prof. Dariusz Rott

Prof. Dariusz Rott członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Dariusz Rott został wybrany przez Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji w Krakowie członkiem pierwszej Rady Uczelni. Do zadań Rady Uczelni należą m.in. opiniowanie projektu statutu, strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat.

Co najmniej połowa członków Rady pochodzi spoza społeczności akademickiej UP. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie powstał w 1946 roku i jest największą państwową wyższą uczelnią pedagogiczną. Prof. Dariusz Rott współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym od 1994 roku. Odbył wówczas pod opieką prof. dr hab. Wacławy Szelińskiej staż doktorski w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej przy Instytucie Filologii Polskiej oraz w Pracowni Książki i Bibliotek. Prowadził semestralny wykład do wyboru na temat konwergencji mediów dla studentów Wydziału Filologicznego (2015). Brał udział w komitetach naukowych konferencji naukowych, występował z referatami, był recenzentem w postępowaniach awansowych i wydawniczych. Od 2012 r. jest członkiem Komitetu Naukowego „Annales Universitatis Pedagogicae. Studia Historicolitteraria”.

Accessibility