Konkursy na granty (NCN, NCBR, MNiSW itp.)

logo HR

Uniwersytet Śląski z logo „HR Excellence in Research


logo Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiDziedzictwo narodowe

Konkurs na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

W konkursie preferowane będą następujące obszary priorytetowe:

 1. Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
 2. Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
 3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:

 • opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji,
 • opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa,
 • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.,
 • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.

Projekty muszą mieć charakter badawczy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:

 • pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych badań obejmujące zakres materiału, warsztat badawczy i użyteczność dla różnych dyscyplin,
 • tworzenie i utrzymanie wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

Konkurs obejmuje finansowanie przez okres:

 • 5 lat dla projektów nowych, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł,
 • – 3–5 lat dla projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach NPRH przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł.

Nabór wniosków: do 28 lutego 2018 roku.


logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Uniwersalia 2.1

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:

 • obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim,
 • dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych,
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych,
 • warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.

Nabór wniosków: do 28 lutego 2018 roku.


logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

UNIWERSALIA 2.2

Do konkursu mogą być zgłoszone oryginalne projekty badawcze, których celem jest przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (w tym m.in. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych), które charakteryzują się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • obejmować pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii, dotychczasowej recepcji oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego,
 • obejmować pierwszą w Polsce publikację manuskryptów napisanych pierwotnie w języku obcym, zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego,
 • obejmować nowe przekłady z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego.

Okres realizacji: nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Nabór wniosków: do 28 lutego 2018 roku.


logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Monografie

Konkurs na finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Monografię do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Termin składania wniosków: do 19 marca 2018 roku.


logo Narodowego Centrum NaukiEtiuda
Konkurs na stypendium doktorskie skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które przygotowują rozprawę doktorską i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do 30 czerwca 2018.
Czas trwania stypendium: 6-12 miesięcy
Wysokość stypendium: 4500 zł miesięcznie oraz środki na pokrycie kosztów podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku (3-6 miesięcy)
Nabór wniosków: do 15 marca 2018 roku


logo Narodowego Centrum NaukiSonatina
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby, które uzyskały lub uzyskają stopień naukowy doktora w okresie od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2018 roku. Celem konkursu jest wsparcie naukowców rozpoczynających karierę naukową poprzez umożliwienie im pełnoetatowego zatrudnienia, prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych, a także realizację stażu w zagranicznym ośrodku naukowym (3-6 miesięcy).
Czas trwania stypendium: 24 miesiące lub 36 miesięcy
Nabór wniosków: do 15 marca 2018 roku


logo Narodowego Centrum NaukiUwertura
Konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC dla naukowców, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i kierowali projektem finansowanym przez NCN oraz planują wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC, European Research Council).
Czas trwania: 3-6 miesięcy
Nabór wniosków: do 15 marca 2018 roku


dziewczyna wypełniająca ankietęProgram „Mobilność kadry”

Program „Mobilność kadry” jest adresowany do pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego, umożliwiający odbywanie staży naukowych w renomowanych międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych, których czas trwania wynosi nie mniej niż trzy pełne miesiące. Celem programu jest pobudzenie mobilności kadry, zwiększenie aktywności naukowej pracowników, wsparcie najlepszych pracowników na drodze awansu naukowego, zapewnienie transferu wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności, które poszerzą warsztat naukowy pracowników oraz dywersyfikację tematyki badawczej, powiększenie grona potencjalnych visiting profesor oraz zwiększenie rozpoznawalności i pozycji Uniwersytetu Śląskiego w świecie.


robiący notatki uczestnicy wykładu„Małe granty”

Celem programu wspierania inicjatyw grantowych tzw. małych grantów jest zwiększenie możliwości i szans pracowników Uniwersytetu Śląskiego pozyskania projektów w konkursach zewnętrznych. O przyznanie „małego grantu” mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które w chwili składania wniosku są zatrudnione w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych lub naukowo-technicznych, które posiadają stopień naukowy lub tytuł naukowy i wyraziły zgodę na zaliczenie do liczby N.

Wsparcie inicjatyw grantowych obejmuje jedynie te docelowe rodzaje projektów, które przekładają się na zwiększenie jakości prowadzonych w jednostce badań, warunkują uzyskanie wysoko punktowanego dorobku naukowego, zapewniają jednostce koszty pośrednie, promują współpracę ponadregionalną/ponadkrajową, a także uwzględniają wsparcie finansowe dla doktorantów i/lub tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyczynią się do awansu naukowego.

Wsparcie finansowe mogą uzyskać jedynie te inicjatywy, które aby zwiększyć szansę sukcesu docelowej aplikacji wymagają przeprowadzenia wstępnych badań, zgromadzenia materiału badawczego (kwerendy) i/lub nawiązania współpracy z partnerem z zewnętrznego ośrodka o profilu naukowym.


W związku z ustawowym obowiązkiem (art. 18 ustawy o zasadach finansowania nauki) zaplanowania przez każdą jednostkę naukową działań mających na celu komercjalizację badań naukowych dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza I edycję wydziałowego konkursu na projekty służące pozyskaniu środków z dotacji celowej na działania związane z komercjalizacją badań naukowych. W roku 2017 pełna pula środków przeznaczonych na wyżej wymieniony cel wynosi 65 000 złotych. logo Narodowego Centrum NaukiMiniatura

Grant dla naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Konkurs na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych, który ma na celu finansowanie działania naukowego realizowanego przez osoby planujące ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze czy konferencyjne.

Czas realizacji: do 12 miesięcy.
Wysokość finansowania projektu:  do 50 tys. zł.
Nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły: od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.
Szczegóły dotyczące wypełniania wniosku: www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zal_3_MINIATURA_1_wniosek.pdf

 

 

Accessibility