„Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języków obcych na różnych poziomach nauczania i dla różnych typów odbiorcy”

prof. zw. dr hab. Halina Widła (Zakład Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki)

Celem przedsięwziętych badań jest kontynuowanie prac nad stworzeniem metodologii pozwalającej na dokonanie pomiaru dydaktycznego wyników nauczania wspomaganego przez nowe technologie. Kontynuowane są badania nad wykorzystaniem nowych technik, zwłaszcza multimedialnych w nauczaniu / uczeniu się języków obcych. Szczególnie ważną rolę w realizacji projektu mają badania nad przyswajaniem trzeciego języka. Analizy takie stanowią kontynuację badań nad interferencją. Warunkiem sprostania temu zadaniu jest opracowanie solidnych podstaw teoretycznych tłumaczących istotę badanego zjawiska.

W centrum zainteresowania znajduje się również proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych, stanowiący jeden z kluczowych elementów oceniania kształtującego (nazywanego także formatywnym) oraz polaryzacja efektów kształcenia na odległość.

Ważnymi założeniami badawczymi były refleksje nad oceną wartości oraz skuteczności metody kształcenia na odległość. W badaniach stosowano podejście hybrydowe, łączące analizy ilościowe oraz jakościowe. W celu sprawdzenia efektywności badanych metod prowadzone były eksperymenty dydaktyczne.

Accessibility