prof. Halina Widła

Prof. Halina Widła laureatką FIPLV International Award

Prof. zw. dr hab. Halina Widła została wyróżniona prestiżową nagrodą FIPLV International Award, jednogłośnie przyznaną przez World Council oraz FIPLV Executive Committee za znaczące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w zakresie nauczania/uczenia się języków obcych.

Prof. zw. dr hab. Halina Widła jest kierownikiem Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego (zwłaszcza glottodydaktyki). Jest również inicjatorką i organizatorką konferencji naukowych poruszających wielorakie aspekty współczesnych teorii i praktyk nauczania języków obcych. Od wielu lat prowadzi ponadto działania mające na celu promocję języków i kultur romańskich w regionie, aktywnie współpracując zarówno ze środowiskiem szkolnym, jak i z przedstawicielami ambasad, a także innych międzynarodowych instytucji gospodarczych oraz oświatowo-kulturowych.

Prof. zw. dr hab. Halina Widła jest członkinią wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw oraz organizacji naukowych. Współpracuje między innymi z Polskim Towarzystwem Romanistów Polskich (PLEJADA), ze Stowarzyszeniem E-learningu Akademickiego (SEA), z Polskim Towarzystwem Lingwistyki Stosowanej (PTLS), z międzynarodowym stowarzyszeniem Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues Étrangères (ACEDLE) czy też z Association Éducation et Diversité Linguistique et Culturelle (EDiLiC). Do roku 2016 była członkinią Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (PTN), gdzie od 2004 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a w kolejnych dwóch kadencjach przewodniczącej. Prof. zw. dr hab. Halina Widła pełniła także przez cztery kadencje zaszczytną funkcję sekretarza generalnego FIPLV Western/Central European Region pod auspicjami FIPLV-Europe.

Szczegółowe informacje na temat stowarzyszenia FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) oraz nagrody FIPLV International Award dostępne są na stronie: https://fiplv.com.

Accessibility