„Filozofia i teoria narracji w kontekstach historycznoliterackich”

dr hab. Jacek Mydla (Zakład Teorii Literatury i Kultury, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)

Badania koncentrują się na historii literatury angielskiej: tzw. gotyku literackim w Anglii (XVIII i XIX wiek), literaturze tajemnicy i grozy i jej odmianach, zjawiskach nadprzyrodzonych w literaturze (np. twórczość M. R. Jamesa), opowieści niesamowitej, historycznych i kulturowych kontekstach związanych z przełamywaniem (empirystycznych i oświeceniowych) paradygmatów mimetycznego konstruowania rzeczywistości literacko wykreowanej. Ponadto w centrum zainteresowań sytuuje się teoria narracji w zastosowaniu do klasyki literatury brytyjskiej (Austen, Dickens, Conrad) oraz do zagadnień grozy (horror), tajemnicy i suspensu, a także rozbudowana definicja narracji i narracyjności. Wśród badanych kwestii znajdą się także aspekty filozoficzne dzieła literackiego: problematyka czasu (czasu przedstawionego, czasu narracji i czasu lektury; anachronia), zagadnienia ontologiczne związane ze statusem bytowym dzieła literackiego i świata przedstawionego; struktury światów literacko wykreowanych, a także funkcjonowanie języka w dziele literackim: funkcje języka w dramacie (tzw. funkcja dramatyczna); przepływ i obieg informacji w utworze prozatorskim.

Accessibility