Ogłoszenia i konkursy

grafika z napisem info, przy którym stoi chłopiecJednorazowa zmiana terminu dyżuru prodziekan dr hab. Jolanty Latkowskiej

Zaplanowany na 10 listopada 2017 r. (piątek) dyżur prodziekan ds. kształcenia i studentów dr hab. Jolanty Latkowskiej zostaje przeniesiony na 7 listopada (w godz. od 12.30 do 13.30). Dyżur 10 listopada zostaje odwołany.

 


logo stowarzyszenia GFPS-PolskaProgram stypendialny stowarzyszenia GFPS-Polska

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane wydarzenia i stypendia pozyskiwane są z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Do 15 listopada 2017 roku studenci i doktoranci wszystkich kierunków mogą aplikować o stypendia w Niemczech, które przyznawane jest na okres kwiecień – sierpień 2018 roku (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m.in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji, Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii.

Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej. Oprócz finansowania pobytu GFPS organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.gfps.pl/pl.


dwie studentki sprawdzające coś w dokumentachNowy regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

1 października 2017 r. wszedł w życie znowelizowany Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dokonano w nim zmian dotyczących m.in.: studenckich praktyk zawodowych, indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego dostosowania studiów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IDS) i zaliczania niektórych zajęć. Nowy Regulamin obejmie swoim działaniem wszystkich studentów, którzy rozpoczęli studia lub wznowili je po 30 września 2012 r. Istotną nowością będzie likwidacja możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony. Osoby skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej będą mogły w terminie nie dłuższym niż trzy lata od daty skreślenia zwrócić się do dziekana o zgodę na wznowienie studiów na ostatnim semestrze w celu ukończenia i złożenia pracy oraz przystąpienia do obrony.

Podania złożone do 30 września 2017 r. będą rozpatrywane według przepisów dotychczasowych.

Dokładne omówienie wprowadzanych zmian znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Biuro ds. Jakości Kształcenia. Bardziej szczegółowych informacji można uzyskać w Dziale Kształcenia, a w sprawach wynikających ze specyfiki Wydziału Filologicznego w dziekanacie.


logo Kolei ŚląskichSpecjalna oferta Kolei Śląskich dla studentów

W ramach realizacji projektu „2017 – Rok Studenta w Kolejach Śląskich” przygotowane zostały dwie specjalne oferty biletów dla studentów śląskich uczelni:

 • „Studenciak” – bilet miesięczny imienny obowiązujący na zadeklarowanej trasie dla studentów pierwszego semestru I roku studiów pierwszego stopnia licencjackich oraz inżynierskich, a także studiów jednolitych magisterskich. Bilet ważny jest wyłącznie z zaświadczeniem o przyjęciu na studia wydanym według wzoru Kolei Śląskich oraz dowodem osobistym lub – w przypadku obcokrajowców – paszportem. Bilety należy nabywać za pośrednictwem platformy SkyCash od 1 do 10 października 2017 roku. Cena biletu: 1 zł (brutto).
   
  Wzór zaświadczenia (plik pdf)
 •  „Studenciak-Weekend” – bilet weekendowy imienny na przejazd „tam i z powrotem” na zadeklarowanej trasie, ważny od piątku od godz. 18.00 do poniedziałku do godz. 6.00, dostępny dla wszystkich studentów i ważny wyłącznie za okazaniem aktualnej legitymacji studenckiej. Bilety należy nabywać za pośrednictwem platformy SkyCash od 1 do 10 października 2017 roku. Cena biletu: 1 zł (brutto).
   
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kolejeslaskie.com.

W ramach projektu, oprócz przygotowanych ofert specjalnych, studenci mogą odbywać praktyki w spółce Koleje Śląskie oraz korzystać m.in. z bezpośredniego połączenia kolejowego między Katowicami a Cieszynem.

Będące realizatorem projektu Koleje Śląskie zostały wyróżnione Laurem Studenckim 2016 w kategorii organizacja przyjazna studentom. Nagroda ta przyznawana jest przez studentów Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymują ją ludzie, organizacje oraz instytucje, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej.


grafika z napisem Erasmus+

Zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Program wspiera kraje partnerskie między innymi w zakresie współpracy, wymiany akademickiej oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ realizowany jest na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego i obejmuje wszystkie kierunki.

Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne, które w roku akademickim 2017/2018 można będzie realizować od czerwca 2017 r. do końca września 2018 r.

Studia poza granicami kraju mogą trwać od 3 do 12 miesięcy (najczęściej jest to jeden pełny semestr lub cały rok akademicki), natomiast praktyki w zagranicznych instytucjach – od 2 do 12 miesięcy. Zarówno na studia, jak i na praktyki studenci otrzymują dofinansowanie, którego wysokość uzależniona jest między innymi od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu i sytuacji finansowej osoby wyjeżdżającej. Stypendium wynosi od 300 do 800 euro miesięcznie. Studia zrealizowane poza granicami kraju są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni, w ramach programu wyjechać można wielokrotnie.

Rekrutacja do programu Erasmus+ prowadzona jest przez poszczególne instytutu i katedry Wydziału Filologicznego:

 • Instytut Filologii Germańskiej:

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji praktyki zagranicznej (plik doc)
na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów (plik doc)

język francuski (plik doc)
język hiszpański (plik doc)
język włoski (plik doc)

Osoby zainteresowane wymianą akademicką powinny:

 • wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia części studiów) lub zagraniczną instytucję (wyjazd na praktyki),
 • sprawdzić termin rekrutacji określony przez instytut lub katedrę,
 • wypełnić formularz aplikacyjny online:

◦ wyjazdy na praktyki: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp,

◦ wyjazdy na studia: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms,

 • wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie: www.erasmus.us.edu.pl.

Accessibility