Projekty badawcze

 

tytuł projektu: Baza danych baworowianów w zbiorach Lwowskich. Stan, opracowanie naukowe i ocena konserwatorska kolekcji XVII wieku
kierownik projektu: dr hab. Jolanta Gwioździk

tytuł projektu: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki-Naruszewicz-Trembecki-Karpiński
kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurek

tytuł projektu: Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć
kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki

tytuł projektu: Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia
kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Kunce

tytuł projektu: Od neutralizacji do figuracji. Semiotyka i narratologia form utopijnych
kierownik projektu: mgr Łukasz Milenkowicz

tytuł projektu: Opis stereotypów narodowych jako kategorii pamięci kolektywnej w dyskursie
tożsamościowym Polaków (badania etnolingwistyczne)
kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara

tytuł projektu: Opracowanie autorskie, tłumaczeniena język francuski i publikacja książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza” (Znak, 2008)
kierownik projektu: dr hab. Beata Nowacka

tytuł projektu: Polonistyka na początku Xxi wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy. Badania inter i transdyscyplinarne
kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Tambor

tytuł projektu: Umiędzynarodowienie monografii Adama Dziadka Projekt krytyki somatycznej
kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Adam Dziadek

tytuł projektu: Antyfont, Dejnarchos i Likurg. Przekład z wprowadzeniem i komentarzem
kierownik projektu: dr Jan Kucharski

tytuł projektu: Ekonomia literatury
kierownik projektu: dr Paweł Tomczok

tytuł projektu: Historia Intelektualna Dwunastowiecznego Bizancjum – Przejęcie i Przekształcenie Literatury Antycznej
kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak

tytuł projektu: Kategoria materialności w poezji R.S. Thomasa
kierownik projektu: mgr Joanna Soćko

tytuł projektu: Komentowane tłumaczenie bizantyńskiego korpusu tzw. Dialogów pseudolukianowych
kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak

tytuł projektu: Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności
kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Adam Dziadek

tytuł projektu: Od umysłu do tekstu: analiza hierarchii i ciągłości badań literackich od kognitywistyki, przez estetykę, do teorii literatury
kierownik projektu: dr Bartosz Stopel

tytuł projektu: Res publica (post) litteraria? Pojęcie literatury, czytania, kultury literackiej – współczesne rewizje znaczeń
kierownik projektu: dr Barbara Kaszowska-Wandor

tytuł projektu: Wiersze-partytury jako wyzwanie dla literaturoznastwa: recepcja – reminiscencje – rewizje teoretycznoliterackie (na materiale polskiej poezji 1945-2010)
kierownik projektu: dr Piotr Bogalecki

tytuł projektu: W imię przyjaźni, dla dobra wspólnoty. Przyjaźń i wspólnota w współczesnej myśli francuskiej
kierownik projektu: dr Michał Krzykawski

 

tytuł projektu: Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa
kierownik projektu: dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Accessibility