Konkursy na granty (NCN, NCBR, MNiSW itp.)

logo Narodowego Centrum NaukiUwertura

Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym.

Kandydat na staż:

  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą;
  • realizował lub realizuje, w charakterze kierownika, projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN;
  • nie jest laureatem konkursu ERC;
  • wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku o grant ERC.

Czas trwania stażu zagranicznego: 3-6 miesięcy

Zakończenie naboru wniosków: 15 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 15 września 2017 r.

Szczegóły dotyczące wypełniania wniosku: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala113_2016-zal1-zal3.pdf

——————–


logo Narodowego Centrum NaukiMiniatura

Grant dla naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Konkurs na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych, który ma na celu finansowanie działania naukowego realizowanego przez osoby planujące ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze czy konferencyjne.

Czas realizacji: do 12 miesięcy

Wysokość finansowania projektu:  do 50 tys. zł

Nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły: od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące wypełniania wniosku: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zal_3_MINIATURA_1_wniosek.pdf

——————–

logo Narodowego Centrum NaukiEtiuda

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają lub będą miały do 30.06.2017 r. wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej.

Stypendium doktorskie obejmuje środki finansowe na:

  • stypendium naukowe (4.500 zł miesięcznie);
  • pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego;
  • pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego.

Czas trwania projektu: 6-12 miesięcy

Staż zagraniczny: od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym

Zakończenie naboru wniosków: 15 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 15 września 2017 r.

Szczegóły dotyczące wypełniania wniosku: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala112_2016-zal3.pdf

——————–

logo Narodowego Centrum Nauki Sonatina

Grant dla naukowców do 3 lat po doktoracie (oraz tych, którzy uzyskają stopień doktora do 30.06.2017) na sfinansowanie etatów badawczych oraz krótkoterminowych staży zagranicznych (3-6 miesięcy).

Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy przez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w ośrodkach naukowych.

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy

Staż zagraniczny: od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym

Wysokość środków na zatrudnienie: do 100 tys. zł. rocznie

Konkurs skierowany jest do osób, które:

  • nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej i chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
  • mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

Zakończenie naboru wniosków: 15 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 15 września 2017 r.

Szczegóły dotyczące wypełniania wniosku: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala110_2016-zal3.pdf

——————–

logo Instytutu Francuskiego w Polsce

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master II rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.

Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.

Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nauka.gov.pl/komunikaty/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-2017-2018.html.

 

 

Accessibility