Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

Studia są adresowane do wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) kierunków filologicznych oraz absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem studiów jest:

1. Uzyskanie kwalifikacji metodycznych do nauczania języków obcych w przedszkolu oraz w klasach I–III szkoły podstawowej.
2. Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresie metod i technik nauczania języków obcych oraz wiedzy psychologiczno-pedagogicznej niezbędnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym.
3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie wybranego języka obcego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka obcego w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, nie uzyskuje natomiast wymaganego przez MEN świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego, które jest konieczne do uzyskania pełnych kwalifikacji.

*Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 12 marca 2009 oraz z dnia 6 sierpnia 2014 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli) nauczyciel języka obcego w wychowaniu przedszkolnym oraz edukacji wczesnoszkolnej, który nie posiada wykształcenia filologicznego, powinien potwierdzić stopień znajomości języka obcego właściwym świadectwem. Szczegółowy wykaz świadectw uznawanych przez MEN znajduje się w załączniku do w/w rozporządzenia.

program studiów: został podzielony na trzy moduły:

 • moduł kształcenia w zakresie metodyki nauczania języków obcych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej obejmujący m.in. zapoznanie słuchaczy z mechanizmami akwizycji języków obcych, wiodącymi metodami prowadzenia zajęć z języka obcego, zasadami skutecznej komunikacji w grupie, zastosowaniem multimedialnych środków dydaktycznych oraz gier i zabaw językowych w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych, a także ze sposobami doboru i ewaluacji materiałów do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I–III szkoły podstawowej;
 • moduł kształcenia psychologiczno-pedagogicznego obejmujący wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki wychowania przedszkolnego, psychologii rozwojowej oraz psychologii nauczania i uczenia się;
 • moduł kształcenia językowego obejmujący kształcenie w zakresie praktycznej nauki wybranego języka obcego, rozwijania kompetencji komunikacyjnej oraz doskonalenia wymowy.

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy i współpracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego.

czas trwania: studia trwają 3 semestry i obejmują 370 godzin zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady) oraz 150 godzin praktyk, są realizowane w trybie niestacjonarnym. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

zasady naboru: o przyjęcie mogą ubiegać się:

 • osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o profilu pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;
 • osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) na kierunku filologiaktóre pragną zdobyć przygotowanie metodyczne w zakresie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, które pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

*Osoby ubiegające się o przyjęcie powinny wykazywać się znajomością języka obcego na poziomie B1.

warunki ukończenia: warunkiem uzyskania kwalifikacji podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć dydaktycznych oraz napisanie pracy końcowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych państwowej uczelni wyższej.

opłata za semestr: 1500 zł lub 1580 zł (wnoszona w ratach). Opłata za całość studiów: 4500 zł

limit przyjęć: 25 osób

W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia na Uniwersytecie Śląskim. Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia na innych uczelniach

wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dwa zdjęcia,
 • zobowiązanie dotyczące sposobu opłaty za studia,
 • dowód wpłaty za I semestr – po zakwalifikowaniu,
 • oświadczenie o znajomości wybranego języka obcego na poziomie B1 (do wypełnienie w sekretariacie studiów).

termin składania dokumentów: 30 września 2017 r.

miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej
ul. gen. Grota-Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pokój 4.31
tel.: 32 3640 905
e-mail: germanistyka@us.edu.pl

kierownik studiów: dr Renat Kozieł, e-mail: renata-koziel@wp.pl

Accessibility