Centrum Logopedii

Ponad dwudziestokilkuletnia bogata tradycja podyplomowych studiów logopedycznych w Uniwersytecie Śląskim łączy się z wieloma wydarzeniami promującymi idee logopedycznej tradycji naukowo-badawczej oraz logopedycznej tradycji i kultury, którym patronuje Centrum Logopedii.

Centrum Logopedii realizuje zadania społecznie wrażliwe, ukierunkowane na wspieranie dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych dotkniętych różnego rodzaju zaburzeniami mowy oraz słuchu i ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego wokół praktycznych i teoretycznych aspektów postępowania logopedycznego. Potrzeba rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych nad trudnościami w porozumiewaniu się językowym i metodami usprawniania komunikacji językowej u osób z jej zaburzeniami bez względu na rodzaj patomechanizmu zaburzeń, przyświeca idei Centrum Logopedii i wszystkim organizowanym przez nie przedsięwzięciom, m.in. Logopedycznym Dniom Uniwersytetu Śląskiego czy konferencjom z cyklu „Świat, który rozumie jąkanie”.

Razem z Uniwersytetem im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Centrum reprezentowało Polskę w unijnym projekcie dla podniesienia standardów i jakości programów kształcenia logopedów w Europie NetQuesfor Speech and Language Therapy Educationin Europe koordynowanym przez CPLOL.

W zakresie działalności Centrum Logopedii są również prowadzone kursy oraz szkolenia o tematyce ściśle związanej z profilem działalności Centrum. Oferta szkoleń i kursów jest kierowana do szerokiego grona odbiorców, między innymi do obecnych słuchaczy oraz absolwentów Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu specjalności logopedycznej, neurologopedycznej oraz surdologopedycznej, a także pedagogów, lekarzy, terapeutów oraz rodziców/opiekunów osób dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami i trudnościami w zakresie porozumiewania się.

Przestrzeń interdyscyplinarnych obszarów logopedii opisywana jest w powołanym w 2010 r. czasopiśmie „Logopedia Silesiana”.

Kierownik Centrum: dr Olga Przybyla

Kontakt: pl. Sejmu Śląskiego 1

40-032 Katowice

tel. (32) 2009 436; 516 900 823

e-mail: logopedia@us.edu.pl

www.logopedia.us.edu.pl

Accessibility