STUDIA DOKTORANCKIE


TEMATY PRAC DOKTORSKICH

Tematy prac obecnych studentów Studiów Doktoranckich zaaprobowane przez Radę Wydziału Filologicznego w czasie procedury otwierania przewodów doktorskich.

Nowe tematy prac doktorskich: Lista do pobrania (A-Z)


mgr Anna Gębala
Praca pamięci i jej aporie. Na przykładach z najnowszej literatury polskiej

mgr Kamila Dzika-Jurek
Problem ciężaru. Melancholia w twórczoœci Magdaleny Tulli
promotor: dr hab. prof. UŒ Elżbieta Dutka

mgr Eleonora Pawłowicz
A comparative corpus analysis of English and Polish equestrian specialized vovabulary concerning dressage and horse training, (Porównawcza analiza korpusowa angielskiego i polskiego specjalistycznego słownictwa jeździeckiego z zakresu ujeżdzenia i treningu koni)
dr hab. Adam Wojtaszek – promotor

mgr Piotr Pierzchała
Polska piosenka pop jako tekst w tekście kultury. Na przykładach z pierwszej dekady XXI wieku
prof. dr hab. Dariusz Pawelec – promotor

mgr Adam Pisarek
Gościnność polska. Próba interpretacji antropologicznej
prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska – promotor

mgr Joanna Wróbel
Książka katolicka w Polsce – wydawcy i formy promocji (od roku 1989)
prof. dr hab. Irena Socha– promotor

mgr Dagmara Gałajda
Dynamika grupy, lęk komunikacyjny oraz postrzeganie własnej kompetencji komunikacyjnej jako czynniki wpływające na chęć komunikowania się w języku drugim/obcym
prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – promotor

mgr Aleksandra Giera – Pander
Transgresje tabu w New French Extremity
prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka– promotor

mgr Olimpia Gogolin
Polskie edycje książkowe dzieł Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w latach 1929-2010
dr hab. prof. UŚ Teresa Wilkoń– promotor

mgr Agnieszka Ścieszka
Od mecenatu do wolnego rynku – przemiany instytucji życia literackiego w I połowie XIX wieku
prof. zw. dr hab. Jacek Lyszczyna – promotor

mgr Natalia Gruenpeter
Czas, ciało, pamięć. Fotografia w paradygmacie kina
prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź– promotor

mgr Maciej Kalarus
Podróż ograbiona. Polska literatura podróżnicza po 1989 roku
prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński– promotor

Aleksandra ACHTELIK
Przestrzeń kulturowa jako przedmiot kreacji artystycznej. Wenecja w polskiej literaturze XIX i XX wieku.
promotor: prof. UŚ dr hab. Ewa Kosowska

Agnieszka ADAMOWICZ
Joseph Conrad. Biografia i interpretacje. (Na wybranych przykładach). 
promotor: prof. UŚ dr hab. Stefan Zabierowski

Dorota AMBORSKA-GŁOWACKA
Kierunki przeobrażeń w edukacji polonistycznej po 1989 roku.
promotor: prof. dr hab. Marian Sinica

Wiesława ANTOŃCZYK
Il Concetto di mal di vivere nella narrativa di Italo Svevo.
promotor: dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik

Gustaw Michał AKARTEL
Leksykalno-semantyczne i słowotwórcze grupy słów z sufiksami pochodzenia obcego w rosyjskim i polskim języku ekonomicznym. 
promotor: prof. dr hab. Piotr Czerwiński

Beata BADYŃSKA-LIPOWCZAN
Analisi semantico - sintatika dei predicati psicologici in francese e in italiano: verbes supports, opérateurs appropriés e classe d'objets.
promotor: prof. UŚ dr hab. Wiesław Banyś
promotor: prof. UŚ dr hab. Krzysztof Krasuski

Liliana BARCZYK-BARAKOŃSKA
Dyskurs i melancholia w okresie baroku.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sławek

Agnieszka BĘDKOWSKA-KOPCZYK
Konceptualizacja uczuć negatywnych /złość, gniew, nienawiść, pogarda/ w języku polskim i słoweńskim. 
promotor: prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempny

Marzena BĘDKOWSKA-OBŁĄK
Bilingualer Sachunterricht in der deutschen Sprache und seine Effizienz.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk

Monika BIAŁEK-BORT
Reportaż radiowy lat dziewiędziesiątych. Próba analizy.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki

Monika BIELIŃSKA
Verben des Endens und des Beendens des Lebens im Deutschen und Polnischen.
promotor: prof. US dr hab. Christoph Schatte

Joanna BIELSKA
On the Relationship between Psychological Type, Language Learning Strategies and Second Language Achievement.
promotor: prof. dr hab. Janusz Arabski

Ewa BIŁAS
Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych.
promotor: prof. UŚ dr hab. Ewa Jędrzejko

Halina BINKOWSKA
Recepcja ,,Dziadów" Adama Mickiewicza w literaturze polskiej.
promotor: prof. UŚ dr hab. Aleksander Nawarecki

Monika BOGDANOWSKA
Postacie dyskursu dydaktycznego w poezji współczesnej. Wybrane zagadnienia.
promotor: prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki

Wioletta BOJDA
Anny Świerszczyńskiej odkrywanie rzeczywistości.
promotor: prof. UŚ dr hab. Aleksander Nawarecki

Małgorzata BORYSŁAWSKA
Mit celtycki we współczesnej literaturze irlandzkiej.
promotor: prof. dr hab. Wojciech Kalaga

Rafał BORYSŁAWSKI
The Old English Riddles and the Riddle-like Aspect of the Old English Poetry. 
promotor: dr hab. Andrzej Wicher

Jadwiga BUDZYŃSKA-DACA
Sebastian Petrycy z Pilzna. Filozofia i poezja z perspektywy retorycznej.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki

Jolanta BUJAK-LECHOWICZ
Konceptualizacja SZCZĘŚCIA w języku polskim i niemieckim.
promotor: prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempny

Bojana BUJWID-SADOWSKA
The Aesthetic Reality of Labyrinths in Anais Nin's Writings.
promotor: dr hab. Zbigniew Białas

Anna CAR
O prozie Danieli Hodrovej.
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz

Mieczysław CHĘCIEK
Realizacja jednostek mowy w jąkaniu. Podstawy kompleksowego programu terapii.
promotor: prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempny

Marek CIEŚLIŃSKI
Ideologia i propaganda Polskiej Kroniki Filmowej. Tekst i kontekst.
promotor: prof. UŚ dr hab. Eugeniusz Wilk

Andrzej CIMAŁA
Eseistyka Milana Kundery (między tekstem sztuki a tekstem rzeczywistości).
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz

Ewa COPIJA
Problemy uwagi uczniów w klasie języka obcego. 
promotor: prof. dr hab. Hanna Komorowska

Eduardo CORONADO
Semantyka filmu.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka

Tomasz CZAPIK
Od utopii iliryjskiej do narodzin rzeczywistości jugosłowiańskiej.
promotor: prof. dr hab. Emil Tokarz

Kazimiera CZAPLA
Małe formy prozatorskie Jarosława Iwaszkiewicza (w recepcji szkolnej).
promotor: prof. UŚ dr hab. Anna Opacka

Renata CZAPLIKOWSKA
Die Befähigung zum Ausdruck von Konsens und Dissens in Deutsch als Fremdsprsche.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk

Barbara CZWARTOS
Wpływ antycypacji na efektywność nabywania wybranych sprawności w języku obcym.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk

Ewa DĄBEK-DERDA
Twórczość dramatyczna Tadeusza Słobodzianka w latach 1987-1993 (od ,,Cara Mikołaja" do ,,Kowala Malambo").
promotor: prof. dr hab. Eleonora Udalska

Renata DEC
Księgozbiór i spuścizna piśmiennicza Stanisława Wallisa.
promotor: prof. UŚ dr hab. Danuta Sieradzka

Katarzyna DEPTA
Skarga jako rodzaj wypowiedzi.
promotor: prof. UŚ dr hab. Olga Wolińska

Anna DOLATA-ZARÓD
Etudes traductologiques et la sélection terminologique des textes de spécialité pour le publics spécifiques.
promotor: prof. UŚ dr hab. Paweł Płusa

Aneta DRABEK
Biblimetryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych..
promotor: dr hab. Irena Marszałkowa-Szajkiewicz

Anna DRUGACZ
Feminismus im Sozialismus. Weibliche Lebenskonzept der Deutschen Demokratischen Republik.
promotor: prof. UŚ dr hab. Grażyna Szewczyk

Marek DUDEK
Deutsche Präfixverben mit agressiver Bedeutung und ihre Äquivalente im Polnischen. Versuch einer konfrontativen Analyse.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk

Wioleta DUDZIŃSKA
Trzy koncepcje wydań "Pana Tadeusza" (Pigoń, Górski, Nowak).
promotor: prof. UŚ dr hab. Marek Piechota

Wioletta DYMEL
Joseph Conrad a pisarze emigracyjni. Recepcja twórcza i krytyczna.
promotor: prof. UŚ dr hab. Stefan Zabierowski

Anna DZIĘGIEL
Alternacje morfonologiczne w czeskiej derywacji imiennej.
promotor: prof. UŚ dr hab. Anna Bluszcz

Zbigniew FALISZEWSKI
Literarizität der Filmszenarien von Rainer Werner Fassbinder.
promotor: prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk
Petr FILIP
Representation of the Public Sphere in Restoration Comedy.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Krystyna FILIPCZUK
Poezja Wisławy Szymborskiej w odbiorze młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
promotor: prof. UŚ dr hab. Bogdan Zeler
Renata FRACZEK
Komputeryzacja bibliotek wyższych szkół technicznych. Kierunki i metody. 
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Katarzyna GADOMSKA
La science fiction comme mervelleux contemporain.
promotor: prof. UŚ dr hab. Magdalena Wandzioch
Beata GAJ
Inspiracje retoryczne w kulturze literackiej dawnego Śląska (od XVI do XVIII wieku)..
promotor: dr hab. Józef Budzyński
Joanna GAJDA
La categoria del dolore nella narrativa di Carlo Emilio Gadda. 
promotor: dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik
Roman GARDEŁA
Psychoanalysis and Literature. Jacques Lacan and his Work in the Light of Contemporary Literary Criticism.
promotor: prof. dr hab. Wojciech Kalaga
Ilona GAWĘDA
Eigennamen in der deutschen und polnischen Kinderliteratur unter textinguistischem und translatorischem Aspekt.
promotor: prof. UŚ dr hab. Czesława Schatte
Iwona GIERASIMIUK
Małe formy narracyjne polskiej fantastyki po 1980 r. Poetyka i typologia gatunku.
promotor: prof. UŚ dr hab. Krzysztof Krasuski
Agnieszka GÓRNIAK
Konserwatorska ocena XVII-wiecznych weneckich mszałów rzymskich ze zbiorów wybranych polskich instytucji klasztornych i kościelnych. 
promotor: prof. UŚ dr hab. Leonard Ogierman
Jadwiga GRACLA
Dramaturgia rosyjska schyłku XIX i początku XX wieku w świetle przemian teatru w Europie.
promotor: prof. UŚ dr hab. Halina Mazurek
Iwona GRALEWICZ-WOLNY
Dobry człowiek nie nauczy się podstępów sztuki. O liryce Anny Kamieńskiej. 
promotor: prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki
Iwona Wanda GRYGIEL
Krakowski program ,,To lubię". Teoria i praktyka szkolna
promotor: prof. UŚ dr hab. Anna Opacka
Jadwiga Gulba-Wysocka
Przysłowia w twórczości XVII-wiecznych pisarzy: J.Ch. Paska, W. Potockiego, J. Danieckiego. 
promotor: prof. UŚ dr hab. Danuta Ostaszewska
Paweł HOHMANN
Stanisław Lem - pisarz i myśliciel.
promotor: prof. UŚ dr hab. Krzysztof Krasuski
Piotr IWAN
Die didaktische Qualität ausgewählter Texte in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk
Zygmunt JABŁOŃSKI
Poezja Anny Kamieńskiej w recepcji młodzieży szkół ponadpodstawowych. 
promotor: prof. UŚ dr hab. Anna Opacka
Aleksandra JARCZYK
Polskie biblioteki szkolne w województwie śląskim w latach 1922-1939 oraz ich rola w kształtowaniu kultury czytelniczej.
promotor: prof. UŚ dr hab. Irena Socha
Marek JARZĘBSKI
Środowisko dziennikarskie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w II Rzeczypospolitej.
promotor: doc dr hab. Witold Nawrocki
Nikolaj JEŽ
Proza S. I. Witkiewicza i V. Bartola w perspektywie porównawczej. 
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
Paweł JĘDRZEJKO
Fascynująca płynność. Doświadczenie lądu i morza a egzystencjalizm Hermana Melville'a.
promotor: prof. UŚ dr hab. Teresa Pyzik
Mariusz Jochemczyk
Frenezja i melancholia. Wokół ,,Poemów Piasta Dantyszka herba Leliwa o piekle" Juliusza Słowackiego.
promotor: prof. UŚ dr hab. Aleksander Nawarecki
Renata JOCHYMEK
Współczesna polska biografia literacka (na przykładzie utworów J. Siedleckiej, A. Tuszyńskiej i B. Wachowicz).
promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Kłak
Izabela KACZMARZYK
Adam Gdacjusz - z dziejów siedemnastowiecznego kaznodziejstwa śląskiego.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Zbigniew KADŁUBEK
Barok w poezji nowołacińskiej na Śląsku.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Andrzej KACZMAREK
Techniki informatyczne i samokształcenie służące rozwojowi kompetencji i czytania i pisania w języku francuskim.
promotor: prof. UŚ dr hab. Paweł Płusa
Witold KALIŃSKI
Kształtowanie rozumienia pojęcia ,,Ojczyzna" na lekcjach języka polskiego w świetle licealnych programów nauczania w latach 1945-1982. 
promotor: prof. dr hab. Ireneusz Opacki
Konrad KĘDER
Proza Ireneusza Iredyńskiego.
promotor: prof. UŚ dr hab. Krzysztof Krasuski
Anna KIERCZAK
Knowledge of Medical English Represented by Medical Academy Graduates.
promotor: prof. UŚ dr hab. Maria Wysocka
Grażyna KILIAŃSKA-PRZYBYŁO
The Picture of an Unsuccessful Learne.
promotor: prof. UŚ dr hab. Maria Wysocka
Maria KISYŃSKA-CUDAK
Interpretacja poezji w szkole średniej jako przestrzeń integrująca kształcenie językowe, literackie i kulturalne.
promotor: prof. UŚ dr hab. Anna Opacka
Barbara KITA
Przestrzeń w kulturze audiowizualnej nowych mediów. 
promotor: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Klaudia KOCZUR
Polskie przekłady powieści Jarosława Haska pt. ,,Osudy dobrego vojaka Svejka za svetove valky".
promotor: prof. dr hab. Mieczysław Basaj
Stefan KONINA
"Wypatrzeć w nicość śniącą się drogę. Z problematyki twórczości Bolesława Leśmiana.
promotor: prof. UŚ dr hab. Krzysztof Krasucki
Michał KOPCZYK
Refleksja nad kulturą współczesną w twórczości Andrzeja Bobkowskiego.
promotor: prof. UŚ dr hab. Krzysztof Krasuski
Małgorzata KOPEĆ
Liryka Tadeusza Kubiaka.
promotor: prof. UŚ dr hab. Bogdan Zeler
Anna KOZAK
Model świata przedstawionego a problemy przekładu artystycznego (na materiale polskich tłumaczeń poezji akmeistów).
promotor: prof. dr hab. Piotr Fast
Teresa KOZACZUK
Zautomatyzowane systemy opracowań w bibliotekach akademii ekonomicznych w Polsce.
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Renata KOZIEŁ
Sprachliche Manifestationen ausgewählter emotioneller Zustände im Deutchen und Polnischen. Versuch einer konfrontativen Analyse.
promotor: prof. dr hab. Jan Iluk
Małgorzata KRAKOWIAK
Krytyka literacka Kazimierza Wyki do roku 1948.
promotor: prof. UŚ dr hab. Stefan Zabierowski
Anna KRYSZTOFIAK
O szeregach motywów w twórczości Słowackiego i Krasińskiego.
promotor: prof. UŚ dr hab. Marek Piechota
Marta KRYSZTOFORSKA
Wymiar etyczny i estetyczny twórczości Williama Blake'a (1758-1828).
promotor: dr hab. Ewa Borkowska
Danuta KRZYŻYK
Synonimia pojęć prawdziwościowych - teoria i dydaktyka.
promotor: prof. dr hab. Edward Polański
Vladislav KUBIEŃ
Kształtowanie odbioru literatury i sztuki w liceum. (Blok edukacyjny: język polski, estetyka, historia sztuki i wychowanie plastyczne - integrujący wychowanie ku wartościom).
promotor: prof. UŚ dr hab. Anna Opacka
Marzena KUBISZ-STRZELECKA 
Technologies of Embodimet: Technology and the Modern Self.
promotor: prof. dr hab. Wojciech Kalaga
Justyna KULIK
Kino przemocy. Media audiowizualne wobec obrazu filmowego - próba definicji kulturowej.
promotor: prof. UŚ dr hab. Eugeniusz Wilk
Marek KULISZ
Nomadism as Identity.
promotor: prof. dr hab. Wojciech Kalaga
Danuta KUDELSKA
O języku prozy Dominika Tatarki.
promotor: prof. dr hab. Aleksander Wilkoń
Aleksandra KUNCE
Doświadczenia tożsamości w perspektywie postmodernizmu.
promotor: prof. UŚ dr hab. Ewa Kosowska
Ewa KUPIAK
Die Suche nach Sprache und Schreibstrategien im werk Paul Nizons.
promotor: prof. UŚ dr hab. Zygmunt Mielczarek
Piotr KURNICKI
Eros in den Orient, Rausch und Homoerotic im Werk von Annemarie Schwarzenbach.
promotor: prof. UŚ dr hab. Zygmunt Mielczarek
Galina KUTYRIOWA CZUBALA
Aspekty lingwistyczne słowiańskich obrzędowych formuł magicznych (na materiale białoruskich pieśni ludowych).
promotor: prof. dr hab. Emil Tokarz
Andrzej KUŚNIERCZYK
Więzi kulturowe w osadzie polietnicznej w świetle źródeł pisanych (na przykładzie Kamienicy Polskiej).
promotor: prof. UŚ dr hab. Ewa Kosowska
Witold KUZNOWICZ
Struktury informacyjne i wyrazowe przekazu telewizyjnego.
promotor: prof. dr hab. Alicja Helman
Joanna Kuźnicka
Gry adaptacyjne we współczesnym kinie.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka
Karolina LASIA-HAJDUK
Metafizyka i symbolika światła w twórczości Eriki Burkart.
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Mielczarek
Jan LEWANDOWSKI
Historia Śląska według Kutza.
promotor: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Stefania LIBERADZKA
Nazwy terenowe w wybranych gminach województwa szczecińskiego.
promotor: prof. dr hab. Edward Homa
Jacek LIPIŃSKI
Development of L2 Intonational Contours.
promotor: prof. dr hab. Janusz Arabski
Konrad LUDWICKI
Kino według Marka Hłaski.
promotor: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Anna ŁOBOS
Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci
promotor: prof. dr hab. Maria Teresa Michalewska
Beata ŁUKARSKA
XV-wieczne pieśni maryjne wobec kultury duchowej średniowiecza.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Aleksandra ŁYP
Verben der Nahrungsaufnahme des Deutschen und des Polnischen. Eine semanto - syntaktischen Vergleichsanalyse.
promotor: prof. UŚ dr hab. Christoph Schatte
Agata MACHURA
Miticita dei personaggi femminili nella narrativa di Oriana Fallaci.
promotor: dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik
Magdalena MADEJSKA
Książka naukowa z XVI-wiecznych oficyn bazylejskich. Analiza typograficzna i konserwatorska ocena stanu zachowania.
promotor: prof. UŚ dr hab. Leonard Ogierman
Aneta MAJKA
Andrzej Kijowski jako krytyk prozy fabularnej.
promotor: prof. UŚ dr hab. Stefan Zabierowski
Anna MAJKIEWICZ
Strategie translatorskie polskich tłumaczy współczesnej literatury niemieckiej - na przykładzie prozy Güntera Grassa.
promotor: prof. UŚ dr hab. Grażyna Szewczyk
Leszek MAŁCZAK
Wiatr w literaturze chorwackiej.
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
Oksana MAŁYSA
Modyfikacje funkcjonalno-stylistyczne wybranych kategorii tekstowych w gatunkach publicystycznych (aspekt kontrastywny rosyjsko-polski).
promotor: prof. UŚ dr hab. Maja Szymoniuk
Marek MARCINIAK
Components of Self Morpheme in English.
promotor: prof. zw. dr hab. Janusz Arabski
Tomasz MARKIEWKA
Lwowskie lata Teodora Parnickiego w jego listach do Konstantego Symonolewicza. Praca edytorska.
promotor: prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki
Grażyna MAROSZCZUK
Proza Andrzeja Szczypiorskiego. 
promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Filip MAZURKIEWICZ
,,Nowa Baśń" Parnickiego jako odmiana powieści historycznej.
promotor: prof. dr hab. Jerzy Paszek
Elżbieta MEISSNER
Twórczość prozatorska M. Selimovicia.
promotor: prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničkova
Jadwiga MIĘKNA-PINDUR
Ludwik Brożek - śląski Estreicher. Sylwetka bibliologa, bibliofila i regionalisty.
promotor: prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Danuta MIODYŃSKA
Parafrazy z antologii Planndejskiej we fraszkach Jana Kochanowskiego.
promotor: prof. dr hab. Stefan Zabłocki
Małgorzata MNICH
Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
promotor: prof. UŚ dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk
Katarzyna MOKRY
Linia jako figura myśli w polskiej literaturze, krytyce i sztukach plastycznych po 1918 roku.
promotor: prof. UŚ dr hab. Aleksander Nawarecki
Izabela MROCZEK
Topos miasta, topos domu w literaturze Grupy 42.
promotor: prof. UŚ dr hab. Józef Zarek
Jacek MYDLA
Shakespeare and the dramatic potential of time.
promotor: prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec
Aleksandra NIESYTO
Z problemów twórczości poetyckiej Anny Świrszczyńskiej.
promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Damian NORAS
Cztery żywioły natury w twórczości epickiej Adama Mickiewicza.
promotor: prof. US dr hab. Marek Piechota
Beata NOWACKA
Sztuka reportażu Ryszarda Kapuścińskiego (Poetyka i recepcja).
promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Maciej NOWAK
Ironia i melancholia w angielskiej literaturze romantycznej.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Piotr NOWAK
Subversion und Affektivität. Das Werk von Alexander Xaver Gwerder.
promotor: prof. US dr hab. Zygmunt Mielczarek
Bogdan NOWICKI
Człowiek i natura w poezji Emila Zegadłowicza.
promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Przemysław OLEJNICZAK
Związki frazeologiczne w polskich przekładach współczesnej literatury angielskiej. 
promotor: prof. UŚ dr hab. Piotr Kakietek
Marta Olszewska
,,Dziennik pisany nocą" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (autokreacja - intertekstualność - poetyka gatunku).
Prof UŚ dr hab. Bogdan Zeler
Małgorzata OLSZÓWKA
Polskie księgozbiory pedagogiczne w województwie śląskim w latach 1922-1939. 
promotor: prof. UŚ dr hab. Irena Socha
Krystyna ORŁOWA
Frazeologia uczniów klas 4-8.
promotor: prof. dr hab. Edward Polański
Magdalena ORŁOWSKA
Klasyfikacja, cechy, funkcje i rola polskiej krytyki filmowej.
promotor: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Agnieszka PANTUCHOWICZ
O liryce Urszuli Kozioł. 
promotor: prof. zw. dr hab. Ireneusz Opacki
Joanna PASZENDA
Internacjonalizmy we frazeologii nawiązującej do religii chrześcijańskiej na przykładzie języka angielskiego, polskiego i niemieckiego. 
promotor: prof. UŚ dr hab. Piotr Kakietek
Aneta PAWLUSIEWICZ
Motywy gotyckie w polskiej powieści poetyckiej.
promotor: prof. US dr hab. Marek Piechota
Weronika PAWŁOWICZ
Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.).
promotor: prof. dr hab. Irena Socha
Magadalena PAWŁYK 
Quality of Proficiency in English Represeted by Students of Different Types of Secondary Schools.
promotor: prof. UŚ dr hab. Maria Wysocka
Maciej PIEPRZYCA
Poetyka współczesnego scenariusza amerykańskiego.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka
Agnieszka PIZUN
Nowele wierszowane Wacława Potockiego w kontekście staropolskiej parenetyki kobiecej.
promotor: prof. dr hab. Renarda Ocieczek
Katarzyna PLUCIŃSKA
Twórczość Andrzeja Bobkowskiego.
promotor: prof. US dr hab. Stefan Zabierowski
Barbara POGONOWSKA
Drogenerfahrung, Wahnsinn und Krankheit im Werk Walter Vokts.
promotor: prof. US dr hab. Zygmunt Mielczarek
Andrzej POLAK
Proza historyczna Bułata Okudżawy.
promotor: doc dr hab. Barbara Stempczyńska
Beata POPCZYK
Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku.
promotor: prof. zw. dr hab. Eleonora Udalska
Beta PRZEWOŹNIK
Centralna Biblioteka Górska w Krakowie - jej funkcje naukowe i kulturotwórcze /1873-1997/.
promotor: prof. dr hab. Irena Socha
Joanna PSZCZOŁA
Twórczość poetycka Iwana Hribovška.
promotor: dr hab. Zdzisław Darasz
Grażyna PTASZYŃSKA
Próba opisu poetyki Joanny Kulmowej.
promotor: dr hab. Ewa Jaskóła
Aneta PUKOCZ
Kreowanie świata w poezji dzieci i młodzieży niewidomej.
promotor: prof. UŚ dr hab. Anna Opacka
Arkadiusz PULIKOWSKI
Wybrane serwisy wyszukiwawcze Internetu jako źródła informacji naukowej.
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Maria PYRCHAŁA
Gdy mała ojczyzna jest pograniczem. Uwarunkowania edukacji regionalnej w bloku przedmiotów: język polski, historia z etnografią, geografia z krajoznawstwem.
promotor: prof. UŚ dr hab Anna Opacka
Barbara PYTLOS
,,Córka Sienkiewicza" czy ,,Alicja w krainie czarów" ? Z dziejów recepcji twórczej Zofii Kossak.
promotor: prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Elżbieta ROKOSZ-PIEJKO
"Huphenated Identities". Cultural Identity in Ethnic American Autobiographical Writings.
promotor: prof. UŚ dr hab. Tadeusz Rachwał
Marta RABIKOWSKA
Intertekstualność powieści Stefana Żeromskiego (na przykładzie ,,Dzieje grzechu").
promotor: prof. dr hab. Jerzy Paszek
Adam REGIEWICZ
Stereotyp heretyka w średniowiecznym piśmiennictwie polskim.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Anna SEREDYŃSKA
Mowa szaleństwa o "Obłędzie" J. Krzysztonia.
promotor: dr hab. Stefan Szymutko
Agnieszka SIKORA
Paweł Simplicjan. Sztuka życia i sztuka umierania na przełomie XVI i XVII wieku. 
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Jolanta SIKORA
Władza jako inwariant kulturowy w trylogii piastowskiej Karola Bunscha.
promotor: prof. UŚ dr hab. Ewa Kosowska
Tomasz SIKORA
The Ethics of the Wild. Envisioning Wilderness at the Turn of the Milleum.
promotor: prof. UŚ dr hab. Ewa Borkowska
Grażyna SOBIECKA
Scena muzyczna Teatru Polskiego w Katowicach w latach 1922-1939.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Grażyna SOBIK
Weiblichkeitsbilder im Prosawerk Richarda Huchs.
promotor: prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk
Michał SPOROŃ
Chwiejne postacie. Lalka w literaturze lat 30-tych (Schulz - Jasieński - Bellmer).
promotor: dr hab. Józef Olejniczak
Edyta STAWOWCZYK
Widzialność jako kategoria poznawcza współczesności.
promotor: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Agnieszka STEMPIEŃ
Książka polska w repertuarze oficyn wydawniczych w rejencji opolskiej (1901-1914).
promotor: dr hab. Elżbieta Gondek
Agnieszka STRZAŁKA
Elementy kultury krajów anglojęzycznych w dydaktyce języka angielskiego.
promotor: prof. UŚ dr hab. Maria Wysocka
Bogumiła SUWARA
Pogranicza słowackiej teorii przekładu.
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
Bożena SZAŁASTA-ROGOWSKA
Twórczość poetycka Romana Czaykowskiego.
promotor: dr hab. Marian Kisiel
Maria SZEPE
Metodologiczne uwarunkowania ,,godzin polskiego" w liceum po reformie.
promotor: prof. UŚ dr hab. Anna Opacka
Liliana SZYNKAREK
Verben der Existenz des Deutschen und des Polnischen. Eine semanto-syntaktische Verglechsanalyse.
promotor: prof. UŚ dr hab. Christoph Schatte
Alina ŚWIEŚCIAK
Od układu rozkwitającego do poezji gnomicznej. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego.
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
Agnieszka SZOL-ŁEBKOWSKA
Fenomen twórczości Magdaleny Samozwaniec.
promotor: dr hab. Marek Pytasz
Lucyna ŚWIRAD
Mityczna funkcja mitu w ,,Królu Duchu" J. Słowackiego.
promotor: prof. dr hab. Ireneusz Opacki
Katarzyna TAŁUĆ 
Emil Szramek, Jan Kudera, Konstanty Prus - pierwsze pokolenie badaczy śląskiego regionalizmu literackiego. 
promotor: prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
Grażyna TETELA
System biblioteczno-informacyjny uniwersytetu. Problemy organizacyjne i metodyczne.
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Małgorzata TKACZ-JANIK
Polska reklama audiowizualna - konteksty kulturowe i społeczne.
promotor: prof. UŚ dr hab. Eugeniusz Wilk
Łukasz TOFILSKI
Modalność w epinikiach Pindara.
promotor: prof. dr hab. A. Szastyńska-Siemion
Jacek TOMASZCZYK
Interfejs użytkowania w bazach danych na dyskach optycznych CD-ROM.
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Mariusz TRAWIŃSKI
Developing Foreing Language Vocabulary: Individual Procedures and Strategies Applierd by Advanced Learners.
promotor: prof. UŚ dr hab. Maria Wysocka
Hanna TROJANOWSKA
Człowiek-Dzieło. Dzieje badań nad życiem i twórczością Wacława Potockiego.
promotor: prof. dr hab. Jan Malicki
Anna TRZPIS
Kreacja świata przedstawionego w socjologicznej odmianie fantastyki naukowej. Na przykładzie twórczości Marka Oramusa.
promotor: dr hab. Tomasz Stępień
Małgorzata TWARDOŃ
Analyse et/ou synthese. Efficacité de certains modes de penser dans l'enseignement/apprentissage de la grammaire.
promotor: prof. UŚ dr hab. Halina Widła
Justyna TYMIENIECKA-SUCHANEK
Proza Walerija Briusowa. Bliskie i dalekie konteksty kulturowe.
promotor: doc. dr hab. Barbara Stempczyńska
Agnieszka UBERMAN
Foreign Language Lexical Subsystem Evaluation of Advenced Learners Abilites: A Croos Sectional Diagnostic Study.
promotor: prof. UŚ dr hab. Maria Wysocka
Krystyna URBAN
Waloryzacja wariantów współczesnej polszczyzny ogólnej w świetle opinii społecznej.
promotor: prof. dr hab. Władysław Lubaś
Joanna USZCZYŃSKA
Konstrukcja bohatera w twórczości Edwarda Stachury.
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kłak
Marzena WALIŃSKA
Funkcjonowanie mitologii w sielance staropolskiej. 
promotor: prof. dr hab. Renarda Ocieczek
Teresa WALCZYK
Poetyka prozy S. N. Siergiejewa-Censkiego. 
promotor: prof. dr hab. Zbigniew Barański
Krystyna WARCHAŁ
Linguistic Devices for the Grotesque in Fiction.
promotor: prof. zw. dr hab. Janusz Arabski
Beata WESOŁEK
Podróż jako metafora w dyskursie postmodernistycznym. 
promotor: prof. US dr hab. Ewa Kosowska
Ernest WILDE
Zagadnienie podmiotu we współczesnej myśli filmoznawczej.
promotor: prof. dr hab. Alicja Helman
Monika WISZNIOWSKA
Felietonistyka Stefana Kiesielewskiego.
promotor: prof. UŚ dr hab. Stefan Zabierowski
Beata WŁODYKA
Koncepcja swojskości i obcości w opisach kontaktów Polaków z kulturą Australii.
promotor: prof. UŚ dr hab. Ewa Kosowska
Beata WOJEWODA
Poezja Urszuli Kozioł i Adama Zagajewskiego jako zapis doświadczenia skończoności.
promotor: prof. UŚ dr hab. Bogdan Zeler
Renata WOJTAL
Świadomość metaliteracka powieściopisarzy historycznych.
promotor: prof. dr hab. Jerzy Paszek
Katarzyna WÓJTOWICZ
Regionalizm w nauczaniu języka polskiego.
promotor: prof. dr hab. Maria Teresa Michalewska
Elżbieta WRÓBEL
Żywioł reportażowy w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Casus Jalu Kurek.
promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik
Marta ZAJĄC
Paradygmaty cielesności w kulturze post-modernistycznej.
promotor: prof. dr hab. Wojciech Kalaga
Barbara ZGAMA
Wpływ środowiska bilingwalnego na język uczniów (Na przykładzie Orawy.).
promotor: prof. dr hab. Maria Teresa Michalewska
Stanisław ZAJĄC
Droga i bezdroża. O ,nomadyczności" prozy Zygmunta Haupta. 
promotor: prof. UŚ dr hab. Aleksander Nawarecki
Hanna ZEPRZAŁKA
Księgozbiory prywatne na Śląsku Cieszyńskim (po 1920 roku).
promotor: prof. UŚ dr hab. Danuta Sieradzka
Dorota ŻYGADŁO
Pomiędzy semiotyką a antysemiotyką: czeska refleksja teoretyczna na przykładzie prac Ivo Osolsobe.
promotor: prof. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz

Ważne Linki