Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski)

Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski)

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze słownictwem specjalistycznym wykorzystywanym w szeroko rozumianym biznesie, a także z podstawową wiedzą merytoryczną (w języku obcym), niezbędną do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego i innych instytucjach współpracujących z zagranicą. Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich – przewidzianych w planie studiów – przedmiotów, a także zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim.

czas trwania: 2 semestry. Studia obejmują 180 godzin dydaktycznych.

zasady naboru: Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być absolwenci studiów magisterskich lub licencjackich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie (podanie i kwestionariusz osobowy) należy złożyć osobiście lub listownie.

wymagane dokumenty:

   • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora,
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu  poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
   • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
   • inne dokumenty wymagane na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe,
   • zdjęcie.

data rozpoczęcia: październik

miejsce składania dokumentów:

Wydział Filologiczny
41-200 Sosnowiec
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
pok.1.15

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek

Sekretarz: mgr Małgorzata Barglik,

tel.: 32 3640 831,
malgorzata.barglik@us.edu.pl

termin składania dokumentów: Zgłoszenia do 16 września każdego roku, w którym realizowane będą studia podyplomowe

opłata:

1.800 zł za semestr jednorazowo (wpłaty do 1 X – semestr zimowy, do 1 III – semestr letni) lub 1.890 płatne w 3-ch ratach (do 1 października pierwsza część, do 15 listopada druga część, do 15 grudnia trzecia część).

 

Accessibility