Krajowe Ramy Kwalifikacji

Podręcznik „Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego” (plik pdf)
„Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla      Szkolnictwa Wyższego?” (plik pdf)

Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Rozporządzenie z dn. 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektow kształcenia (plik pdf)
Rozporządzenie z dn. 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione,      aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (plik pdf)
Rozporządzenie z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (plik pdf)
Rozporządzenie z dn. 5 października 2011 r. w sprawie warunkow prowadzenia studiow na określonym kierunku i poziomie      kształcenia (plik pdf)
Rozporządzenie z dn. 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (plik pdf)
Rozporządzenie z dn. 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz       dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (plik pdf)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich      z dnia 5 października 2011 r. (plik pdf)
Rozporządzenie z dn. 23 sierpnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na      określonym kierunku i poziomie kształcenia

 

Krajowe Ramy Kwalifikacji w Uniwersytecie Śląskim

Harmonogram wprowadzenia KRK na Uniwersytecie Śląskim (plik pdf)
Krajowe ramy kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego – wprowadzenie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński (plik pdf)

  • Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego: Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka, Jerzy Bolałek – prezentacje dostępne pod adresem www.ekspercibolonscy.org.pl

Uchwała nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych      jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i programów kształcenia (plik pdf)

Accessibility