dr Marcin Kotyl

Dr Marcin Kotyl stypendystą DAAD w kategorii University Academics and Scientists

Dr Marcin Kotyl – adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej, absolwent wrocławskiej filologii klasycznej, od początku studiów magisterskich zajmujący się grecką papirologią dokumentarną i literacką. W centrum jego zainteresowań badawczych znajdują się przede wszystkim nieopublikowane dotychczas dokumenty o charakterze podatkowym oraz wszelkie teksty literackie, w tym głównie papirusy „Iliady” Homera. Dotychczas był kierownikiem dwóch grantów badawczych finansowanych przez NCN Preludium 7 i Etiuda IV, a w trakcie studiów doktoranckich laureatem stypendium Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej oraz laureatem Stypendium im. Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych dla najlepszych doktorantów przyznane przez Prezydenta Wrocławia.

Dr Marcin Kotyl otrzymał stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. – DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) w kategorii University Academics and Scientists, które zostało przyznane na realizację projektu pt. „Rent arrears of farmers in Roman Egypt” we współpracy z Zentrum für Altertumswissenschaften na Uniwersytecie w Heidelbergu na okres dwóch miesięcy. Wyjazd planowany jest na wrzesień 2018 roku.

Projekt dotyczy zaległości podatkowych z tytułu dzierżawy ziemi w majątkach cesarskich w Egipcie rzymskim. Przedmiotem badań będą m.in. nieopublikowane dotychczas papirusy dokumentarne, dzięki którym będzie można poznać nie tylko sposoby naliczania i poboru zaległości podatkowych, ale także przyczyny popadania w długi oraz terminologię stosowaną w oficjalnych dokumentach.

DAAD jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.daad.pl/pl.

Accessibility