STUDIA DOKTORANCKIE


TEMATY PRAC DOKTORSKICH

Tematy prac obecnych studentów Studiów Doktoranckich zaaprobowane przez Radę Wydziału Filologicznego w czasie procedury otwierania przewodów doktorskich.

Listę aktualnie przygotowywanych lub obronionych w bież±cej kadencji prac doktorskich, ułożon± w porz±dku alfabetycznym autorów rozpraw, można ¶ci±gn±ć
tutaj (A-M) oraz tutaj (N-Z)

Prace studentów poprzednich roczników:

Aleksandra ACHTELIK
Przestrzeń kulturowa jako przedmiot kreacji artystycznej. Wenecja w polskiej literaturze XIX i XX wieku.
promotor: prof. U¦ dr hab. Ewa Kosowska
Agnieszka ADAMOWICZ
Joseph Conrad. Biografia i interpretacje. (Na wybranych przykładach). 
promotor: prof. U¦ dr hab. Stefan Zabierowski
Dorota AMBORSKA-GŁOWACKA
Kierunki przeobrażeń w edukacji polonistycznej po 1989 roku.
promotor: prof. dr hab. Marian Sinica
Wiesława ANTOŃCZYK
Il Concetto di mal di vivere nella narrativa di Italo Svevo.
promotor: dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik
Gustaw Michał AKARTEL
Leksykalno-semantyczne i słowotwórcze grupy słów z sufiksami pochodzenia obcego w rosyjskim i polskim języku ekonomicznym. 
promotor: prof. dr hab. Piotr Czerwiński
Beata BADYŃSKA-LIPOWCZAN
Analisi semantico - sintatika dei predicati psicologici in francese e in italiano: verbes supports, opérateurs appropriés e classe d'objets.
promotor: prof. U¦ dr hab. Wiesław Bany¶
promotor: prof. U¦ dr hab. Krzysztof Krasuski
Liliana BARCZYK-BARAKOŃSKA
Dyskurs i melancholia w okresie baroku.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Agnieszka BĘDKOWSKA-KOPCZYK
Konceptualizacja uczuć negatywnych /zło¶ć, gniew, nienawi¶ć, pogarda/ w języku polskim i słoweńskim. 
promotor: prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempny
Marzena BĘDKOWSKA-OBŁˇK
Bilingualer Sachunterricht in der deutschen Sprache und seine Effizienz.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk
Monika BIAŁEK-BORT
Reportaż radiowy lat dziewiędziesi±tych. Próba analizy.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Monika BIELIŃSKA
Verben des Endens und des Beendens des Lebens im Deutschen und Polnischen.
promotor: prof. US dr hab. Christoph Schatte
Joanna BIELSKA
On the Relationship between Psychological Type, Language Learning Strategies and Second Language Achievement.
promotor: prof. dr hab. Janusz Arabski
Ewa BIŁAS
Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty zwi±zków intersemiotycznych.
promotor: prof. U¦ dr hab. Ewa Jędrzejko
Halina BINKOWSKA
Recepcja ,,Dziadów" Adama Mickiewicza w literaturze polskiej.
promotor: prof. U¦ dr hab. Aleksander Nawarecki
Monika BOGDANOWSKA
Postacie dyskursu dydaktycznego w poezji współczesnej. Wybrane zagadnienia.
promotor: prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki
Wioletta BOJDA
Anny ¦wierszczyńskiej odkrywanie rzeczywisto¶ci.
promotor: prof. U¦ dr hab. Aleksander Nawarecki
Małgorzata BORYSŁAWSKA
Mit celtycki we współczesnej literaturze irlandzkiej.
promotor: prof. dr hab. Wojciech Kalaga
Rafał BORYSŁAWSKI
The Old English Riddles and the Riddle-like Aspect of the Old English Poetry. 
promotor: dr hab. Andrzej Wicher
Jadwiga BUDZYŃSKA-DACA
Sebastian Petrycy z Pilzna. Filozofia i poezja z perspektywy retorycznej.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Jolanta BUJAK-LECHOWICZ
Konceptualizacja SZCZʦCIA w języku polskim i niemieckim.
promotor: prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempny
Bojana BUJWID-SADOWSKA
The Aesthetic Reality of Labyrinths in Anais Nin's Writings.
promotor: dr hab. Zbigniew Białas
Anna CAR
O prozie Danieli Hodrovej.
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
Mieczysław CHĘCIEK
Realizacja jednostek mowy w j±kaniu. Podstawy kompleksowego programu terapii.
promotor: prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempny
Marek CIE¦LIŃSKI
Ideologia i propaganda Polskiej Kroniki Filmowej. Tekst i kontekst.
promotor: prof. U¦ dr hab. Eugeniusz Wilk
Andrzej CIMAŁA
Eseistyka Milana Kundery (między tekstem sztuki a tekstem rzeczywisto¶ci).
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
Ewa COPIJA
Problemy uwagi uczniów w klasie języka obcego. 
promotor: prof. dr hab. Hanna Komorowska
Eduardo CORONADO
Semantyka filmu.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka
Tomasz CZAPIK
Od utopii iliryjskiej do narodzin rzeczywisto¶ci jugosłowiańskiej.
promotor: prof. dr hab. Emil Tokarz
Kazimiera CZAPLA
Małe formy prozatorskie Jarosława Iwaszkiewicza (w recepcji szkolnej).
promotor: prof. U¦ dr hab. Anna Opacka
Renata CZAPLIKOWSKA
Die Befähigung zum Ausdruck von Konsens und Dissens in Deutsch als Fremdsprsche.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk
Barbara CZWARTOS
Wpływ antycypacji na efektywno¶ć nabywania wybranych sprawno¶ci w języku obcym.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk
Ewa DˇBEK-DERDA
Twórczo¶ć dramatyczna Tadeusza Słobodzianka w latach 1987-1993 (od ,,Cara Mikołaja" do ,,Kowala Malambo").
promotor: prof. dr hab. Eleonora Udalska
Renata DEC
Księgozbiór i spu¶cizna pi¶miennicza Stanisława Wallisa.
promotor: prof. U¦ dr hab. Danuta Sieradzka
Katarzyna DEPTA
Skarga jako rodzaj wypowiedzi.
promotor: prof. U¦ dr hab. Olga Wolińska
Anna DOLATA-ZARÓD
Etudes traductologiques et la sélection terminologique des textes de spécialité pour le publics spécifiques.
promotor: prof. U¦ dr hab. Paweł Płusa
Aneta DRABEK
Biblimetryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych..
promotor: dr hab. Irena Marszałkowa-Szajkiewicz
Anna DRUGACZ
Feminismus im Sozialismus. Weibliche Lebenskonzept der Deutschen Demokratischen Republik.
promotor: prof. U¦ dr hab. Grażyna Szewczyk
Marek DUDEK
Deutsche Präfixverben mit agressiver Bedeutung und ihre Äquivalente im Polnischen. Versuch einer konfrontativen Analyse.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk
Wioleta DUDZIŃSKA
Trzy koncepcje wydań "Pana Tadeusza" (Pigoń, Górski, Nowak).
promotor: prof. U¦ dr hab. Marek Piechota
Wioletta DYMEL
Joseph Conrad a pisarze emigracyjni. Recepcja twórcza i krytyczna.
promotor: prof. U¦ dr hab. Stefan Zabierowski
Anna DZIĘGIEL
Alternacje morfonologiczne w czeskiej derywacji imiennej.
promotor: prof. U¦ dr hab. Anna Bluszcz
Zbigniew FALISZEWSKI
Literarizität der Filmszenarien von Rainer Werner Fassbinder.
promotor: prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk
Petr FILIP
Representation of the Public Sphere in Restoration Comedy.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Krystyna FILIPCZUK
Poezja Wisławy Szymborskiej w odbiorze młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
promotor: prof. U¦ dr hab. Bogdan Zeler
Renata FRACZEK
Komputeryzacja bibliotek wyższych szkół technicznych. Kierunki i metody. 
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Katarzyna GADOMSKA
La science fiction comme mervelleux contemporain.
promotor: prof. U¦ dr hab. Magdalena Wandzioch
Beata GAJ
Inspiracje retoryczne w kulturze literackiej dawnego ¦l±ska (od XVI do XVIII wieku)..
promotor: dr hab. Józef Budzyński
Joanna GAJDA
La categoria del dolore nella narrativa di Carlo Emilio Gadda. 
promotor: dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik
Roman GARDEŁA
Psychoanalysis and Literature. Jacques Lacan and his Work in the Light of Contemporary Literary Criticism.
promotor: prof. dr hab. Wojciech Kalaga
Ilona GAWĘDA
Eigennamen in der deutschen und polnischen Kinderliteratur unter textinguistischem und translatorischem Aspekt.
promotor: prof. U¦ dr hab. Czesława Schatte
Iwona GIERASIMIUK
Małe formy narracyjne polskiej fantastyki po 1980 r. Poetyka i typologia gatunku.
promotor: prof. U¦ dr hab. Krzysztof Krasuski
Agnieszka GÓRNIAK
Konserwatorska ocena XVII-wiecznych weneckich mszałów rzymskich ze zbiorów wybranych polskich instytucji klasztornych i ko¶cielnych. 
promotor: prof. U¦ dr hab. Leonard Ogierman
Jadwiga GRACLA
Dramaturgia rosyjska schyłku XIX i pocz±tku XX wieku w ¶wietle przemian teatru w Europie.
promotor: prof. U¦ dr hab. Halina Mazurek
Iwona GRALEWICZ-WOLNY
Dobry człowiek nie nauczy się podstępów sztuki. O liryce Anny Kamieńskiej. 
promotor: prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki
Iwona Wanda GRYGIEL
Krakowski program ,,To lubię". Teoria i praktyka szkolna
promotor: prof. U¦ dr hab. Anna Opacka
Jadwiga Gulba-Wysocka
Przysłowia w twórczo¶ci XVII-wiecznych pisarzy: J.Ch. Paska, W. Potockiego, J. Danieckiego. 
promotor: prof. U¦ dr hab. Danuta Ostaszewska
Paweł HOHMANN
Stanisław Lem - pisarz i my¶liciel.
promotor: prof. U¦ dr hab. Krzysztof Krasuski
Piotr IWAN
Die didaktische Qualität ausgewählter Texte in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk
Zygmunt JABŁOŃSKI
Poezja Anny Kamieńskiej w recepcji młodzieży szkół ponadpodstawowych. 
promotor: prof. U¦ dr hab. Anna Opacka
Aleksandra JARCZYK
Polskie biblioteki szkolne w województwie ¶l±skim w latach 1922-1939 oraz ich rola w kształtowaniu kultury czytelniczej.
promotor: prof. U¦ dr hab. Irena Socha
Marek JARZĘBSKI
¦rodowisko dziennikarskie ¦l±ska i Zagłębia D±browskiego w II Rzeczypospolitej.
promotor: doc dr hab. Witold Nawrocki
Nikolaj JEŽ
Proza S. I. Witkiewicza i V. Bartola w perspektywie porównawczej. 
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
Paweł JĘDRZEJKO
Fascynuj±ca płynno¶ć. Do¶wiadczenie l±du i morza a egzystencjalizm Hermana Melville'a.
promotor: prof. U¦ dr hab. Teresa Pyzik
Mariusz Jochemczyk
Frenezja i melancholia. Wokół ,,Poemów Piasta Dantyszka herba Leliwa o piekle" Juliusza Słowackiego.
promotor: prof. U¦ dr hab. Aleksander Nawarecki
Renata JOCHYMEK
Współczesna polska biografia literacka (na przykładzie utworów J. Siedleckiej, A. Tuszyńskiej i B. Wachowicz).
promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Kłak
Izabela KACZMARZYK
Adam Gdacjusz - z dziejów siedemnastowiecznego kaznodziejstwa ¶l±skiego.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Zbigniew KADŁUBEK
Barok w poezji nowołacińskiej na ¦l±sku.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Andrzej KACZMAREK
Techniki informatyczne i samokształcenie służ±ce rozwojowi kompetencji i czytania i pisania w języku francuskim.
promotor: prof. U¦ dr hab. Paweł Płusa
Witold KALIŃSKI
Kształtowanie rozumienia pojęcia ,,Ojczyzna" na lekcjach języka polskiego w ¶wietle licealnych programów nauczania w latach 1945-1982. 
promotor: prof. dr hab. Ireneusz Opacki
Konrad KĘDER
Proza Ireneusza Iredyńskiego.
promotor: prof. U¦ dr hab. Krzysztof Krasuski
Anna KIERCZAK
Knowledge of Medical English Represented by Medical Academy Graduates.
promotor: prof. U¦ dr hab. Maria Wysocka
Grażyna KILIAŃSKA-PRZYBYŁO
The Picture of an Unsuccessful Learne.
promotor: prof. U¦ dr hab. Maria Wysocka
Maria KISYŃSKA-CUDAK
Interpretacja poezji w szkole ¶redniej jako przestrzeń integruj±ca kształcenie językowe, literackie i kulturalne.
promotor: prof. U¦ dr hab. Anna Opacka
Barbara KITA
Przestrzeń w kulturze audiowizualnej nowych mediów. 
promotor: prof. dr hab. Andrzej GwóĽdĽ
Klaudia KOCZUR
Polskie przekłady powie¶ci Jarosława Haska pt. ,,Osudy dobrego vojaka Svejka za svetove valky".
promotor: prof. dr hab. Mieczysław Basaj
Stefan KONINA
"Wypatrzeć w nico¶ć ¶ni±c± się drogę. Z problematyki twórczo¶ci Bolesława Le¶miana.
promotor: prof. U¦ dr hab. Krzysztof Krasucki
Michał KOPCZYK
Refleksja nad kultur± współczesn± w twórczo¶ci Andrzeja Bobkowskiego.
promotor: prof. U¦ dr hab. Krzysztof Krasuski
Małgorzata KOPEĆ
Liryka Tadeusza Kubiaka.
promotor: prof. U¦ dr hab. Bogdan Zeler
Anna KOZAK
Model ¶wiata przedstawionego a problemy przekładu artystycznego (na materiale polskich tłumaczeń poezji akmeistów).
promotor: prof. dr hab. Piotr Fast
Teresa KOZACZUK
Zautomatyzowane systemy opracowań w bibliotekach akademii ekonomicznych w Polsce.
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Renata KOZIEŁ
Sprachliche Manifestationen ausgewählter emotioneller Zustände im Deutchen und Polnischen. Versuch einer konfrontativen Analyse.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk
Małgorzata KRAKOWIAK
Krytyka literacka Kazimierza Wyki do roku 1948.
promotor: prof. U¦ dr hab. Stefan Zabierowski
Anna KRYSZTOFIAK
O szeregach motywów w twórczo¶ci Słowackiego i Krasińskiego.
promotor: prof. U¦ dr hab. Marek Piechota
Marta KRYSZTOFORSKA
Wymiar etyczny i estetyczny twórczo¶ci Williama Blake'a (1758-1828).
promotor: dr hab. Ewa Borkowska
Danuta KRZYŻYK
Synonimia pojęć prawdziwo¶ciowych - teoria i dydaktyka.
promotor: prof. dr hab. Edward Polański
Vladislav KUBIEŃ
Kształtowanie odbioru literatury i sztuki w liceum. (Blok edukacyjny: język polski, estetyka, historia sztuki i wychowanie plastyczne - integruj±cy wychowanie ku warto¶ciom).
promotor: prof. U¦ dr hab. Anna Opacka
Marzena KUBISZ-STRZELECKA 
Technologies of Embodimet: Technology and the Modern Self.
promotor: prof. dr hab. Wojciech Kalaga
Justyna KULIK
Kino przemocy. Media audiowizualne wobec obrazu filmowego - próba definicji kulturowej.
promotor: prof. U¦ dr hab. Eugeniusz Wilk
Marek KULISZ
Nomadism as Identity.
promotor: prof. dr hab. Wojciech Kalaga
Danuta KUDELSKA
O języku prozy Dominika Tatarki.
promotor: prof. dr hab. Aleksander Wilkoń
Aleksandra KUNCE
Do¶wiadczenia tożsamo¶ci w perspektywie postmodernizmu.
promotor: prof. U¦ dr hab. Ewa Kosowska
Ewa KUPIAK
Die Suche nach Sprache und Schreibstrategien im werk Paul Nizons.
promotor: prof. U¦ dr hab. Zygmunt Mielczarek
Piotr KURNICKI
Eros in den Orient, Rausch und Homoerotic im Werk von Annemarie Schwarzenbach.
promotor: prof. U¦ dr hab. Zygmunt Mielczarek
Galina KUTYRIOWA CZUBALA
Aspekty lingwistyczne słowiańskich obrzędowych formuł magicznych (na materiale białoruskich pie¶ni ludowych).
promotor: prof. dr hab. Emil Tokarz
Andrzej KU¦NIERCZYK
Więzi kulturowe w osadzie polietnicznej w ¶wietle Ľródeł pisanych (na przykładzie Kamienicy Polskiej).
promotor: prof. U¦ dr hab. Ewa Kosowska
Witold KUZNOWICZ
Struktury informacyjne i wyrazowe przekazu telewizyjnego.
promotor: prof. dr hab. Alicja Helman
Joanna KuĽnicka
Gry adaptacyjne we współczesnym kinie.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka
Karolina LASIA-HAJDUK
Metafizyka i symbolika ¶wiatła w twórczo¶ci Eriki Burkart.
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Mielczarek
Jan LEWANDOWSKI
Historia ¦l±ska według Kutza.
promotor: prof. dr hab. Andrzej GwóĽdĽ
Stefania LIBERADZKA
Nazwy terenowe w wybranych gminach województwa szczecińskiego.
promotor: prof. dr hab. Edward Homa
Jacek LIPIŃSKI
Development of L2 Intonational Contours.
promotor: prof. dr hab. Janusz Arabski
Konrad LUDWICKI
Kino według Marka Hłaski.
promotor: prof. dr hab. Andrzej GwóĽdĽ
Anna ŁOBOS
Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci
promotor: prof. dr hab. Maria Teresa Michalewska
Beata ŁUKARSKA
XV-wieczne pie¶ni maryjne wobec kultury duchowej ¶redniowiecza.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Aleksandra ŁYP
Verben der Nahrungsaufnahme des Deutschen und des Polnischen. Eine semanto - syntaktischen Vergleichsanalyse.
promotor: prof. U¦ dr hab. Christoph Schatte
Agata MACHURA
Miticita dei personaggi femminili nella narrativa di Oriana Fallaci.
promotor: dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik
Magdalena MADEJSKA
Ksi±żka naukowa z XVI-wiecznych oficyn bazylejskich. Analiza typograficzna i konserwatorska ocena stanu zachowania.
promotor: prof. U¦ dr hab. Leonard Ogierman
Aneta MAJKA
Andrzej Kijowski jako krytyk prozy fabularnej.
promotor: prof. U¦ dr hab. Stefan Zabierowski
Anna MAJKIEWICZ
Strategie translatorskie polskich tłumaczy współczesnej literatury niemieckiej - na przykładzie prozy Güntera Grassa.
promotor: prof. U¦ dr hab. Grażyna Szewczyk
Leszek MAŁCZAK
Wiatr w literaturze chorwackiej.
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
Oksana MAŁYSA
Modyfikacje funkcjonalno-stylistyczne wybranych kategorii tekstowych w gatunkach publicystycznych (aspekt kontrastywny rosyjsko-polski).
promotor: prof. U¦ dr hab. Maja Szymoniuk
Marek MARCINIAK
Components of Self Morpheme in English.
promotor: prof. zw. dr hab. Janusz Arabski
Tomasz MARKIEWKA
Lwowskie lata Teodora Parnickiego w jego listach do Konstantego Symonolewicza. Praca edytorska.
promotor: prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki
Grażyna MAROSZCZUK
Proza Andrzeja Szczypiorskiego. 
promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Filip MAZURKIEWICZ
,,Nowa Ba¶ń" Parnickiego jako odmiana powie¶ci historycznej.
promotor: prof. dr hab. Jerzy Paszek
Elżbieta MEISSNER
Twórczo¶ć prozatorska M. Selimovicia.
promotor: prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničkova
Jadwiga MIĘKNA-PINDUR
Ludwik Brożek - ¶l±ski Estreicher. Sylwetka bibliologa, bibliofila i regionalisty.
promotor: prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwa¶niewicz
Danuta MIODYŃSKA
Parafrazy z antologii Planndejskiej we fraszkach Jana Kochanowskiego.
promotor: prof. dr hab. Stefan Zabłocki
Małgorzata MNICH
Sprawno¶ć językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
promotor: prof. U¦ dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk
Katarzyna MOKRY
Linia jako figura my¶li w polskiej literaturze, krytyce i sztukach plastycznych po 1918 roku.
promotor: prof. U¦ dr hab. Aleksander Nawarecki
Izabela MROCZEK
Topos miasta, topos domu w literaturze Grupy 42.
promotor: prof. U¦ dr hab. Józef Zarek
Jacek MYDLA
Shakespeare and the dramatic potential of time.
promotor: prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec
Aleksandra NIESYTO
Z problemów twórczo¶ci poetyckiej Anny ¦wirszczyńskiej.
promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Damian NORAS
Cztery żywioły natury w twórczo¶ci epickiej Adama Mickiewicza.
promotor: prof. US dr hab. Marek Piechota
Beata NOWACKA
Sztuka reportażu Ryszarda Kapu¶cińskiego (Poetyka i recepcja).
promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Maciej NOWAK
Ironia i melancholia w angielskiej literaturze romantycznej.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Piotr NOWAK
Subversion und Affektivität. Das Werk von Alexander Xaver Gwerder.
promotor: prof. US dr hab. Zygmunt Mielczarek
Bogdan NOWICKI
Człowiek i natura w poezji Emila Zegadłowicza.
promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Przemysław OLEJNICZAK
Zwi±zki frazeologiczne w polskich przekładach współczesnej literatury angielskiej. 
promotor: prof. U¦ dr hab. Piotr Kakietek
Marta Olszewska
,,Dziennik pisany noc±" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (autokreacja - intertekstualno¶ć - poetyka gatunku).
Prof U¦ dr hab. Bogdan Zeler
Małgorzata OLSZÓWKA
Polskie księgozbiory pedagogiczne w województwie ¶l±skim w latach 1922-1939. 
promotor: prof. U¦ dr hab. Irena Socha
Krystyna ORŁOWA
Frazeologia uczniów klas 4-8.
promotor: prof. dr hab. Edward Polański
Magdalena ORŁOWSKA
Klasyfikacja, cechy, funkcje i rola polskiej krytyki filmowej.
promotor: prof. dr hab. Andrzej GwóĽdĽ
Agnieszka PANTUCHOWICZ
O liryce Urszuli Kozioł. 
promotor: prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki
Joanna PASZENDA
Internacjonalizmy we frazeologii nawi±zuj±cej do religii chrze¶cijańskiej na przykładzie języka angielskiego, polskiego i niemieckiego. 
promotor: prof. U¦ dr hab. Piotr Kakietek
Aneta PAWLUSIEWICZ
Motywy gotyckie w polskiej powie¶ci poetyckiej.
promotor: prof. US dr hab. Marek Piechota
Weronika PAWŁOWICZ
Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym ¦l±sku w XIX i XX wieku (do 1939 r.).
promotor: prof. dr hab. Irena Socha
Magadalena PAWŁYK 
Quality of Proficiency in English Represeted by Students of Different Types of Secondary Schools.
promotor: prof. U¦ dr hab. Maria Wysocka
Maciej PIEPRZYCA
Poetyka współczesnego scenariusza amerykańskiego.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka
Agnieszka PIZUN
Nowele wierszowane Wacława Potockiego w kontek¶cie staropolskiej parenetyki kobiecej.
promotor: prof. dr hab. Renarda Ocieczek
Katarzyna PLUCIŃSKA
Twórczo¶ć Andrzeja Bobkowskiego.
promotor: prof. US dr hab. Stefan Zabierowski
Barbara POGONOWSKA
Drogenerfahrung, Wahnsinn und Krankheit im Werk Walter Vokts.
promotor: prof. US dr hab. Zygmunt Mielczarek
Andrzej POLAK
Proza historyczna Bułata Okudżawy.
promotor: doc dr hab. Barbara Stempczyńska
Beata POPCZYK
Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku.
promotor: prof. zw. dr hab. Eleonora Udalska
Beta PRZEWO¬NIK
Centralna Biblioteka Górska w Krakowie - jej funkcje naukowe i kulturotwórcze /1873-1997/.
promotor: prof. dr hab. Irena Socha
Joanna PSZCZOŁA
Twórczo¶ć poetycka Iwana Hribovška.
promotor: dr hab. Zdzisław Darasz
Grażyna PTASZYŃSKA
Próba opisu poetyki Joanny Kulmowej.
promotor: dr hab. Ewa Jaskóła
Aneta PUKOCZ
Kreowanie ¶wiata w poezji dzieci i młodzieży niewidomej.
promotor: prof. U¦ dr hab. Anna Opacka
Arkadiusz PULIKOWSKI
Wybrane serwisy wyszukiwawcze Internetu jako Ľródła informacji naukowej.
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Maria PYRCHAŁA
Gdy mała ojczyzna jest pograniczem. Uwarunkowania edukacji regionalnej w bloku przedmiotów: język polski, historia z etnografi±, geografia z krajoznawstwem.
promotor: prof. U¦ dr hab Anna Opacka
Barbara PYTLOS
,,Córka Sienkiewicza" czy ,,Alicja w krainie czarów" ? Z dziejów recepcji twórczej Zofii Kossak.
promotor: prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwa¶niewicz
Elżbieta ROKOSZ-PIEJKO
"Huphenated Identities". Cultural Identity in Ethnic American Autobiographical Writings.
promotor: prof. U¦ dr hab. Tadeusz Rachwał
Marta RABIKOWSKA
Intertekstualno¶ć powie¶ci Stefana Żeromskiego (na przykładzie ,,Dzieje grzechu").
promotor: prof. dr hab. Jerzy Paszek
Adam REGIEWICZ
Stereotyp heretyka w ¶redniowiecznym pi¶miennictwie polskim.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Anna SEREDYŃSKA
Mowa szaleństwa o "Obłędzie" J. Krzysztonia.
promotor: dr hab. Stefan Szymutko
Agnieszka SIKORA
Paweł Simplicjan. Sztuka życia i sztuka umierania na przełomie XVI i XVII wieku. 
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Jolanta SIKORA
Władza jako inwariant kulturowy w trylogii piastowskiej Karola Bunscha.
promotor: prof. U¦ dr hab. Ewa Kosowska
Tomasz SIKORA
The Ethics of the Wild. Envisioning Wilderness at the Turn of the Milleum.
promotor: prof. U¦ dr hab. Ewa Borkowska
Grażyna SOBIECKA
Scena muzyczna Teatru Polskiego w Katowicach w latach 1922-1939.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Grażyna SOBIK
Weiblichkeitsbilder im Prosawerk Richarda Huchs.
promotor: prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk
Michał SPOROŃ
Chwiejne postacie. Lalka w literaturze lat 30-tych (Schulz - Jasieński - Bellmer).
promotor: dr hab. Józef Olejniczak
Edyta STAWOWCZYK
Widzialno¶ć jako kategoria poznawcza współczesno¶ci.
promotor: prof. dr hab. Andrzej GwóĽdĽ
Agnieszka STEMPIEŃ
Ksi±żka polska w repertuarze oficyn wydawniczych w rejencji opolskiej (1901-1914).
promotor: dr hab. Elżbieta Gondek
Agnieszka STRZAŁKA
Elementy kultury krajów anglojęzycznych w dydaktyce języka angielskiego.
promotor: prof. U¦ dr hab. Maria Wysocka
Bogumiła SUWARA
Pogranicza słowackiej teorii przekładu.
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
Bożena SZAŁASTA-ROGOWSKA
Twórczo¶ć poetycka Romana Czaykowskiego.
promotor: dr hab. Marian Kisiel
Maria SZEPE
Metodologiczne uwarunkowania ,,godzin polskiego" w liceum po reformie.
promotor: prof. U¦ dr hab. Anna Opacka
Liliana SZYNKAREK
Verben der Existenz des Deutschen und des Polnischen. Eine semanto-syntaktische Verglechsanalyse.
promotor: prof. U¦ dr hab. Christoph Schatte
Alina ¦WIE¦CIAK
Od układu rozkwitaj±cego do poezji gnomicznej. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego.
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
Agnieszka SZOL-ŁEBKOWSKA
Fenomen twórczo¶ci Magdaleny Samozwaniec.
promotor: dr hab. Marek Pytasz
Lucyna ¦WIRAD
Mityczna funkcja mitu w ,,Królu Duchu" J. Słowackiego.
promotor: prof. dr hab. Ireneusz Opacki
Katarzyna TAŁUĆ 
Emil Szramek, Jan Kudera, Konstanty Prus - pierwsze pokolenie badaczy ¶l±skiego regionalizmu literackiego. 
promotor: prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwa¶niewicz
Grażyna TETELA
System biblioteczno-informacyjny uniwersytetu. Problemy organizacyjne i metodyczne.
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Małgorzata TKACZ-JANIK
Polska reklama audiowizualna - konteksty kulturowe i społeczne.
promotor: prof. U¦ dr hab. Eugeniusz Wilk
Łukasz TOFILSKI
Modalno¶ć w epinikiach Pindara.
promotor: prof. dr hab. A. Szastyńska-Siemion
Jacek TOMASZCZYK
Interfejs użytkowania w bazach danych na dyskach optycznych CD-ROM.
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Mariusz TRAWIŃSKI
Developing Foreing Language Vocabulary: Individual Procedures and Strategies Applierd by Advanced Learners.
promotor: prof. U¦ dr hab. Maria Wysocka
Hanna TROJANOWSKA
Człowiek-Dzieło. Dzieje badań nad życiem i twórczo¶ci± Wacława Potockiego.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Anna TRZPIS
Kreacja ¶wiata przedstawionego w socjologicznej odmianie fantastyki naukowej. Na przykładzie twórczo¶ci Marka Oramusa.
promotor: dr hab. Tomasz Stępień
Małgorzata TWARDOŃ
Analyse et/ou synthese. Efficacité de certains modes de penser dans l'enseignement/apprentissage de la grammaire.
promotor: prof. U¦ dr hab. Halina Widła
Justyna TYMIENIECKA-SUCHANEK
Proza Walerija Briusowa. Bliskie i dalekie konteksty kulturowe.
promotor: doc. dr hab. Barbara Stempczyńska
Agnieszka UBERMAN
Foreign Language Lexical Subsystem Evaluation of Advenced Learners Abilites: A Croos Sectional Diagnostic Study.
promotor: prof. U¦ dr hab. Maria Wysocka
Krystyna URBAN
Waloryzacja wariantów współczesnej polszczyzny ogólnej w ¶wietle opinii społecznej.
promotor: prof. dr hab. Władysław Luba¶
Joanna USZCZYŃSKA
Konstrukcja bohatera w twórczo¶ci Edwarda Stachury.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kłak
Marzena WALIŃSKA
Funkcjonowanie mitologii w sielance staropolskiej. 
promotor: prof. dr hab. Renarda Ocieczek
Teresa WALCZYK
Poetyka prozy S. N. Siergiejewa-Censkiego. 
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Barański
Krystyna WARCHAŁ
Linguistic Devices for the Grotesque in Fiction.
promotor: prof. zw. dr hab. Janusz Arabski
Beata WESOŁEK
Podróż jako metafora w dyskursie postmodernistycznym. 
promotor: prof. US dr hab. Ewa Kosowska
Ernest WILDE
Zagadnienie podmiotu we współczesnej my¶li filmoznawczej.
promotor: prof. dr hab. Alicja Helman
Monika WISZNIOWSKA
Felietonistyka Stefana Kiesielewskiego.
promotor: prof. U¦ dr hab. Stefan Zabierowski
Beata WŁODYKA
Koncepcja swojsko¶ci i obco¶ci w opisach kontaktów Polaków z kultur± Australii.
promotor: prof. U¦ dr hab. Ewa Kosowska
Beata WOJEWODA
Poezja Urszuli Kozioł i Adama Zagajewskiego jako zapis do¶wiadczenia skończono¶ci.
promotor: prof. U¦ dr hab. Bogdan Zeler
Renata WOJTAL
¦wiadomo¶ć metaliteracka powie¶ciopisarzy historycznych.
promotor: prof. dr hab. Jerzy Paszek
Katarzyna WÓJTOWICZ
Regionalizm w nauczaniu języka polskiego.
promotor: prof. dr hab. Maria Teresa Michalewska
Elżbieta WRÓBEL
Żywioł reportażowy w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Casus Jalu Kurek.
promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Marta ZAJˇC
Paradygmaty cielesno¶ci w kulturze post-modernistycznej.
promotor: prof. dr hab. Wojciech Kalaga
Barbara ZGAMA
Wpływ ¶rodowiska bilingwalnego na język uczniów (Na przykładzie Orawy.).
promotor: prof. dr hab. Maria Teresa Michalewska
Stanisław ZAJˇC
Droga i bezdroża. O ,nomadyczno¶ci" prozy Zygmunta Haupta. 
promotor: prof. U¦ dr hab. Aleksander Nawarecki
Hanna ZEPRZAŁKA
Księgozbiory prywatne na ¦l±sku Cieszyńskim (po 1920 roku).
promotor: prof. U¦ dr hab. Danuta Sieradzka
Dorota ŻYGADŁO
Pomiędzy semiotyk± a antysemiotyk±: czeska refleksja teoretyczna na przykładzie prac Ivo Osolsobe.
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz

Ważne Linki