Konkursy na granty (NCN, NCBR, MNiSW itp.)

logo HR

Uniwersytet Śląski z logo „HR Excellence in Research


logo Narodowego Centrum NaukiMiniatura

Dla kogo: Konkurs dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i nie kierują projektem badawczym oraz nie są laureatami konkursów finansowanych ze środków NCN. Grant przeznaczony dla osób planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, którego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie finansowane mogą być badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny
Czas realizacji: Do 12 miesięcy
Finansowanie: Od 5 tys. do 50 tys. zł; budżet całego konkursu wynosi 20 mln zł
Kryteria oceny: Poziom naukowy i nowatorski charakter planowanego działania, wpływ realizacji działania na rozwój kariery osoby realizującej działanie naukowe, osiągnięcia naukowe osoby realizującej działanie
Nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły: Od kwietnia 2018 roku


logo Narodowego Centrum NaukiOpus

Dla kogo: Konkurs na projekty badawcze adresowany do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego
Czas realizacji: 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy
Finansowanie: Brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu; budżet całego konkursu wynosi 300 mln zł
Zespół badawczy: Projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców
Kryteria oceny: Poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, osiągnięcia naukowe kierownika projektu, budżet
Nabór wniosków: Do 15 czerwca 2018 roku

 logo Narodowego Centrum Nauki
Preludium

Dla kogo: Konkurs na projekty badawcze adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Wnioskodawcy nie muszą być studentami studiów doktoranckich. Realizowany grant nie musi być związany z przygotowaną pracą doktorską
Czas realizacji: 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy
Finansowanie: Do 70, 140 lub 210 tys. zł w zależności od czasu trwania projektu; budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł
Zespół badawczy: Max. 3 wykonawców, wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy (opiekun naukowy)
Kryteria oceny: Poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu, osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego
Nabór wniosków: Do 15 czerwca 2018 roku


logo Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiOdrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy (Fundamenty)

Przedmiotem konkursu „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.” jest przygotowanie kompendiów takich jak: słowniki, encyklopedie, katalogi, przewodniki, zbiory map, bibliografie, etc. prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny dotychczasową wiedzę na temat zjawisk związanych z odzyskiwaniem i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:

 • przyczyniające się do opracowania syntetycznych ujęć problematyki dziejów Polski w perspektywie odzyskanie niepodległości,
 • podejmujące przedstawioną problematykę w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej,
 • tworzące nową jakość naukową w zakresie prezentowania wiedzy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości oraz przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych,
 • upowszechniające powyższą problematykę w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych.

W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty nowych kompendiów wiedzy koncentrujące się wokół następujących kluczowych zagadnień:

 • historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu,
 • historia społeczna, gospodarki, kultury,
 • historia wojskowości, w tym historia powstań i konspiracji niepodległościowej,
 • historia idei, z uwzględnieniem myśli filozoficznej, społecznej, politycznej (w tym emigracyjnej), kulturalnej, literackiej i artystycznej,
 • organizacje niepodległościowe, partie polityczne, organizacje społeczno-polityczne, religijne, spółdzielcze,
 • Kościoły, ich rola i działalność,
 • polityka wewnętrzna i zewnętrzna odrodzonej Rzeczypospolitej,
 • problematyka gospodarcza i społeczna,
 • problematyka oświatowa, kulturalna, artystyczna, obyczajowa, sportowa,
 • problematyka wyznaniowa, językowa, artystyczna oraz narodowościowa ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stosunków polsko-żydowskich,
 • piśmiennictwo, literatura, sztuka, w tym muzyka, historia kultury materialnej oraz historia tych zjawisk,
 • losy ludzi, biografie oraz historia instytucji,
 • nauka – jej osiągnięcia, instytucje i przedstawiciele.

Finansowanie projektu może być przyznane na okres do 5 lat, przy czym minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, a maksymalna – 1,8 mln zł.

Nabór wniosków w systemie OSF: do 30 kwietnia 2018 roku.

Accessibility