„Informacja archiwalna”

dr Justyna Adamus-Kowalska (Zakład Zarządzania Informacją, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Wśród problemów informacji naukowej ważne miejsce zajmuje informacja specjalistyczna. Jednym z rodzajów takiej informacji jest informacja archiwalna. Dr Justyna Adamus-Kowalska w swoich badaniach pokazuje rozwiązania, które mają na celu wzbogacić teorię nauki o informacji o nowe obszary badawcze, związane z informacją archiwalną, dotąd nie poruszane w literaturze z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Daje ona obraz tego, jak zmienia się forma dokumentu (dokumentu w rozumieniu prawnym). W swoich badaniach próbuje wskazać, jakie są konsekwencje zmiany dokumentu tradycyjnego na dokument elektroniczny oraz przewidzieć jak w przyszłości będzie odtwarzana wiedza o obecnych czasach. Świat jest kreowany przez media, co z jednej strony może wzbogacić obraz świata, ale też może prowadzić do jego zafałszowania. Dokument zawsze posiada swoją wartość. W bieżącym funkcjonowaniu dokumentu jest to zazwyczaj wartość dowodowa, natomiast po ustaniu bieżącej użyteczności część dokumentacji uznawana jest za dokumentację o wartości historycznej, dlatego też bardzo istotne jest zobrazowanie tego jak zmienia się informacja archiwalna i co w przyszłości będzie stanowić ten rodzaj informacji specjalistycznej w obrębie nauki o informacji. Archiwa i archiwiści stoją na straży dziedzictwa kulturowego narodu. Ta rola archiwum spycha je niejako do postawy całkowicie biernej wobec dokonujących się obecnie przemian. Rodzą się pytania o znaczenie nadzoru archiwalnego, zwanego nadzorem nad narastającym zasobem archiwalnym i jego wpływu na kształtowanie tegoż zasobu. Badania dr Justyny Adamus-Kowalskiej mają na celu pokazanie nowych, niezbadanych obszarów, do których zmierza produkcja aktowa. Samo już przeniesienie pojęć, właściwych dla dokumentacji papierowej, w świat wirtualny, sprawia trudności interpretacyjne (np. elektroniczna paczka archiwalna). Przywiązanie archiwistów do tradycji, silne powiązanie z genezą i otoczeniem w jakim dokumentacja powstaje może prowadzić do zbyt dużego opóźnienia we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, dlatego też w badaniach wskazywane są narzędzia i metody mogące usprawnić i przyspieszyć proces informatyzacji archiwów.

 

Accessibility