Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej  

Studia przygotowują wykwalifikowanych pracowników do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację (np. biblioteki muzeum, biblioteki klasztorne, biblioteki teatrów). Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty dające kompendium wiedzy teoretycznej oraz pozwalające nabyć umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej. Wykładane treści dotyczą m.in. organizacji działalności bibliotek; zarządzania strategicznego instytucji niedochodowych; zasad i sposobów opracowywania zbiorów; metod pracy z użytkownikami bibliotek. W kształceniu szczególny nacisk kładzie się na przygotowanie przyszłego pracownika do stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych, np. tworzenia stron WWW, wyszukiwania informacji w sieci i ich weryfikowania. Słuchacze są także zapoznani z problematyką edytorstwa, edukacji medialnej i edukacji regionalnej. W programie studiów znajdują się również treści dotyczące ochrony i konserwacji zbiorów. Słuchacze, którzy nigdy nie pracowali w bibliotekach, odbywają obowiązkową 75-godzinną praktykę zawodową w bibliotekach różnych typów, dzięki czemu poznają lepiej swój przyszły warsztat pracy. Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną kadrę dydaktyczną i przez bibliotekarzy-praktyków.

czas trwania: 3 semestry (350 godzin, w tym 75 godzin praktyki; zajęcia odbywają się w soboty i niedziele)

zasady naboru: Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej są kierowane do absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) wszystkich kierunków, z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa; studia przygotowują również osoby mające przygotowanie pedagogiczne do pracy w bibliotekach szkolnych pedagogicznych.

wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • fotografia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
  • potwierdzenie wpłaty na studia z chwilą przyjęcia

termin składania dokumentów: 4 listopada 2017 r.

szczegółowe informacje: www.ibin.us.edu.pl/index.php?id=43

miejsce składania dokumentów:

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
40-032 Katowice
plac Sejmu Śląskiego 1
pok. 317
tel.: (32) 200-93-18
fax: (32) 200-93-22
www.ibin.us.edu.pl/index.php?id=43

Kierownik studium: dr Agnieszka Łakomy

e-mail: a.lakomy@interia.pl

Sekretarz: mgr Tadeusz Maciąg
tel.: (32) 200-93-14, 200-93-18
e-mail: tadeusz.maciag@us.edu.pl

Accessibility