prof. Irena Bajerowa

Prof. Irena Bajerowa odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności

11 maja 2018 roku o godz. 12.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – odznaczeń przyznawanych działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 roku do 4 czerwca 1989 roku (z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 roku do 12 grudnia 1981 roku) byli aktywnymi członkami zorganizowanych – politycznych, związkowych bądź nielegalnych – struktur opozycji antykomunistycznej lub prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności.

W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczy prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Krzyż Wolności i Solidarności został pośmiertnie przyznany m.in. prof. Irenie Bajerowej (1921–2010) – wybitnej badaczce historii języka polskiego, współorganizatorce katowickiej polonistyki, prorektor UŚ ds. studenckich (1981–1982), przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN (1988–1992), krzewicielce idei miłości do języka i ziemi ojczystej jako wartości podstawowych.

Prof. Irena Bajerowa studia polonistyczne rozpoczęła w Krakowie przed wybuchem II wojny światowej. W czasie wojny pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu, była związana z ruchem konspiracyjnym i Związkiem Walki Zbrojnej. Po wojnie skończyła studia i obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1955 roku pracowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej (która później przekształciła się w Uniwersytet Śląski) w Katowicach. Współtworzyła śląską polonistykę, w dużym stopniu ukształtowała środowisko katowickich językoznawców. Habilitowała się w 1963 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 1974 roku uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego. Podczas stanu wojennego była internowana. W 1989 roku nadano jej tytuł profesora zwyczajnego. W sposób istotny przyczyniła się do powstania i rozwoju „Solidarności” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W 2008 roku, na wniosek Rady Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Śląski nadał jej godność doktora honoris causa, a w październiku 2015 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął uchwałę o nadaniu jej imienia Instytutowi Języka Polskiego.

Accessibility