siedzący przy stole uczestnicy spotkania - zdjęcie grupowe

Jubileusz 60-lecia Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

17 czerwca 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się jubileusz 60-lecia istnienia Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, która należy do najstarszych tego rodzaju jednostek w Uniwersytecie Śląskim. Powstała z inicjatywy prof. Mieczysławy Mitery-Dobrowolskiej w roku 1958 (wówczas – jako Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego) na Wydziale Filologiczno-Historycznym katowickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od początku działalności Katedry jej pracownicy prowadzą badania empiryczne (m.in. nad kompetencjami językowymi i literacko-kulturowymi uczniów, językiem i funkcjami podręczników szkolnych, literaturą dla dzieci i młodzieży), włączają się w nurt ogólnopolskich badań edukacyjnych, uczestnicząc w projektach naukowo-badawczych, owocnie współpracują z instytucjami oświatowo-kulturalnymi, a równocześnie zajmują się przygotowaniem studentów filologii polskiej do zawodu nauczyciela.

Jubileuszowe spotkanie stanie się okazją do przypomnieć naukowe, dydaktyczne, wydawnicze i organizacyjne dokonania jej pracowników, a także przedstawić wkład, jaki wnieśli oni nie tylko w rozwój ogólnopolskich badań oraz inicjatyw dydaktycznych, ale również w integrowanie środowisk polonistycznych w kraju.

Na jubileuszowe spotkanie zostaną zaproszeni wybitni dydaktycy literatury i języka polskiego: długoletni kierownik Katedry prof. Edward Polański, nestorzy dydaktyki z różnych ośrodków naukowych w Polsce, między innymi: prof. prof. Jadwiga Kowalikowa (UJ; obecnie PWSZ w Tarnowie), Regina Pawłowska (UG), Barbara Myrdzik (UMCS), Zenon Uryga (UP w Krakowie), Henryk Kurczab (UR), a ponadto przedstawiciele władz oświatowych, nauczyciele – absolwenci filologii polskiej UŚ, opiekunowie praktyk pedagogicznych.

 

Accessibility