„Tradycyjna wiedza ekologiczna rdzennych grup mniejszościowych Kanady (TEKW)”

mgr Rafał Madeja (Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)

W ramach mojej pracy doktorskiej prowadzę badania naukowe w zakresie tradycyjnej wiedzy rdzennych grup mniejszościowych Kanady (TEKW), w szczególności ludności Kwakwaka’wakw, Nuuchahnulth oraz Masquam zamieszkujących Prowincję Kolumbii Brytyjskiej. Badania naukowe prowadzone przeze mnie na University of British Columbia w Vancouver oraz na terenie kilku rezerwatów w Alert Bay, Marktosis, Lilooet oraz Vancouver znajdujących się w Kolumbii Brytyjskiej dotyczą tradycyjnej wiedzy ekologicznej (TEKW), która jest oparta na ciągłej obserwacji zmian klimatycznych oraz otaczającej fauny i flory charakterystycznej dla zachodniego wybrzeża Kanady. Zwracam uwagę na duże znaczenie czterech następujących filarów, które stanowią podstawę lokalnej wiedzy (TEKW): consent (zgoda na harmonijne zdrowe życie), recognition (uznanie praw innych do istnienia), respect (szacunek do życia) oraz continuity (zachowanie ciągłości życia w zgodzie i harmonii). Podejmuję analizę zmian, jakim ulegały różnorakie praktyki lokalnej wiedzy (TEKW) podczas adaptacji rdzennych grup społecznych do zmieniającego się środowiska, co niewątpliwie miało istotny wpływ na systematyczne uaktualnianie lokalnej wiedzy, a także jak wpływała ona na relacje rdzennych mieszkańców z otaczającym ich ekosystemem i stanowiła podstawę zrównoważonego zarządzania i wykorzystania żywych zasobów naturalnych. Główny nacisk położony jest na dokumentacje oraz analizę rożnych form narracji oraz sztuki, które są odpowiedzialne za przechowywanie oraz ilustrowanie tradycyjnej wiedzy ekologicznej (TEKW) poświęconej tradycyjnym praktykom zarządzania oraz wykorzystywania żywych zasobów naturalnych.

 

Accessibility