„CYTBIN (cytowania w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej) – krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii”

dr Izabela Swoboda (Zakład Zarządzania Informacją, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej)

Indeksy cytowań to wyspecjalizowane bibliograficzne bazy danych, w których w opisach artykułów, oprócz standardowych danych bibliograficznych i charakterystyki rzeczowej, uwzględnia się również informacje o wszystkich dokumentach wskazanych w ich bibliografiach załącznikowych i/lub przypisach bibliograficznych. Taki sposób indeksowania prac naukowych dokumentuje przepływ informacji pomiędzy publikacjami ukazującymi się współcześnie a wszelkimi źródłami bibliograficznymi, na które powołali się ich autorzy – zgodnie z założeniem, że cytowania przejrzyście odzwierciedlają pewne, bardziej lub mniej ścisłe, ale faktycznie zachodzące powiązania (najczęściej tematyczne lub metodologiczne) między pracą cytującą i pracami w niej cytowanymi. Budowany w Zakładzie Zarządzania Informacją Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej CYTBIN to baza bibliograficzno-abstraktowa z indeksem cytowań, rejestrująca od 2000 r. zawartość wybranych polskich czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliologii, informatologii i dyscyplin pokrewnych. Oprócz celów dokumentacyjno-informacyjnych i naukowych CYTBIN jest zorientowany na dydaktykę akademicką i wykorzystywany jako element nauczania metodyki działalności informacyjnej. Struktura bazy oraz charakter rejestrowanych danych sprawiają, że CYTBIN jest znakomitym narzędziem umożliwiającym prowadzenie wieloaspektowych analiz ilościowych (a w pewnym stopniu również jakościowych) dotyczących obiegu informacji w zakresie bibliologii i informatologii w Polsce. W miarę zwiększania się zasobu bibliograficznego, CYTBIN staje się coraz bardziej wartościowym narzędziem diagnozy stanu i ewolucji wiedzy bibliotekoznawczej odzwierciedlonej w polskich publikacjach naukowych i fachowych, docelowo ma pełnić funkcję dziedzinowego obserwatorium przepływu informacji i wiedzy.

Accessibility