Konkursy na granty (NCN, NCBR, MNiSW itp.)

logo HR

Uniwersytet Śląski z logo „HR Excellence in Research


logo Narodowego Centrum NaukiMiniatura

Dla kogo: Konkurs dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i nie kierują projektem badawczym oraz nie są laureatami konkursów finansowanych ze środków NCN. Grant przeznaczony dla osób planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, którego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie finansowane mogą być badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny
Czas realizacji: Do 12 miesięcy
Finansowanie: Od 5 tys. do 50 tys. zł; budżet całego konkursu wynosi 20 mln zł
Kryteria oceny: Poziom naukowy i nowatorski charakter planowanego działania, wpływ realizacji działania na rozwój kariery osoby realizującej działanie naukowe, osiągnięcia naukowe osoby realizującej działanie
Nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły: do 31 grudnia 2018 roku


logo Narodowego Centrum NaukiSonata bis

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołania nowego zespołu naukowego.
Dla kogo: dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Czas realizacji: 36, 48 albo 60 miesięcy
Nabór wniosków: do 17 września 2018 r.logo Narodowego Centrum Nauki
Maestro

Konkurs na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Dla kogo: dla doświadczonych naukowców (osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora).
Czas realizacji: 36, 48 albo 60 miesięcy
Nabór wniosków: do 17 września 2018 r.


logo Narodowego Centrum NaukiHarmonia
Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
Dla kogo: dla naukowców chcących podjąć współpracę z partnerami zagranicznymi.
Czas realizacji: 12, 24 albo 36 miesięcy
Nabór wniosków: do 17 września 2018 r.

 

Accessibility