Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu

Specjalność – logopedia

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, nadają uprawnienia logopedy i mają charakter interdyscyplinarny. Program obejmuje moduły: logopedyczny, językoznawczy, medyczny, pedagogiczny i psychologiczny – w sumie 612 godzin, w tym 350 godzin ćwiczeń. W programie uwzględniono ćwiczenia laboratoryjne i praktyki logopedyczne (185 godzin), prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie. W ramach studiów słuchacze zobowiązani są do opracowania pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i części praktycznej, która stanowi potwierdzenie merytorycznego i metodycznego przygotowania słuchacza do wykonywania zawodu. Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych, specjalność: logopedia.

czas trwania: 4 semestry

zasady naboru:

  • rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest badanie poziomu zrozumiałości mowy kandydata na logopedę, a także ocena wymowy i warunków anatomicznych narządów mowy. Istotne jest przekazanie kandydatowi informacji na temat wyników badania artykulacji oraz warunków anatomicznych, takich jak zgryz, budowa języka, długość wędzidełka języka. Nie wszystkie niedoskonałości w wymowie i budowie narządów mowy dyskwalifikują osobę do zawodu logopedy. Po zakończeniu rozmowy kandydat uzyska informację o wynikach oceny artykulacji i narządów mowy, a także czy został przyjęty na studia. Jeżeli w trakcie rozmowy zostaną wykryte niedoskonałości artykulacyjne przyszły słuchacz będzie mógł podjąć własną terapię w celu zlikwidowania ewentualnych nieprawidłowości w wymowie.

wymagane dokumenty

data rozpoczęcia: październik 2018 r.

miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32) 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kierownik studiów: dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
www.logopedia.us.edu.pl

sekretariat: Anna Grolik-Łuszczek
e-mail: logopedia@us.edu.pl

termin składania dokumentów: od 1 czerwca do 30 września 2018 r.
 
opłata:

• 1750 zł – opłata jednorazowa. Decyduje data wpływu na rachunek bankowy: do 1.10.2018 r. (zimowy semestr) oraz 1.03.2019 r. (letni semestr).

• 1840 zł – podstawowa opłata ratalna (decyduje data wpływu na rachunek bankowy UŚ) podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru Kwoty odpowiednio:

zimowy semestr:

33% (do 01.10.2018 r.)
33% (do 15.11.2018 r.)
34% (do 15.12.2018 r.)

letni semestr:

33% (do 1.03.2019 r.)
33% (do 15.04.2019 r.)
34% (do 15.05.2019 r.)

limit przyjęć: specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje: Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego UŚ (plac Sejmu Śląskiego 1) oraz w specjalistycznych placówkach. Praktyczne zajęcia są realizowane w Centrum Logopedii oraz w placówkach związanych z profilem kształcenia na terenie województwa śląskiego w tygodniu (nie więcej niż pięć razy w semestrze). Sekretariat czynny jest w tygodniu oraz w wyznaczonych godzinach w czasie odbywania zajęć.


Specjalność – neurologopedia 

Studia przygotowują logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i nadają uprawnienia do prowadzenia diagnozy, profilaktyki i terapii neurologopedycznej, m.in. pracy z dziećmi z nieprawidłowych ciąż i porodów, z zespołami genetycznymi oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują moduły przedmiotowe: medyczne, logopedyczne, neuropsychologiczne oraz językoznawcze i pedagogiczne (w sumie 314 godzin) i są ułożone w układzie: I semestr – neurologopedia dorosłych i osób starszych, II semestr – neurologopedia dzieci i młodzieży. W programie studiów uwzględniono ćwiczenia i praktyki logopedyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, poradnie oraz ośrodki szkolno-wychowawcze. Studia adresowane są do logopedów, którzy ukończyli podyplomowe studia logopedyczne lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną. Zajęcia audytoryjne będą odbywały się w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie), zaś zajęcia praktyczne w placówkach zdrowia – w tygodniu. Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych doskonalących, specjalność: Neurologopedia.

czas trwania:  2 semestry

data rozpoczęcia:  luty 2019 r.

termin składania dokumentów:  od 15.10.2018 r. do 31.01.2019 r.

zasady naboru:  o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (pdf, 256 kB),
  • klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych (pdf, 224 kB),
  • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu logopedii lub kserokopia świadectwa ukończenia podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu logopedii (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
  • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich/magisterskich (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
  • życiorys (forma dowolna),
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny),
  • kserokopia dowodu osobistego wykonana na jednej stronie

miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
pokój 08 (poziom -1)
e-mail: logopedia@us.edu.pl
tel.: 32 2009 436
tel. kom.: 516 900 823

kierownik studiów:  dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska

opłaty:

  • 1.840,00 zł – opłata semestralna wnoszona w całości z góry za cały semestr. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na rachunek uczelni.
  • 1.940,00 zł – opłata semestralna, wnoszona w trzech częściach (podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru), w wysokości odpowiednio: 33% (640,20 zł), 33% (640,20 zł), 34% (659,60 zł) kwoty należnej opłaty. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na rachunek uczelni.

limity przyjęć:  Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz w specjalistycznych placówkach na terenie województwa śląskiego.

 

 

Accessibility