„Literacka rama wydawnicza w polskich postyllach z XVI wieku. Wybrane problemy”

mgr Iwona Rak (Zakład Bibliotekoznawstwa, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Badany materiał źródłowy obejmuje elementy składające się na literacką ramę wydawniczą szesnastowiecznych roczników kazań polskich autorów. W centrum zainteresowania znajdują się katolickie oraz protestanckie zbiory kazań, w których tytule występuje termin „postylla”. Ze względu na szeroki zakres badanego zagadnienia refleksją są objęte wyłącznie księgi homiletyczne wydane za życia ich twórców. Omawiany materiał obejmuje prace pięciu polskich postyllografów (Mikołaja Reja, Jakuba Wujka, Grzegorza z Żarnowca, Pawła Gilowskiego, Marcina Białobrzeskiego), łącznie czternaście druków. Analizie poddawane są źródła prymarne dostępne w zbiorach następujących książnic: Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Książąt Czartoryskich, Biblioteki Kórnickiej.

Zestawienie dzieł twórców przynależących do dwóch zwalczających się konfesji umożliwi wykazanie różnic i podobieństw w zakresie ukształtowania ramy wydawniczej roczników kazań. Takie panoramiczne spojrzenie na katolicką i protestancką postyllografię szesnastego stulecia inicjuje nowy sposób postrzegania postylli — nie tylko jako gatunku wypowiedzi, ale także typu książki.

Accessibility