„Ciało Innego w feministycznym postkolonialnym dyskursie science fiction”

mgr Agnieszka Podruczna (Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)

Realizowany temat badawczy „Ciało Innego w feministycznym postkolonialnym dyskursie science fiction” (“Reading the Body of the Other in Feminist Postcolonial Science Fiction”) ma na celu przybliżenie zjawisk z pogranicza teorii postkolonialnej oraz teorii science fiction w kontekście przedstawień cielesności w tymże gatunku literackim, ze szczególnym uwzględnieniem podgatunku postkolonialnego feministycznego science fiction, reprezentowanego przez pisarki pochodzące z różnych kręgów kulturowych, piszące w języku angielskim. Temat ów stawia sobie za podstawowy przedmiot badań związki pomiędzy cielesnością a tożsamością (przede wszystkim tożsamością etniczną), poszukując w analizowanych dziełach odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób owe związki wpływają na podmiotowość jednostki, biorąc jednocześnie pod uwagę szerszy kontekst kulturowy — w pierwszej zaś kolejności kontekst kolonialny, postkolonialny i neokolonialny. Ciało (przede wszystkim zaś ciało kobiece) zostaje więc poddane analizie nie tylko w kontekście samych badań nad zjawiskiem cielesności, ale również staje się przesłanką do rozmowy na temat związków ciała z pamięcią (również pamięcią kulturową), praktykami diaspory i szeroko rozumianym zjawiskiem transgresji. Ponadto, w ramach realizowanego tematu badawczego, krytycznemu spojrzeniu poddany zostaje sam gatunek science fiction oraz jego związki z paradygmatem kolonialnym, w którym głównonurtowe science fiction znajduje swoje korzenie. Przy tym, że względu na stosunkowo niewielką ilość opracowań dotyczących zagadnień postkolonialnego science fiction powstałych do tej pory, realizacja tego tematu badawczego jest okazją do zapełnienia niszy badawczej, jaka powstała w trakcie ostatniej dekady, podczas której ów podgatunek zaczął upowszechniać się na większą skalę i tym samym stał się ważnym elementem kulturowego dziedzictwa zarówno literatury postkolonialnej, jak i literatury science fiction.

Accessibility