Ogłoszenia i konkursy

grafika z napisem info, przy którym stoi chłopiecDyżury prodziekanów ds. studenckich i kształcenia 

Dyżury prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. Jolanty Latkowskiej zostały zaplanowane na 24 września w godz. od 13.00 do 14.00 oraz 26 września w godz. od 10.00 do 12.00.

Dyżury prodziekana ds. studenckich i kształcenia dr. hab. prof. UŚ Tomasza Sapoty odbędzie się 27 września w godz. 14.00–15.30.

 


czerwona ikona oznaczająca informacjęZmiany w funkcjonowaniu dziekanatów

Od 21 czerwca do 15 września 2018 roku zostają odwołane dyżury popołudniowe w dziekanatach Wydziału Filologicznego w Katowicach i Sosnowcu.

Pok. Nazwisko i imię Termin urlopu
Sosnowiec, pok. 1.10 Banaszkiewicz Izabela 6.08.-31.08.
Katowice, pok. 2 Barglik Jacek 31.07.-19.08.
Sosnowiec, pok. 1.8 lub pok. 1.15 Barglik Małgorzata  
Sosnowiec, pok. 1.8 Binduchowska Agnieszka 14.08.-2.09.
Katowice, pok. 108 Cieślik Żaneta  
Katowice, pok. 1b Czaja Kamila 30.07.-19.08.
Sosnowiec, pok. 1.16 Dąbrowska-Gruchlik Daria 30.07.-17.08.
Sosnowiec, pok. 1.16 Grzywna Monika 1.08.-29.08.
Sosnowiec, pok. 1.12 Jędrycha Agata 1.08.-24.08.
Katowice, pok. 113 Kalarus Beata 1.08.-24.08.
Katowice Kuwak Marek 27.08.-7.09.
Katowice, pok. 108 Kuwak Ola 1.08.-17.08.
Sosnowiec, pok. 1.10 Kuwak-Nawrot Żaneta 1.08.-17.08.
Sosnowiec, pok. 1.11 Leszczyńska Weronika 1.08.-21.08.
Katowice, pok. 109 Maroszek Agnieszka 30.07.-10.08.; 3.-7.09.
Katowice, pok. 113 Liszowska Ewa 26.07.-17.08.
Katowice, pok. 512 Mitura Anna 6.08.–17.08.
Sosnowiec, pok. 1.12 Paterak Agata 2.08.-21.08.
Katowice, pok. 109 Rozwadowska Barbara 16.08.-31.08.
Katowice Rozwadowski Krzysztof 20.08.–3.09.
Katowice, pok. 03 Słanina Agnieszka 13.08.–4.09.
Katowice, pok. 113 Sojka Teresa 6.08.-24.08.
Katowice, pok 110 Stawarz Mariola 23.07.-3.08.
Sosnowiec, pok. 1.16 Szybowska Antonina 5.08.-19.08.
Katowice, pok. 512 Wilk Aleksandra 20.08.–7.09.
Sosnowiec, pok. 1.11 Ziętek Agnieszka 6.08.-24.08.
Katowice, pok. 110 Zoremba Beata 27.07.-14.08.


logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoStypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2018/2019

Do 19 września 2018 roku we właściwych dla siebie dziekanatach można składać wnioski o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne (związane ze studiami) lub sportowe. Zgodnie z wymogami należy złożyć trzy egzemplarze wypełnionych wniosków w oryginale i jeden komplet pełnej dokumentacji uzyskanych osiągnięć, a także jeden egzemplarz oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska w przypadku przyznania stypendium na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra. Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie. Nie należy niczego usuwać z jego treści. Jeżeli pewne rubryki nie będą wypełnione, należy wpisać „nie dotyczy”.

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  (Dz.U. z 2018 r. poz. 87) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej 
   i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów – o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się:

 • autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych 
  w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw – o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskichlub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U.  2015 poz. 1050). Dokumentacja złożona do wniosku powinna potwierdzać osiągnięcia naukowe i artystyczne studenta związane ze studiami lub osiągnięciami w sporcie. Dokumentacja może dodatkowo zawierać opinię pracownika naukowo-dydaktycznego o Wnioskodawcy i jego osiągnięciach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Accessibility