Zdjęcie: zapisana do połowy kartka, na której leży długopis

Ponad 1,5 mln zł na projekt pn. „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”

„Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” to nowy projekt, który uzyskał ponad 1,5 mln zł dofinansowania w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T217/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki „Uniwersytetowi Humanistów”, który adresowany jest zarówno do nauczycieli polonistów każdego poziomu edukacji szkolnej, pracowników instytucji kultury (takich jak: domy kultury, ośrodki kultury czy centra kultury), jak i uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku od 15 do 19 lat, zostanie stworzonych oraz uruchomionych pięć mniejszych specjalistycznych jednostek:

  • Uniwersytet Polonistów,
  • Uniwersytet Kulturoznawców,
  • Uniwersytet Dialogu,
  • Mobilny Uniwersytet Młodzieży,
  • Uniwersytet Młodych Naukowców.

Powstawanie projektu było koordynowane przez dziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalenę Pastuch i pełnomocnika dziekana Wydziału Filologicznego ds. innowacji oraz inicjatyw społeczno-edukacyjnych dr Katarzynę Sujkowską-Sobisz, a uczestniczyły w nim dr Monika Gawlak, dr Julia Legomska, dr Lidia Mięsowska oraz dr Magdalena Ochwat.

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową,
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

W ramach „Uniwersytetu Humanistów” zostaną między innymi stworzone unikalne programy kształcenia oraz zorganizowane wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne, wizyty studyjne, a także wydarzenia edukacyjne oraz panele dyskusyjne i przeprowadzone konsultacje eksperckie podnoszące kompetencje niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Liderem przedsięwzięcia, które będzie realizowane przez Wydział Filologiczny UŚ od 1 października 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku, jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wśród jednostek współpracujących przy projekcie znajdą się: Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Regionalny Instytut Kultury, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W piątek 12 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy zarządem a Uniwersytetem Śląskim dotyczące wspólnych działań podejmowanych w ramach „Uniwersytetu Humanistów”. Dokument sygnować będą dziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch oraz Izabela Domogała i Michał Woś.

logo POWER i RP

Accessibility