Konkursy na granty (NCN, NCBR, MNiSW itp.)

logo HR

Uniwersytet Śląski z logo „HR Excellence in Research


logo Narodowego Centrum NaukiMiniatura

Dla kogo: Konkurs dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i nie kierują projektem badawczym oraz nie są laureatami konkursów finansowanych ze środków NCN. Grant przeznaczony dla osób planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, którego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie finansowane mogą być badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny
Czas realizacji: Do 12 miesięcy
Finansowanie: Od 5 tys. do 50 tys. zł; budżet całego konkursu wynosi 20 mln zł
Kryteria oceny: Poziom naukowy i nowatorski charakter planowanego działania, wpływ realizacji działania na rozwój kariery osoby realizującej działanie naukowe, osiągnięcia naukowe osoby realizującej działanie
Nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły: do 31 grudnia 2018 roku


logo Narodowego Centrum NaukiOpus
Konkurs przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. Projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie lub przez zespół badawczy. W ramach realizacji projektu można otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.
Nabór wniosków: do 17 grudnia 2018 r.logo Narodowego Centrum Nauki
Preludium
Konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy – może, ale nie musi być on związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.
Nabór wniosków: do 17 grudnia 2018 r.

logo Narodowego Centrum NaukiSonata
Konkurs skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011–2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego.
Nabór wniosków: do 17 grudnia 2018 r.


logo Narodowego Centrum NaukiBeethoven 
Konkurs na finansowanie zintegrowanych polsko-niemieckich projektów badawczych, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i niemieckie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Kierownik polskiego zespołu naukowego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Projekty powinny dotyczyć badań podstawowych i zawierać program wspólnych badań. Finansowanie może być przyznane na okres 24 lub 36 miesięcy.
Nabór wniosków: do 17 grudnia 2018 r.

Accessibility