„Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą”

mgr Marlena Gęborska (Zakład Bibliotekoznawstwa, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Przedmiotem badań jest działalność polskich i zagranicznych bibliotek aktywnie promujących książkę dziecięcą. Rozważane są w szczególności działania podejmowane są we współpracy z twórcami literatury dla dzieci i młodzieży. Umiejętność korzystania z informacji związana jest z krytycznym myśleniem, które młody człowiek może rozwinąć wyłącznie poprzez kształtowanie kompetencji czytelniczych od najmłodszych lat. Biblioteka promująca współczesną książkę dziecięcą powinna zatem położyć szczególny nacisk na rozwój języka, kształtowanie myślenia abstrakcyjnego i analitycznego poprzez tworzenie opozycji do hipertekstualnego doświadczania codziennych komunikatów, przy jednoczesnym uwzględnieniu cech socjologicznych pokoleń – Y, czyli potrzeby różnorodności, aktywności i współtworzenia oraz tendencji do szybkiego zniecierpliwienia i raptowności oraz Z, które to ponadto ceni ciągłe eksperymentowanie oraz zmianę umożliwiającą rozwój i dostarczającą wielu wrażeń.

Celem głównym badań jest zaproponowanie modelu akcji bibliotecznych w kontekście promocji oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Ocena polskiej oferty kulturalnej skierowanej do młodego pokolenia i wypracowanej w ostatnim piętnastoleciu wydaje się szczególnie interesująca, ponieważ w tym czasie biblioteki publiczne podlegały intensywnym zmianom w systemie komunikacji (nowatorstwo elektroniczne), otoczenia zewnętrznego oraz szeroko pojętych zainteresowań i potrzeb czytelniczych. Badania mają na celów również rozeznanie w możliwościach i wypróbowanie rozwiązań, które sprawdziły się już w innych bibliotekach zarówno w Polsce, jak i zagranicą (USA, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, Hiszpania, Francja i Niemcy).

Accessibility