Ogłoszenia i konkursy

grafika z napisem info, przy którym stoi chłopiecZmiany w funkcjonowaniu dziekanatów w okresie wakacyjnym

Od 1 lipca do 15 września 2017 roku dyżury popołudniowe wszystkich dziekanatów w Katowicach i w Sosnowcu zostają odwołane

 Pok. Nazwisko i imię  Termin urlopu 
 Sosnowiec, pok. 1.10 Banaszkiewicz Izabela  10.08.–31.08.
 Sosnowiec, pok. 1.8 lub pok. 1.15 Barglik Małgorzata  28.07.–20.08.
 Sosnowiec,  pok. 1.8 Binduchowska Agnieszka  12.08.–31.08.
 Sosnowiec, pok. 1.12 Jędrycha Agata  31.07.–30.08.
Katowice, pok. 113  Juszczyk Halina  31.07.–18.08.
Katowice,  pok. 108 Kuwak Ola  1.08.–18.08.
Sosnowiec, pok. 1.10 Kuwak-Nawrot Żaneta  05.08.–21.08.
Sosnowiec, pok. 1.11 Leszczyńska Weronika  15.08.–03.09.
Katowice, pok. 109  Maroszek Agnieszka  24.07.–16.08.
Katowice, pok. 113  Liszowska Ewa  11.08.–5.09.
Katowice, pok. 113  Niesporek Katarzyna  24.07.–21.08.
Sosnowiec, pok. 1.12 Paterak Agata  02.08.–20.08.
Katowice, pok. 109 Rozwadowska Barbara  31.07.–14.08.
Katowice, pok. 113  Sojka Teresa  31.07.–18.08. 
Katowice, pok 110 Stawarz Mariola  31.07.–18.08.
Sosnowiec, pok. 1.11 Ziętek Agnieszka 29.07.–20.08.
Katowice, pok. 110 Zoremba Beata  14.08.–5.09.

dwie studentki sprawdzające coś w dokumentachNowy regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

1 października 2017 r. wejdzie w życie znowelizowany Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dokonano w nim zmian dotyczących m.in.: studenckich praktyk zawodowych, indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego dostosowania studiów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IDS) i zaliczania niektórych zajęć. Nowy Regulamin obejmie swoim działaniem wszystkich studentów, którzy rozpoczęli studia lub wznowili je po 30 września 2012 r. Istotną nowością będzie likwidacja możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony. Osoby skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej będą mogły w terminie nie dłuższym niż trzy lata od daty skreślenia zwrócić się do dziekana o zgodę na wznowienie studiów na ostatnim semestrze w celu ukończenia i złożenia pracy oraz przystąpienia do obrony.

Podania złożone do 30 września 2017 r. będą rozpatrywane według przepisów dotychczasowych.

Dokładne omówienie wprowadzanych zmian znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Biuro ds. Jakości Kształcenia. Bardziej szczegółowych informacji można uzyskać w Dziale Kształcenia, a w sprawach wynikających ze specyfiki Wydziału Filologicznego w dziekanacie.


logo Kolei ŚląskichSpecjalna oferta Kolei Śląskich dla studentów

W ramach realizacji projektu „2017 – Rok Studenta w Kolejach Śląskich” przygotowane zostały dwie specjalne oferty biletów dla studentów śląskich uczelni:

 • „Studenciak” – bilet miesięczny imienny obowiązujący na zadeklarowanej trasie dla studentów pierwszego semestru I roku studiów pierwszego stopnia licencjackich oraz inżynierskich, a także studiów jednolitych magisterskich. Bilet ważny jest wyłącznie z zaświadczeniem o przyjęciu na studia wydanym według wzoru Kolei Śląskich oraz dowodem osobistym lub – w przypadku obcokrajowców – paszportem. Bilety należy nabywać za pośrednictwem platformy SkyCash od 1 do 10 października 2017 roku. Cena biletu: 1 zł (brutto).
   
  Wzór zaświadczenia (plik pdf)
 •  „Studenciak-Weekend” – bilet weekendowy imienny na przejazd „tam i z powrotem” na zadeklarowanej trasie, ważny od piątku od godz. 18.00 do poniedziałku do godz. 6.00, dostępny dla wszystkich studentów i ważny wyłącznie za okazaniem aktualnej legitymacji studenckiej. Bilety należy nabywać za pośrednictwem platformy SkyCash od 1 do 10 października 2017 roku. Cena biletu: 1 zł (brutto).
   
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kolejeslaskie.com.

W ramach projektu, oprócz przygotowanych ofert specjalnych, studenci mogą odbywać praktyki w spółce Koleje Śląskie oraz korzystać m.in. z bezpośredniego połączenia kolejowego między Katowicami a Cieszynem.

Będące realizatorem projektu Koleje Śląskie zostały wyróżnione Laurem Studenckim 2016 w kategorii organizacja przyjazna studentom. Nagroda ta przyznawana jest przez studentów Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymują ją ludzie, organizacje oraz instytucje, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej.


logo HUFSNabór wniosków na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS)

Do 30 września 2017 roku można aplikować na wyjazdy na studia na Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), które potrwają od 26 lutego do 15 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat aplikowania (plik pdf)


logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoStypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2017/2018

Do 4 października 2017 roku we właściwych dla siebie dziekanatach można składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Zgodnie z wymogami należy złożyć trzy oryginalne wnioski i jeden komplet dokumentacji, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska w przypadku przyznania stypendium na stronie internetowej (wzór oświadczenia znajduje się w aktywnym formularzu wniosku o przyznanie stypendium ministra studentowi na stronie MNiSW).

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez MNiSW (http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów.

W przypadku osiągnięć naukowych studenci aplikujący o stypendia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego,
 • kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
 • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie. Nie należy niczego usuwać z jego treści. Jeżeli pewne rubryki nie będą wypełniane, należy wpisać „nie dotyczy”. Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. Po zakończeniu oceny sporządzona zostanie lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby punktów. Stypendium otrzymają studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom. Należy zwrócić uwagę, iż we wskazówkach wypełniania wniosku ministerstwo podaje, jakie osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe nie mogą być w nim wykazane.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018, wzór wniosku wraz z aktywnym formularzem oraz przydatne informacje:

www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html.

Rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy (pdf)


Akademia Rozwoju Kariery 2017

Grafika z napisem Akademia Rozwoju Kariery

Akademia Rozwoju Kariery to cykl wakacyjnych szkoleń dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego z zakresu między innymi umiejętności miękkich. Tematyka spotkań dotyczyć będzie kreatywności, komunikacji, efektywności, zarządzania sobą w czasie, zarządzania projektami, protokołu dyplomatycznego, zarządzania stresem, jak również personal branding.

Organizatorem szkoleń jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego wraz z przedstawicielami firm współpracujących. W tym roku są to: Capgemini, Sopra Steria, Consedo, Warta, a także Ministerstwo Rozwoju w Warszawie.

Projekt jest skierowany do studentów i absolwentów, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach. 

Szkolenia odbywać będą się w lipcu i sierpniu 2017 roku w Studenckiej Strefie Aktywności (rektorat Uniwersytetu Śląskiego – Katowice, ul. Bankowa 12, sala 133).

→ Harmonogram Akademii Rozwoju Kariery 2017 (pdf) 


grafika z napisem Erasmus+

Zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Program wspiera kraje partnerskie między innymi w zakresie współpracy, wymiany akademickiej oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ realizowany jest na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego i obejmuje wszystkie kierunki.

Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne, które w roku akademickim 2017/2018 można będzie realizować od czerwca 2017 r. do końca września 2018 r.

Studia poza granicami kraju mogą trwać od 3 do 12 miesięcy (najczęściej jest to jeden pełny semestr lub cały rok akademicki), natomiast praktyki w zagranicznych instytucjach – od 2 do 12 miesięcy. Zarówno na studia, jak i na praktyki studenci otrzymują dofinansowanie, którego wysokość uzależniona jest między innymi od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu i sytuacji finansowej osoby wyjeżdżającej. Stypendium wynosi od 300 do 800 euro miesięcznie. Studia zrealizowane poza granicami kraju są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni, w ramach programu wyjechać można wielokrotnie.

Rekrutacja do programu Erasmus+ prowadzona jest przez poszczególne instytutu i katedry Wydziału Filologicznego:

 • Instytut Filologii Germańskiej:

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji praktyki zagranicznej (plik doc)
na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów (plik doc)

język francuski (plik doc)
język hiszpański (plik doc)
język włoski (plik doc)

Osoby zainteresowane wymianą akademicką powinny:

 • wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia części studiów) lub zagraniczną instytucję (wyjazd na praktyki),
 • sprawdzić termin rekrutacji określony przez instytut lub katedrę,
 • wypełnić formularz aplikacyjny online:

◦ wyjazdy na praktyki: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp,

◦ wyjazdy na studia: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms,

 • wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie: www.erasmus.us.edu.pl.

Accessibility