Na pierwszym planie widać zapisującą coś w zeszycie rękę. Obok leży włączony tablet i biała filiżanka. W tle dzbanek z herbatą

„Małe granty”

Celem programu wspierania inicjatyw grantowych tzw. małych grantów jest zwiększenie możliwości i szans pracowników Uniwersytetu Śląskiego pozyskania projektów w konkursach zewnętrznych. O przyznanie „małego grantu” mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które w chwili składania wniosku są zatrudnione w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych lub naukowo-technicznych, które posiadają stopień naukowy lub tytuł naukowy i wyraziły zgodę na zaliczenie do liczby N.

Wsparcie inicjatyw grantowych obejmuje jedynie te docelowe rodzaje projektów, które przekładają się na zwiększenie jakości prowadzonych w jednostce badań, warunkują uzyskanie wysoko punktowanego dorobku naukowego, zapewniają jednostce koszty pośrednie, promują współpracę ponadregionalną/ponadkrajową, a także uwzględniają wsparcie finansowe dla doktorantów i/lub tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyczynią się do awansu naukowego.

Wsparcie finansowe mogą uzyskać jedynie te inicjatywy, które aby zwiększyć szansę sukcesu docelowej aplikacji wymagają przeprowadzenia wstępnych badań, zgromadzenia materiału badawczego (kwerendy) i/lub nawiązania współpracy z partnerem z zewnętrznego ośrodka o profilu naukowym.

Accessibility