Konferencje naukowe

Zdjęcie: wykład prof. Tadeusza Sławka, który gestykulując mówi do zebranych słuchaczy

 

Konferencje w 2017 roku

 

zdjęcie: zachód słońca w Paryżu

Współczesne literatury francuskojęzyczne: uniwersalność codzienności i uniwersalność codzienna (Les littératures francophones d’aujourd’hui: l’universel du et au quotidien)

Termin: 24 kwietnia

Miejsce: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu

Opis: Banalne może wydać się stwierdzenie, że trudne jest znalezienie punktów wspólnych i ściśle określonych tendencji w literaturze, która od wielu już lat przyjmuje różne oblicza. Niezależnie od kręgu kulturowego i językowego tym, co łączy twórczość literacką, jest zainteresowanie, którym obdarza się codzienność czy też wręcz banalność życia. Współcześni pisarze pochylają się nad codziennością, tym, co nieważne, odnajdując w tym obszarze, paradoksalnie, niezwykłe bogactwo i odkrywczą moc zwykłości, czemu dają wyraz w różnych gatunkach literackich i różnorodnych praktykach narracyjnych: autofikcji, powieści, noweli, dzienniku, eseju. W literaturze odchodzi się od monumentalnych powieści, proponując teksty bez historii, które skupiają się na zwyczajności i braku zdarzeń. Zainteresowanie tematyką codzienności wymaga bez wątpienia specyficznego sposobu konstrukcji tekstu, który będzie w stanie zaintrygować czytelnika tym, co nie wydaje się godne literatury. Konferencja naukowa „Les littératures francophones d’aujourd’hui: l’universel du et au quotidien” będzie poświęcona refleksji na temat wizji codzienności we współczesnych literaturach frankofońskich. Językiem konferencji będzie język francuski.  


zdjęcie: dwójka małych dzieci pochylona nad kartką papieru

Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej

Termin: 24–25 maja 

Miejsce: Wydział Filologiczny w Katowicach

Organizator: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Opis: Według Marthy C. Nussbaum jedną z powinności szkoły jest wpieranie krytycznego myślenia, a tym samym odwagi, jakiej wymaga wyrażanie sprzeciwu wobec dominujących opinii. Niebagatelną rolę w kształceniu tej umiejętności odgrywają lekcje języka polskiego, na których wielokierunkowa refleksja nad językiem zwiększa szansę na rozmaite interpretacje tekstów kultury. Konferencja „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej” zostanie poświęcona tym trzem obszarom działań obecnych na kolejnych etapach edukacji. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi następujące kwestie:

  • od słowa do tekstu, od tekstu do słowa,
  • edukacja językowa jako środek do rozumienia świata,
  • interdyscyplinarność edukacji polonistycznej,
  • nie tylko poloniści – miejsce i rola interpretacji na innych przedmiotach,
  • interpretacja a system edukacji,
  • etyka i interpretacja.

zdjęcie: żółto-czarny motyl na wyciągniętej dłoniZootanatos

Termin: 25–26 września 

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) w Katowicach

Organizator: Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej 

 Opis: To III interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt”. Tematem tegorocznej edycji będzie „Zootanatos”. Konferencja, która adresowana jest do literaturoznawców, językoznawców, historyków, filozofów, kulturoznawców, etnologów, psychologów, weterynarzy, biologów, ma na celu zaprezentowanie dawnych i współczesnych zootanatologii, czyli tematu śmierci zwierząt w jej różnych formach i przejawach. W centrum zainteresowania znajdzie się refleksja naukowa na temat śmierci/umierania zwierząt w różnych okolicznościach (działania wojenne, korrida, rzeźnia, polowanie, kłusownictwo, wędkarstwo, doświadczenia medyczne, walki zwierząt) i w warunkach naturalnych w wieloaspektowym kontekście filozoficznym, etycznym, ekologicznym, literackim, kulturowym, medycznym i weterynaryjnym, społecznym, psychologicznym, etnograficznym, religijnym i in.

Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą: wymiary śmierci zwierząt, „umieranie” czy „zdychanie” zwierząt, wspólnota losu ludzkiego i zwierzęcego w obliczu śmierci, jak uwrażliwiać na śmierć istot pozaludzkich, wymieranie czy zabijanie gatunków, „wieczne życie” i wszelkie inne propozycje badawcze dotyczące fenomenu śmierci.

Organizatorami wydarzenia są Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Historii Literatury Rosyjskiej.


zdjęcie promujące konferencję "Rusycystyka i współczesność". Widok na Moskwę

Rusycystyka i współczesność

Termin: 27–29 września

Miejsce: Wydział Filologiczny w Sosnowcu

Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Opis: Planowana konferencja będzie poświęcona współczesnym rusycystycznym badaniom językoznawczym, literaturoznawczym oraz przekładoznawczym. Uczestnicy podejmą dyskusję m.in. nad związkami kultury rosyjskiej z kontekstem społeczno-politycznym współczesności, nad pojęciem tożsamości i mentalności rosyjskiej czy procesem komunikacji międzykulturowej. Wśród proponowanych zagadnień znajdą się także te dotyczące nauczania języka specjalistycznego czy miejsca nowych technologii w procesie nauczania języka rosyjskiego. Spotkanie międzynarodowego grona rusycystów będzie ponadto okazją do wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka rosyjskiego jako obcego. XX jubileuszowe spotkanie rusycystów z Europy i Azji po raz pierwszy odbędzie się w murach Uniwersytetu Śląskiego. Językiem roboczym konferencji będzie język rosyjski. Współorganizatorami wydarzenia są: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Sankt Petersburgu, Odeski Uniwersytet Narodowy, Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze, Euroazjatycki Uniwersytet Państwowy w Astanie oraz Uniwersytet Rzeszowski. Patronat nad tegoroczną edycją wydarzenia objęli Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne oraz Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej.


zdjęcie: słuchacze zebrani w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ

Płeć awangardy

Termin: 18–20 października

Miejsce: Wydział Filologiczny w Katowicach

Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ

Opis: Temat konferencji jest zaproszeniem do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji nad niemal nieobecnym na gruncie polskiej humanistyki zagadnieniem relacji płci i awangardy. Perspektywa ta nie ogranicza się jednak do obecności czy raczej, zwłaszcza w polskiej literaturze i sztuce, nieobecności „kobiecej awangardy” i zadania pytania o powody niewielkiej aktywności kobiet jako autorek eksperymentatorskich gestów. Równie interesujące są bowiem awangardowe konstrukty kobiecości i męskości, na jakie napotykamy w literaturze i sztukach plastycznych, a – może zwłaszcza – w awangardowych manifestach i innego typu wypowiedziach o charakterze metaartystycznym. Podjęcie tematu „płci awangardy” skłania jednak również do prześledzenia w tej perspektywie założeń teoretycznych i filozoficznych dyskursów, zarówno tych należących do historii zachodniej myśli feministycznej, jak i tych rozwijających teorię awangardy. Uwaga badaczy zostanie skoncentrowana zarówno na awangardach historycznych, jak i neoawangardach, skłaniając do zakreślenia szerokich ram czasowych, obejmujących zjawiska XX i XXI wieku. Natura awangardowego gestu, wymierzanego stale w instytucje sztuki i niwelującego wszelkie w obrębie niej podziały, zmusza natomiast do rozszerzenia obszaru badawczego zainteresowania na wszystkie dziedziny artystycznej aktywności, a kosmopolityzm awangardy nakazuje z kolei zniesienie narodowych ram refleksji.

Accessibility