„Cytowania w polskich bazach bibliograficznych”

dr Anna Seweryn (Zakład Zarządzania Informacją, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Rejestracja cytowań znacząco wpływa na funkcjonalność bibliograficznych baz danych, zwiększając ich potencjał informacyjno-wyszukiwawczy i podnosząc ich wartość naukową (indeksy cytowań stanowią na ogół sprawne obserwatoria przepływu informacji w nauce). Ponadto, zaczerpnięte z tego typu baz wskaźniki bibliometryczne nierzadko znajdują zastosowanie w polityce naukowej, pomimo wielu kontrowersji wykorzystywane jako istotny element oceny parametrycznej dorobku naukowego uczonych i jednostek badawczych. Niezależnie od „kariery” międzynarodowych, multidyscyplinarnych indeksów cytowań (bazy Web of Science czy Scopus), coraz częściej w wielu krajach – także w Polsce – podejmowane są również podobne inicjatywy lokalne, najczęściej o zasięgu ograniczonym do piśmiennictwa krajowego. Badania skupiają się na analizie zjawiska indeksacji cytowań w polskich bazach bibliograficznych i obejmują takie zagadnienia, jak: potrzeba, zasadność i celowość rejestracji cytowań w krajowych bazach danych (z uwzględnieniem baz dziedzinowych i instytucjonalnych, zarówno tych z założenia tworzonych jako indeksy cytowań, jak i baz pierwotnie zamierzonych jako bibliograficzno-abstraktowe, które indeksowanie cytowań rozpoczęły dopiero na pewnym etapie swego rozwoju). Istotnym elementem tego obszaru badawczego są prace związane z tworzeniem i rozbudową bazy CYTBIN (Cytowania z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). Serwis ten, rozwijany od 2002 r. w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, zawiera dane o artykułach z wybranych polskich czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliologii, informatologii i dyscyplin pokrewnych wraz ze wszystkimi źródłami cytowanymi w tych dokumentach. Oprócz celów dokumentacyjno-informacyjnych i naukowych, typowych dla tego typu przedsięwzięć, baza CYTBIN jest również wykorzystywana w dydaktyce akademickiej.

 

Accessibility