Konkursy na granty (NCN, NCBR, MNiSW itp.)

logo HR

Uniwersytet Śląski z logo „HR Excellence in Research


logo Narodowego Centrum Nauki

Dziedzictwo narodowe
Konkurs, w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego. W tym roku priorytetowymi obszarami badawczymi dla projektów są:
a) Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
b) Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
c) Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
d) Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
Nabór wniosków trwa do 31 października 2019 r.


logo Narodowego Centrum Nauki

Uniwersalia
Konkurs, w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu:
a) włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1”),
b) włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”).
Nabór wniosków trwa do 31 października 2019 r.

logo Narodowego Centrum NaukiFundamenty
Konkurs, w którego ramach jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki. Tematem badawczym dla projektów jest „Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju”.
Nabór wniosków trwa do 31 października 2019 r.


logo Narodowego Centrum Nauki

Miniatura
Grant przeznaczony dla osób planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, którego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie finansowane mogą być badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.
Konkurs dla osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które nie kierowały i nie kierują projektem badawczym oraz nie są laureatami konkursów finansowanych ze środków NCN.
Czas realizacji: do 12 miesięcy
Finansowanie: od 5 tys. do 50 tys. zł
Nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły: od maja do 31 grudnia 2019 r.

 

Accessibility