Konferencja „Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego…”

2 grudnia 2016 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach (w sali nr 010 i auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka) odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Źródła, konteksty, nawiązania”. Sesja została zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Komisję Historycznoliteracką katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

Problematyka spotkania koncentrować się będzie wokół szeroko rozumianego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego – dzieł literackich i tekstów użytkowych. Ich twórcy przed wiekami współtworzyli bogate życie polityczne i kulturowe dawnej Rzeczypospolitej, które stanowiło ważny punkt odniesienia dla następnych pokoleń pisarzy, zarówno litewskich, jak i polskich. W związku z tym program obrad składa się z dwóch części, sygnalizowanych w nadrzędnej formule tytułowej konferencji. Pierwszą z nich wypełnią analizy i interpretacje różnorodnego pod względem formalnym piśmiennictwa, które będą przybliżać problemy staropolskiej kultury literackiej i obyczajów, a także znaczenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dopełnieniem „źródłowych” dociekań będzie część druga obrad poświęcona odczytaniom dzieł późniejszych (aż do czasów najnowszych). Lektury te pozwolą bliżej określić konteksty, metody i znaczenie wielostronnych odwołań twórców do spuścizny dawnej Litwy.

Program konferencji (plik pdf)

Accessibility