Ogłoszenia i konkursy

grafika z napisem info, przy którym stoi chłopiecZmiany w funkcjonowaniu dziekanatów w okresie wakacyjnym

Od 1 lipca do 15 września 2017 roku dyżury popołudniowe wszystkich dziekanatów w Katowicach i w Sosnowcu zostają odwołane

pok. 109 w Katowicach, lic. Agnieszka Maroszek – od 24 lipca do 16 sierpnia dziekanat będzie nieczynny.


logo Kolei ŚląskichSpecjalna oferta Kolei Śląskich dla studentów

W ramach realizacji projektu „2017 – Rok Studenta w Kolejach Śląskich” przygotowane zostały dwie specjalne oferty biletów dla studentów śląskich uczelni:

 • „Studenciak” – bilet miesięczny imienny obowiązujący na zadeklarowanej trasie dla studentów pierwszego semestru I roku studiów pierwszego stopnia licencjackich oraz inżynierskich, a także studiów jednolitych magisterskich. Bilet ważny jest wyłącznie z zaświadczeniem o przyjęciu na studia wydanym według wzoru Kolei Śląskich oraz dowodem osobistym lub – w przypadku obcokrajowców – paszportem. Bilety należy nabywać za pośrednictwem platformy SkyCash od 1 do 10 października 2017 roku. Cena biletu: 1 zł (brutto).
   
  Wzór zaświadczenia (plik pdf)
 •  „Studenciak-Weekend” – bilet weekendowy imienny na przejazd „tam i z powrotem” na zadeklarowanej trasie, ważny od piątku od godz. 18.00 do poniedziałku do godz. 6.00, dostępny dla wszystkich studentów i ważny wyłącznie za okazaniem aktualnej legitymacji studenckiej. Bilety należy nabywać za pośrednictwem platformy SkyCash od 1 do 10 października 2017 roku. Cena biletu: 1 zł (brutto).
   
  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kolejeslaskie.com.

W ramach projektu, oprócz przygotowanych ofert specjalnych, studenci mogą odbywać praktyki w spółce Koleje Śląskie oraz korzystać m.in. z bezpośredniego połączenia kolejowego między Katowicami a Cieszynem.

Będące realizatorem projektu Koleje Śląskie zostały wyróżnione Laurem Studenckim 2016 w kategorii organizacja przyjazna studentom. Nagroda ta przyznawana jest przez studentów Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymują ją ludzie, organizacje oraz instytucje, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej.


logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoStypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2017/2018

Do 4 października 2017 roku we właściwych dla siebie dziekanatach można składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Zgodnie z wymogami należy złożyć trzy oryginalne wnioski i jeden komplet dokumentacji, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska w przypadku przyznania stypendium na stronie internetowej (wzór oświadczenia znajduje się w aktywnym formularzu wniosku o przyznanie stypendium ministra studentowi na stronie MNiSW).

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez MNiSW (http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów.

W przypadku osiągnięć naukowych studenci aplikujący o stypendia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego,
 • kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
 • kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie. Nie należy niczego usuwać z jego treści. Jeżeli pewne rubryki nie będą wypełniane, należy wpisać „nie dotyczy”. Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. Po zakończeniu oceny sporządzona zostanie lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby punktów. Stypendium otrzymają studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom. Należy zwrócić uwagę, iż we wskazówkach wypełniania wniosku ministerstwo podaje, jakie osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe nie mogą być w nim wykazane.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018, wzór wniosku wraz z aktywnym formularzem oraz przydatne informacje:

www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html.

Rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy (pdf)


Akademia Rozwoju Kariery 2017

Grafika z napisem Akademia Rozwoju Kariery

Akademia Rozwoju Kariery to cykl wakacyjnych szkoleń dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego z zakresu między innymi umiejętności miękkich. Tematyka spotkań dotyczyć będzie kreatywności, komunikacji, efektywności, zarządzania sobą w czasie, zarządzania projektami, protokołu dyplomatycznego, zarządzania stresem, jak również personal branding.

Organizatorem szkoleń jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego wraz z przedstawicielami firm współpracujących. W tym roku są to: Capgemini, Sopra Steria, Consedo, Warta, a także Ministerstwo Rozwoju w Warszawie.

Projekt jest skierowany do studentów i absolwentów, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach. 

Szkolenia odbywać będą się w lipcu i sierpniu 2017 roku w Studenckiej Strefie Aktywności (rektorat Uniwersytetu Śląskiego – Katowice, ul. Bankowa 12, sala 133).

→ Harmonogram Akademii Rozwoju Kariery 2017 (pdf) 


grafika z napisem Erasmus+

Zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Program wspiera kraje partnerskie między innymi w zakresie współpracy, wymiany akademickiej oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ realizowany jest na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego i obejmuje wszystkie kierunki.

Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne, które w roku akademickim 2017/2018 można będzie realizować od czerwca 2017 r. do końca września 2018 r.

Studia poza granicami kraju mogą trwać od 3 do 12 miesięcy (najczęściej jest to jeden pełny semestr lub cały rok akademicki), natomiast praktyki w zagranicznych instytucjach – od 2 do 12 miesięcy. Zarówno na studia, jak i na praktyki studenci otrzymują dofinansowanie, którego wysokość uzależniona jest między innymi od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu i sytuacji finansowej osoby wyjeżdżającej. Stypendium wynosi od 300 do 800 euro miesięcznie. Studia zrealizowane poza granicami kraju są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni, w ramach programu wyjechać można wielokrotnie.

Rekrutacja do programu Erasmus+ prowadzona jest przez poszczególne instytutu i katedry Wydziału Filologicznego:

 • Instytut Filologii Germańskiej:

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji praktyki zagranicznej (plik doc)
na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów (plik doc)

język francuski (plik doc)
język hiszpański (plik doc)
język włoski (plik doc)

Osoby zainteresowane wymianą akademicką powinny:

 • wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia części studiów) lub zagraniczną instytucję (wyjazd na praktyki),
 • sprawdzić termin rekrutacji określony przez instytut lub katedrę,
 • wypełnić formularz aplikacyjny online:

◦ wyjazdy na praktyki: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp,

◦ wyjazdy na studia: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms,

 • wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie: www.erasmus.us.edu.pl.

Accessibility