„Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia”

kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Kunce (Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Rozwój” 2.b, 2bH 15 0099 83.

Badania kulturoznawcze mające na celu radykalne uzupełnienie i transformowanie dotychczasowych ujęcia dizajnu poprzemysłowych przestrzeni o złożoną analizę filozofii i antropologii miejsca. Kluczowe jest przejście od ujęcia dizajnu, jako jedynie artystycznej i społecznej ingerencji w przestrzeń postindustrialną do dizjanu, który byłby wejściem w złożoną kulturową wykładnię miejsca – regionu, tożsamości miejsca, fundamentów aksjologicznych i metafizycznych wspólnoty, doświadczenia kulturowego. Szukanie miejsca, zakorzenienia i domu po stronie projektowania przestrzeni poprzemysłowej wymaga spotkania artysty, praktyka kultury z badaczem, i to nie w niezakorzenionej próżni eksperymentu sztuki, ani nie w neutralnej przestrzeni nauki, ale na styku porządków myślenia i doświadczenia kulturowego – by budować ścieżkę badawczą, wrażliwą na czas i miejsce, kulturową i historyczną głębię. Wydobycie potencjału w poprzemysłowej przeszłości jest zarazem wezwaniem do odpowiedzialnego wpisania się w miejsce.

Strona projektu: www.postindustrialplace.us.edu.pl

 

Accessibility