Dual doctorate programme

logo The Sapienza University Of RomeOd roku akademickiego 2018/2019 uruchomiony zostanie wspólny anglojęzyczny program studiów doktoranckich prowadzący do uzyskania dwóch dyplomów doktorskich: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie.

Kandydat podlega procedurze rekrutacji jak na regularne studia doktoranckie, przy czym oprócz wymaganych dokumentów powinien dostarczyć dodatkowo wniosek o przystąpienie do wspólnego programu studiów doktoranckich (doc, 28 kB). Doktoranci drugiego roku, chcący przystąpić do Programu, składają wyłącznie wniosek o przystąpienie do wspólnego programu studiów doktoranckich. Zarówno rekrutacja, jak i sam przebieg studiów podlegają przepisom wynikającym z regulaminu studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UŚ:

  1. Słuchacz musi udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1, przedstawiając dyplom ukończenia studiów anglistycznych II stopnia lub certyfikat CAE albo analogiczny, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
  2. Praca doktorska pisana jest w języku angielskim i w tymże języku prowadzona jest publiczna obrona pracy doktorskiej; dokumentacja przygotowywana jest osobno dla Uniwersytetu Śląskiego oraz dla Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
  3. Aby uzyskać dyplom doktorski Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, w ciągu pierwszego roku regularnych studiów doktoranckich słuchacz wybiera współopiekuna naukowego/kopromotora w formule co-toutelle w jednostce partnerskiej.
  4. Aby uzyskać dyplom doktorski Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, w trakcie studiów słuchacz ma obowiązek spędzić minimum 5 miesięcy (semestr) w jednostce partnerskiej pod opieką naukową kopromotora.
  5. Studia są bezpłatne, jednak koszty wiążące się z pobytem w jednostce partnerskiej słuchacz pokrywa samodzielnie (koszty transportu, zakwaterowania, wymaganego przez partnera ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej). Słuchacz może jednak korzystać z oferty stypendialnej programu Erasmus Plus oraz innych form wsparcia.
Accessibility