zdjęcie: prof. Andrzej Kowalczyk i prof. Jolanta Tambor

Kolejne zebranie Komisji ds. strategii promocji i nauczania języka polskiego

28 marca 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się kolejne spotkanie Komisji ds. strategii promocji i nauczania języka polskiego powołanej na mocy umowy między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Śląskim. Komisja to zespół ekspertów z różnych dziedzin, celem jej działania jest analiza stanu obecnego nauczania i promocji języka polskiego poza granicami kraju i w Polsce w odniesieniu do imigrantów, reemigrantów, osób z mniejszości narodowych itp. podejmujących naukę w polskich szkołach, na jej podstawie komisja wypunktuje mocne i słabe strony dotychczasowych działań, a następnie przedstawi propozycje poprawy sytuacji.

Marcowe posiedzenie Komisji miało charakter szczególny. Rozpoczęło je wręczenie powołań dla ekspertów wskazanych w umowie z MNiSW: prof. Władysław Miodunka z Uniwersytetu Jagiellońskiego jako przewodniczący, prof. Jolanta Tambor z UŚ jako zastępca przewodniczącego i jako członkowie – z Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr hab. Anna Seretny i prof. Dorota Praszałowicz, z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Roman Szul, z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Jan Mazur, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Tadeusz Zgółka, z Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Pawłowski, Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Kazimierz Ożóg, z UŚ: prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska i dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak. Uroczystego aktu wręczenia powołań dokonał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który podkreślał, jak ważne jest dla UŚ i dla prac Komisji przyjęcie zaproszenia do niej tak wybitnych specjalistów z najważniejszych ośrodków akademickich, realizujących zadania nauczania i promocji języka polskiego jako obcego.

Druga część posiedzenia miała charakter roboczy. Prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska, członkini Komisji wraz z dr hab. Danutą Krzyżyk z UŚ (zaproszoną przez Komisję specjalistką m.in. od międzynarodowego prawa oświatowego) przedstawiły zagadnienia roli, funkcji, zadań i praw nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego/dziedziczonego oraz oczekiwań w tej dziedzinie i możliwości unormowania sytuacji na różnych szczeblach i w różnych podmiotach. W dyskusji sporo miejsca zajęła kwestia ustanowienia i regulacji statusu nauczyciela polonijnego, która do tej pory nie podlegała odpowiedniej opiece i namysłowi właściwie żadnego z resortów. Kolejne posiedzenie poświęcone będzie skonfrontowaniu warunków nauczania języka polskiego jako obcego w różnych regionach świata – jako specjalistkę Komisja zaprosiła dodatkowo dr hab. Aleksandrę Achtelik z UŚ. Sekretarzem Komisji jest dr Agnieszka Tambor.

Komisja ds. nauczania promocji i nauczania języka polskiego w świecie ma za zadanie opracowanie projektu strategii, który będzie uwzględniać: nauczanie języka polskiego jako obcego we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich poziomach, zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i innych formach; promocję języka polskiego w świecie, wraz ze wskazaniem priorytetowych kierunków geograficznych i obszarów merytorycznych oraz narzędzi promocji; koordynację działań oraz określenie zadań poszczególnych instytucji i wreszcie wskazanie zakresu niezbędnych zmian legislacyjnych i sposobów finansowania.

Accessibility