grafika promująca konferencję "Biopoetyka płci" przedstawiająca fragment DNA

Konferencja pt. „Biopolityka męskości”

Narodziny biopolityki, które zdaniem Michela Foucault należy datować na przełomie XVIII i XIX wieku, stawiają kwestię męskości, jeśli nie w centrum zainteresowania myśli filozoficznej XX i XXI wieku, to na jego produktywnych obrzeżach. Troska, którą interwencje biopolityczne roztoczyły wokół życia człowieka, koncentrowała się w dużej mierze na zadaniach, które przypisywały mężczyznom konieczność kształtowania i obrony męskiej tożsamości, zdolnej przeciwstawić się rozmaitym zagrożeniom (wewnętrznym i zewnętrznym). Obowiązek dbania o zdrowie, konieczność doskonalenia ciała oraz dbanie o rozwój umysłowy i osobisty poprzez cały system urządzeń biopolitycznych, takich jak: higienizacja, aktywność fizyczna (gimnastyka, sport, przygotowanie wojskowe), edukacja, zachęta do działalności społecznej i politycznej, zaangażowanie w szeroko pojmowaną obronność (immunizację), miały przyczynić się do udoskonalenia ducha męskości, przy jednoczesnym zaangażowaniu go w interes polityki państwowej, ekonomii kapitalistycznej oraz ideologii narodowej, rasowej czy klasowej. W tym kontekście kłopotliwy wydaje się również udział pierwiastka męskiego w procesie przekształcania dyrektyw biopolitycznych w śmiercionośny aparat tanatopolityki (zagłada, Holocaust, terroryzm). Innymi słowy, organizatorzy chcieliby spojrzeć na kwestię męskości, przemieszczając optykę z dyskursów genderowych, ukształtowanych w dziedzinie gender studies czy masculinity studies, w obszar zagadnień biopolitycznych. Celem nadrzędnym konferencji będzie zastanowienie się nad tym, w jaki sposób biopolityczne dyrektywy wpływały na sposób „produkowania” męskości na przestrzeni ostatnich stuleci.

„Biopoetyka męskości” stanie się tematem przewodnim ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbywać się będzie od 19 do 21 września 2018 rokuCentrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Wśród poruszanych problemów znajdują się m.in. następujące zagadnienia:

 • kwestia męskości w dyskursach biopolitycznych (M. Foucault, D. Haraway, G. Agamben, M. Hardt/A. Negri, R. Esposito, E. Cohen i in.),
 • kategoria biowładzy w obszarze studiów genderowych i studiów nad męskościami,
 • kwestia „wychowywania” do męskości (ideologiczne aparaty państwa, rodzina, kościoły),
 • udział mężczyzn i ich role w kształtowaniu biowładzy,
 • społeczne normy praktykowania męskości (sporty, myślistwo, grupy paramilitarne, wspólnoty religijne),
 • konstruowanie i (re)konstruowanie męskich ciał (dyskursy medyczne, problem inwalidztwa wojennego, sport, kulturystyka, protetyka, etc.),
 • rodzina i normy rodzinne jako agenci biopolityczności,
 • męska seksualność w perspektywie dyrektyw biopolitycznych,
 • biopolityka męskości a ekonomia,
 • biopolityka męskości i możliwości/strategie jej kontestowania,
 • współczesne wymiary biopolityki męskości (zmiany technologiczne, transnarodowość i globalizacja),
 • męska „odporność” w kontekście dyskursów immunizacyjnych,
 • biopolityka męskości w badaniach literaturoznawczych.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie: https://biopolitykameskosci.wordpress.com.

Accessibility