wybraną przez doktoranta dyscypliną naukową — 1 pkt; kandydat podaje maks. jedne warsztaty i może uzyskać maks. 1 pkt;
 • poświadczony udział w kołach naukowych — 1 pkt, za pełnione funkcje — 1–3 pkt, w zależności od funkcji; kandydat/ka może uzyskać maksymalnie 4 pkt;
 • stypendium naukowe ze źródeł wewnętrznych — stypendium naukowe UŚ otrzymane co najmniej 2 razy (na studiach licencjackich i/lub magisterskich, przy czym na magisterskich co najmniej raz) — 1 pkt; Grant Rektora UŚ — 2 pkt) — lub zewnętrznych: ministerialne (5 pkt), lokalne (2 pkt); kandydat/ka podaje maks. 2 stypendia i może otrzymać maks. 10 pkt;
 • nagrody i wyróżnienia naukowe: nagrody uniwersyteckie (1 pkt), nagrody i wyróżnienia ogólnokrajowe i międzynarodowe: pierwsze miejsce — 5 pkt., kolejne miejsca i wyróżnienia — 2 pkt; kandydat/ka podaje maks. 2 nagrody/wyróżnienia i może uzyskać maks. 10 pkt.

Liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia naukowe: 94. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za ocenę na dyplomie i osiągnięcia naukowe: 100.

Sposób obliczania punktów:

A+B+5C = suma punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie (maks. 200 pkt).

 1. Ocena pracy magisterskiej — maks. 6 pkt (waga: x1);
 2. Osiągnięcia naukowe kandydata — maks. 94 pkt (waga: x1);
 3. Rozmowa kwalifikacyjna — maks. 20 pkt (waga: x5).

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie list rankingowych sporządzanych dla każdej dyscypliny naukowej. Liczba miejsc na studiach stacjonarnych jest regulowana możliwościami dydaktycznymi Instytutów, które winny zapewnić kandydatom obciążenia godzinowe w normach przewidzianych Regulaminem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim.

UWAGA

W przypadku uzyskania takiej samej (granicznej) liczby punktów na liście rankingowej sporządzonej według ww. kryteriów przez więcej niż jedną osobę o zakwalifikowaniu na studia doktoranckie decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Limit miejsc odnosi się do wszystkich wymienionych dyscyplin. Kryteria kwalifikacji są jednakowe dla kandydatów poszczególnych dyscyplin (bibliologii i informatologii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa), natomiast listy rankingowe są oddzielne dla następujących specjalności:

— bibliologia i informatologia,
— językoznawstwo — filologia polska,
— językoznawstwo — neofilologie,
— kulturoznawstwo,
— literaturoznawstwo — filologia polska,
— literaturoznawstwo — neofilologie.

 

Harmonogram rekrutacji

Dziedzina:
nauki humanistyczne dyscyplina naukowa:

Termin internetowej rejestracji do systemu IRK na wybraną dyscyplinę naukową

Termin złożenia wymaganych dokumentów po wcześniejszym dokonaniu rejestracji w systemie IRK*

Termin postępowania kwalifikacyjnego

Termin ogłoszenia ostatecznych wyników

Humanistyka bez granic – interdyscyplinarne studia doktoranckie

1.06.2018–22.06.2018

4.06.2018–18.06.2018

2.07.2018

6.07.2018

Literaturoznawstwo

1.06.2018–22.06.2018

4.06.2018–18.06.2018

9.07.2018

13.07.2018

Językoznawstwo

1.06.2018–22.06.2018

4.06.2018–18.06.2018

9.07.2018

13.07.2018

Kulturoznawstwo

1.06.2018–22.06.2018

4.06.2018–18.06.2018

9.07.2018

13.07.2018

Bibliologia i Informatologia

1.06.2018–22.06.2018

4.06.2018–18.06.2018

9.07.2018

13.07.2018

*Dokumenty należy składać w sekretariacie Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego w Katowicach, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 102 (tel. 32 200 92 59) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka bez granic” przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego, dokonując rejestracji w Systemie IRK.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na regularne studia doktoranckie przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego, dokonując rejestracji w Systemie IRK oraz zapisując się na wybraną dyscyplinę naukową.

Osoba, która chce być brana pod uwagę jako kandydat zarówno na interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka bez granic”, jak i na regularne studia doktoranckie, dokonuje podwójnej rejestracji. W razie niezakwalifikowania się kandydata na studia interdyscyplinarne jego punkty będą brane pod uwagę w rekrutacji na studia regularne.

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

— zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK i złożyła komplet wymaganych dokumentów;
— posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny potwierdzony dyplomem lub zaświadczeniem z właściwego dziekanatu.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (czyli ankieta osobowa z nadrukowanym zdjęciem wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata)
 • życiorys (ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych);
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów, lub dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;
 • trzy fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa do systemu IRK na swoje indywidualne konto (http://kandydat.us.edu.pl/node/291);
 • kserokopię obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen ze studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych — średnią ocen uzyskanych na obu stopniach kształcenia);
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego;
 • informacje dotyczące planów naukowych kandydata;
 • informacje o osiągnięciach naukowych kandydata (udokumentowane publikacje naukowe lub popularnonaukowe z dyscypliny, w zakresie której kandydat aplikuje na studia doktoranckie, udział w konferencjach naukowych, warsztatach specjalistycznych, kołach naukowych itp.)
 • pendrive zawierający pliki zeskanowanych dokumentów (wytłuszczonych i zaznaczonych w spisie gwiazdką).

Dokumenty powinny być złożone w białej, wiązanej teczce opisanej pismem drukowanym wg wzoru:

Opiekun naukowy:

Dyscyplina naukowa:

 

MGR ………………………………………

PESEL: …………………………………..

zam. …………………………………………

tel……………….. e-mail………………………

 

 

 • Kandydat jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów w odpowiedniej wydziałowej lub instytutowej komisji rekrutacyjnej w wyznaczonym przez nią terminie.
 • Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia, zobowiązany jest dokonać wpisu w sekretariacie studiów doktoranckich w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu.
 • Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia doktoranckie, a do postępowania kwalifikacyjnego został dopuszczony na podstawie zaświadczenia z właściwego dziekanatu o posiadanym tytule zawodowym magistra lub równorzędnym, zobowiązany jest — w momencie wpisu na studia doktoranckie — do dostarczenia dyplomu magistra wraz z oryginałem dokumentu do wglądu, w celu poświadczenia przez uczelnię kopii.
 • Kandydat, który ukończył studia wyższe za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich pod warunkiem uznania dyplomu za równorzędny polskiemu, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.


Elektroniczna legitymacja doktoranta

Osoby przyjęte na studia doktoranckie wnoszą opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD) w wysokości 17,00 zł oraz opłatę za indeks w wysokości 4 zł. Numer konta można wygenerować logując się w serwisie USOSweb. Numer konta dostępny jest w zakładce „Moduły dodatkowe”, gdzie należy wybrać „konta bankowe”.

Kandydaci zainteresowani zamieszkaniem w akademiku UŚ podczas pierwszego roku studiów mogą złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta.

Informacje o akademikach UŚ.

Wzory druków o miejsce w DS.

Accessibility