Szkolnictwo wyższe — akty prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (plik pdf)
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i      tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r . w sprawie tytułów zawodowych       nadawanych absolwentom studiów, … (plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 w sprawie warunków i trybu      przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie warunków oceny programowej      i oceny instytucjonalnej (plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (skan dokumentu, plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji      dla Szkolnictwa Wyższego (plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie      warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (plik pdf)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów      doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (skan dokumentu, plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie warunków prowadzenia      studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (skan dokumentu, plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 w sprawie kształcenia na studiach      doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie      warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość (skan dokumentu, plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia      przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

Accessibility