prof. Jolanta Tambor

Prof. Jolanta Tambor uczestnikiem posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Na zaproszenie Kancelarii Senatu RP na posiedzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej, które odbędzie się 24 września 2018 roku dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej prof. dr hab. Jolanta Tambor przedstawi opracowanie pt. „Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy”, adresowane do nauczycieli, wykładowców, lektorów, działaczy polonijnych, animatorów kultury, dziennikarzy, dyplomatów, a zatem do wszystkich, od których los i status języka polskiego na świecie zależy. Publikację przygotował zespół autorski pod przewodnictwem prof. Jolanty Tambor i prof. Władysława Miodunki, w którego w składzie znaleźli się specjaliści z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego. Autorzy to zespół ekspertów powołany przez JM Rektora UŚ na mocy umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2017 roku w celu opracowaniu strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie, która miała uwzględniać:

  • nauczanie języka polskiego jako obcego we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich poziomach, zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w innych formach,
  • promocję języka polskiego w świecie, wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków geograficznych i obszarów merytorycznych oraz narzędzi promocji,
  • koordynację działań oraz określenie zadań poszczególnych instytucji,
  • wskazanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych i sposobów finansowania.

Autorzy opracowania „Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie…” zdiagnozowali aktualny stan nauczania i promocji języka polskiego w świecie i zasugerowali najlepsze sposoby rozwiązania problemów. Część postulatów już jest wdrażana, inne czekają na swoją kolej.

Accessibility