Konkursy na granty (NCN, NCBR, MNiSW itp.)

logo HR

Uniwersytet Śląski z logo „HR Excellence in Research

 


logo Narodowego Centrum Nauki

Sonata

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Czas trwania projektu: 12, 24 albo 36 miesięcy.
Zakończenie naboru wniosków: 15 września 2017 roku


logo Narodowego Centrum Nauki

Sonata bis

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt, nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy).

Czas trwania projektu: 36, 48 albo 60 miesięcy.
Zakończenie naboru wniosków: 15 września 2017 roku.


logo Narodowego Centrum NaukiHarmonia

Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 1. a) w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 2. b) w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 3. c) w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 4. d) przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Czas trwania projektu: 12, 24 albo 36 miesięcy.
Zakończenie naboru wniosków: 15 września 2017 roku.


logo Narodowego Centrum NaukiMaestro

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Czas trwania projektu: 36, 48 albo 60 miesięcy.
Zakończenie naboru wniosków: 15 września 2017 roku.logo Narodowego Centrum NaukiMiniatura

Grant dla naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Konkurs na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych, który ma na celu finansowanie działania naukowego realizowanego przez osoby planujące ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze czy konferencyjne.

Czas realizacji: do 12 miesięcy.
Wysokość finansowania projektu:  do 50 tys. zł.
Nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły: od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.
Szczegóły dotyczące wypełniania wniosku: www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zal_3_MINIATURA_1_wniosek.pdf


logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Uniwersalia 2.1

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:

 • obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
 • warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.

Zakończenie naboru wniosków: 4 sierpnia 2017 roku.


logo Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiUniwersalia 2.2

Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Do konkursu mogą być zgłoszone oryginalne projekty badawcze, których celem jest przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (w tym m.in. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych), które charakteryzują się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • obejmować pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii, dotychczasowej recepcji oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
 • obejmować pierwszą w Polsce publikację manuskryptów napisanych pierwotnie w języku obcym, zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
 • obejmować nowe przekłady z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego.

Zakończenie naboru wniosków: 4 sierpnia 2017 roku.

 

 

Accessibility